Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

Kuvaus

Sosiaalitieteet muodostavat monitieteisen kokonaisuuden. Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian tieteenaloihin.

Sosiaalipedagogiikan kiinnostuksen kohteena on ihmisen kasvu yhteisöjen ja yhteiskunnan jäseneksi ja jäsenenä. Erityisesti korostuvat osallisuuteen, kansalaisuuteen ja kansalaiskasvatukseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät teemat.

Sosiaalipsykologiassa tutkitaan ihmisen minuuden yhteiskunnallista ja kulttuurista muodostumista, ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaa.

Sosiologiassa syvennytään Itä-Suomen yliopistossa hyvinvoinnin kysymyksiin eriarvoisuuden ja huono-osaisuuden jakautumisen näkökulmista.

Opintojaksot

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op
Sosiaalipsykologian perusteet, luennot ja kirjallisuus 5 op tai Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op
Sosiologian perusteet 5 op
Näkökulmia ihmiseen ja yhteiskuntaan 5 op
Hyvinvointitutkimuksen perusteet 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op toteutetaan yhteistyöoppilaitoksessa monimuoto-opintoina avoimen yliopiston aikataulun mukaan. Opintojen tukena käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä.

Sosiaalipsykologian perusteet 5 op -opintojakso sisältää 12 t lähiopetusta, joka välitetään yhteistyöoppilaitokseen etäyhteydellä (minimi 3 opiskelijaa); opintojakso on vaihtoehtoisesti mahdollisuus suorittaa kirjallisuustenttinä.

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op ja Sosiologian perusteet 5 op -opintojaksot suoritetaan verkko-opintoina. Sosiaalipedagogiikassa toteutus- ja suoritustapoina ovat verkkoluennot, oppimistehtävä ja verkkotentti. Sosiologiassa suoritustapoina ovat oppimistehtävät ja verkkotentti.

Näkökulmia ihmiseen ja yhteiskuntaan 5 op ja Hyvinvointitutkimuksen perusteet 5 op -opintojaksot suoritetaan kirjallisuustentteinä.

Kirjallisuustentit järjestetään yhteistyöoppilaitoksessa Avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen opettajat. Avoimen yliopisto suunnittelija vastaa opiskelijoiden ohjauksesta. Avoin yliopisto järjestää tarvittaessa Moodlessa myös verkkotuutorointia. 

Yhteyshenkilö Suunnittelija Päivi Puustjärvi-Soininen, paivi.puustjarvisoininen@uef.fi, 040 355 3904