Työ- ja organisaatiopsykologia

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

Kuvaus Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot antavat yleiskuvan työelämän eri osa-alueista. Keskeisiä aiheita ovat mm. johtaminen, työhyvinvointi, sosiaaliset verkostot, digiajan työelämätaidot sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan soveltamismahdollisuudet työelämässä.
Kohderyhmä

Työ- ja organisaatiopsykologia tarjoaa erilaisissa työtehtävissä toimiville, omaa ammatillista osaamista kehittäville, opiskelijoille ja muuten aiheesta kiinnostuneille tukea työelämän muuttuviin tilanteisiin.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

 • henkilöstöhallinnon tehtävissä toimiville.
 • sosiaali- ja terveysalan toimijoille.
 • täydennyskoulutuksesi.
 • tutkinto-opintoihin sivuaineeksi.

Opintojaksot

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaiset opintojaksot (10 op):

 • Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
 • Digiajan työelämä 3 op
 • Elinvoimainen organisaatio 3 p
 • Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
 • Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
 • Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
 • Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina. Työ- ja organisaatiopsykologiaa opiskellaan pääosin verkko-opintoina. Opinnoissa laaditaan oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osan opintojaksoista voi suorittaa verkkotenttinä tai tenttimällä kirjallisuutta avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Yhteistyöoppilaitos aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.

Yhteistyöoppilaitos tukee opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim. johdantoluentoja, ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Ryhmätyöskentelyä suositellaan järjestettävän 20 tuntia. Oppilaitos järjestää myös opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Leila Peiponen, leila.peiponen@uef.fi, 050 524 8199

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op monimuoto-opintoina 

Kuvaus Opinnoissa syvennetään työelämän keskeisiä teema-alueita, kuten johtaminen, työssä jaksaminen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitykset työyhteisön toiminnassa.

Opintojaksot

Tiimijohtaminen 4 op
Muutosprosessin läpivieminen organisaatiossa 4 op 
Viestintä työyhteisön voimavarana 3 op
Vuorovaikutustaidot työyhteisössä 4 op
Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen 3 op
Työssä oppimisen monet muodot - teorioista käytäntöön 3 op
Projektityö 8 op
Työelämän erityiskysymyksiä (6 op):

 • Motivaatio 3 op
 • Ikääntyminen, työ ja jaksaminen 3 op
 • Psykologinen sopimus, luottamus ja oikeudenmukaisuus organisaatiossa 3 op
 • Työelämän ihmissuhteet, konfliktit ja niiden ratkaiseminen 3 op 

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina. Työ- ja organisaatiopsykologiaa opiskellaan pääosin verkko-opintoina. Opinnoissa laaditaan oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osan opintojaksoista voi suorittaa verkkotenttinä tai tenttimällä kirjallisuutta avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Yhteistyöoppilaitos aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.

Yhteistyöoppilaitos tukee opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim. johdantoluentoja, ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Ryhmätyöskentelyä suositellaan järjestettävän 20 tuntia. Oppilaitos järjestää myös opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Leila Peiponen, leila.peiponen@uef.fi, 050 524 8199