TERVETULOA AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAKSI

Olet nyt kirjautunut Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi ja hyväksynyt maksu- ja perumisehdot. Tälle sivulle on kerätty opiskelun aloittamiseen liittyviä tärkeitä asioita. Tutustuthan huolella myös kohdasta 2 löytyviin koulutusalakohtaisiin opintojen aloitusohjeisiin.

1. UEF-tunnuksen aktivointi

Aloittaaksesi opinnot tarvitset Itä-Suomen yliopiston (UEF) käyttäjätunnuksen. Saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun UEF-tunnuksesi aihio on aktivoitavissa.  Ilmoitus sisältää myös linkin aktivointiohjeisiin.

Jos olet opiskellut aikaisemmin Itä-Suomen yliopistossa, sinulla on jo UEF-tunnus. Vaihda tunnuksesi salasana.

HUOM!  UEF-tunnuksen voi ottaa käyttöön aikaisintaan opinto-oikeuden alkamispäivänä ja se saa tarvittavat käyttöoikeudet noin 2-4 tunnin viiveellä aktivoinnista.

2. Opintojen aloitusohjeet ja kurssiavaimet

Opintojen aloitusohjeet ja/tai kurssiavaimet eri opintojen oppimisympäristöihin löydät alta.

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla Aducate//Moodlessa tai Uef//Moodlessa voit tarvita kurssiavaimen. Seuraavalla kirjautumiskerralla oppimisympäristö löytyy ao. Moodlen Omat kurssini-osiosta. Yksittäisten kurssien osallistujat kirjautuvat opintoja aloittamaan aineryhmän/kokonaisuuden ohjeiden mukaan, katso alla.

Humanistiset tieteet | Kasvatustieteet | Kauppatieteet ja matkailu | Kieli- ja viestintäopinnot | Luonnontieteet | Oikeustieteet | Psykologia | Teologia | Terveystieteet | Yhteiskuntatieteet

Humanistiset tieteet

Englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Historian perusopinnot Kurssiavain: HistoriaP16 (Aducate//Moodlessa)

Historian aineopinnot,  yleinen tai Suomen historia: Historia- ja maantieteen laitoksen järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Kirjallisuuden perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Kirjallisuuden aineopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Kulttuuriantropologian perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Kulttuuriantropologian aineopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Ruotsin kielen perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Ruotsin kielen aineopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Suomen opettaminen toisena/vieraana kielenä: Kurssiavain: S2opetus 

Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet, perusopinnot: Kurssiavain: temokuu (Uef//Moodlessa)

Kasvatustieteet

Elämänkatsomustiedon perusopinnot Kurssiavain: Elama2018

Erityispedagogiikan perusopinnot Kurssiavain: Erkkapo2018
(opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin, Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (edellisistä yhteiset osat ja eriytyvät osat, erityispedagogiikka), Yksilön kehitys ja sen tukeminen, Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön)  

Erityispedagogiikan aineopinnot Kurssiavain: erkka 35op
(opintojaksot: Erityispedagogiikan  aineopintojen kirjallisuus  1, Erityispedagogiikan  aineopintojen kirjallisuus  2, Oppimisen arviointi ja tuki, Kvalitatiivinen tutkimus 1, Kvantitatiivinen tutkimus 1, Seminaarityöskentely, Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä, Erityispedagogiikan aineopintojen tutkielma )

Erityispedagogiikan syventävät opinnot: Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) Kurssiavain: Kaakopo2018
(opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin, Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (edellisistä yhteiset osat ja eriytyvät osat, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede), Oppimisen ja kehityksen perusteet, Toimijana kasvatusalalla)

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot Kurssiavain: KAA2011
(opintojaksot: Oppiminen ja oppimisympäristöt , Koulutuksen suunnittelu, Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä,  Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen klassikot, Kvantitatiivinen tutkimus 1, Kvalitatiivinen tutkimus 1, Seminaarityöskentely (teemaseminaari), Teemaseminaariraportti)

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot: Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Opetushallinnon perusopinnot Kurssiavain: OpHal
(opintojaksot: Oikeustieteen perusteet,  Yleishallinto-oikeus,  Koulutusoikeus, Virkamiesoikeus, Informaatio-oikeus, Finanssihallinto-oikeus, Kunnallisoikeus, Arviointi kehittämisen tukena, Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä, Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä, Organisaatiopsykologia, Johtamisen perusteet)

Henkilöstötyön orientoivat opinnot osaamiskokonaisuus Kurssiavain: Henkilöstö
(opintojaksot: Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, Viestintä ja vuorovaikutus, Digiajan työelämä, Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta, Työoikeus, Eri-ikäiset työyhteisössä, Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet, Työ ja psyykkinen hyvinvointi, Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä)

Kauppatieteet ja matkailu

Kaikki avoimen yliopiston kauppatieteiden opintoihin ilmoittautuneet kirjautuvat ensin samaan oppimisympäristöön, josta löytyvät opintoihin liittyvät yleiset ohjeet, eri oppiaineiden kurssilinkit sekä oppimisympäristöjen kurssiavaimet.

Kirjautumislinkki: Kauppatieteiden opinnot, Itä-Suomen avoin yliopisto
Kurssiavain: KauppaAVOIN

Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteistyöoppilaitoksissa tapahtuva opetus: aikataulut ja ilmoittautumisohjeet saat opetusta järjestävältä oppilaitokselta.

Luonnontieteet

Opetuksen luentoaineistoa, tehtäviä ja oppimateriaalia löytyy UEF//Moodlesta, mihin pääset kirjautumaan UEF-tunnuksillasi. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla voit tarvita kurssiavaimen, jonka saat luennoilla tai voit pyytää opettajalta.

Fysiikan perus- ja aineopinnot fysiikan ja matematiikan laitoksen järjestämänä Joensuussa ja perusopinnot Kuopiossa Sovelletun fysiikan laitoksen järjestämänä. Ilmoittaudu opetukseen Weboodissa.

Kemian perus- ja aineopinnot: Kemian laitoksen järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen Weboodissa.

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot, historia- ja maantieteen laitoksen järjestämän Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Maantieteen aineopinnot, aineenopettaja, historia- ja maantieteen laitoksen järjestämän Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Matematiikan perus- ja aineopinnot fysiikan ja matematiikan laitoksen järjestämänä Joensuussa ja perusopinnot Kuopiossa Sovelletun fysiikan laitoksen järjestämänä. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Saat opintojen aloitusohjeet sähköpostitse.

Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot ympäristö- ja biotieteiden laitoksen järjestämänä Joensuussa ja Kuopiossa. Ilmoittaudu opetukseen Weboodissa. 

Solu- ja molekyylibiologia 8 op, Solubiologia 3op, Biokemia 2 op ja Molekyylibiologia 3op opintojaksot löytyvät Digicampukselta. Kirjaudu UEF-tunnuksellasi Login with HAKA account -väylää.

 

Oikeustieteet

Opintojen tukena (huom! ei kaikissa oikeustieteiden oppiaineissa) on oppimisympäristö Aducate//Moodle, josta löydät kunkin opintojakson suorittamisen tueksi erilaista materiaalia sekä ohjeita opiskelusi sujumiseen. Aducate//Moodlesta löytyvät myös monimuoto- ja verkko-opintojen oppimistehtävät sekä verkkotentit.


Kaikki avoimen yliopiston oikeustieteiden opintoihin ilmoittautuneet kirjautuvat ensin yhteiseen oppimisympäristöön, josta löytyvät eri oppiaineiden kurssilinkit ja omat kurssiavaimet.

Kirjautumislinkki: Oikeustieteiden opinnot, Itä-Suomen avoin yliopisto
Kurssiavain: Oi2016keus

Useissa oikeustieteiden opintojaksoissa on myös yliopiston perusopetuksen puolella käytössä oppimisympäristöjä ja tämä on yleensä kerrottu WebOodissa opintojakson kohdalla. Kirjautuminen tulee tällöin tehdä Uef//Moodleen, josta löytyy oikeustieteiden laitoksen opintojaksot. Mikäli opinnoilla ei ole oppimisympäristöä käytössä lisätietoa oppiaineesta löytyy WebOodista sekä oppiaineiden www-sivuilta.

Psykologia

Jos olet ilmoittautunut yksittäiselle opintojaksolle, kirjoita Aducate Moodlessa kohtaan Etsi kursseja sen opintokokonaisuuden nimi, johon opintojakso kuuluu.

Psykologian perusopinnot, kurssiavain: Psyka-perus15

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia, kurssiavain: Kliininenpsykologia1

Psykologian aineopinnot, kurssiavain: Psyka-aine

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, kurssiavain Topsyperus

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot, kurssiavain Topsyaine

Oikeuspsykologian perusopinnot: https://moodle.uef.fi (Uef//Moodlessa). Kurssiavaimen voit pyytää sähköpostitse birgitta.puustinen@uef.fi.

Teologia

Avoimen yliopiston teologian opintojen moodleympäristö, kurssiavain: teologia

Terveystieteet

Ergonomian perusopinnot: opintojen aloitusohjeet Aducate//Moodlessa

Ergonomian aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Ihmisen biologia  - opintokokonaisuus. Saat opintojen aloitusohjeet  sähköpostitse.
(Opintojaksot: Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö 2 op, Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta 4 op, Ruoansulatus ja aineenvaihdunta 4 op, ja Elimistön säätelyjärjestelmät 6 op) 

Gerontologian opinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Hoitotieteen aineopinnot: Opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Hoitotyön johtaminen: Opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuus: Opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa. Saat oppimisympäristön kurssiavaimen sähköpostitse.

Kansanterveystieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Kansanterveystieteen aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Lääketieteen perusteita -perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa 

Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö/ENhANCE-hankkeen pilotti: saat opiskeluohjeet sähköpostiisi

Ravitsemustieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Ravitsemustieteen aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä -opintojakso: opiskeluoheet Aducate//Moodleassa. Saat kurssiavaimen sähköpostitse noin viikkoa ennen opintojen alkua.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Terveysliikunnan perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse, heinäkuussa ilmoittautuneille elokuun alussa.

Terveysliikunnan aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse, heinäkuussa ilmoittautuneille elokuun alussa.

Urheiluravitsemuksen perusopinnot: saat opintojen aloitusohjeet sähköpostitse noin viikkoa ennen opintojen alkua.

Yhteiskuntatieteet

Filosofian perusopinnot: Kurssiavain: FilosofiaP10

Filosofian yleisopintojaksot: Ilmoittaudu tentteihin WebOodissa.
[Etiikka 1, kirjatentti 2 op; Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op; Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op; Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op]

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot: Historia- ja maantieteen laitoksen järjestämän Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Maantieteen aineopinnot, aineenopettaja: Historia- ja maantieteen laitoksen järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot, opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot: Kurssiavain: sosped16

Sosiaalipsykologian perusopinnot: Kurssiavain: sospsyk16

Sosiaalitieteiden perusopinnot: Kurssiavain: sostiet16

Sosiaalityön perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa. Saat kurssiavaimen sähköpostitse viikolla 35.

Sosiaalityön aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa. Saat kurssiavaimen sähköpostitse viikolla 35.

Sosiologian perusopinnot: Kurssiavain: SosiologiaP11

Terveystaloustieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot, Historia- ja maantieteen laitoksen järjestämän Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot: Kurssiavain: YhtPoP12