TERVETULOA AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAKSI

Olet nyt kirjautunut Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi ja hyväksynyt maksu ja perumisehdot. Tälle sivulle on kerätty opiskelun aloittamiseen liittyviä tärkeitä asioita. Tutustuthan huolella myös kohdasta 2 löytyviin koulutusalakohtaisiin opintojen aloitusohjeisiin.

1. Uef-tunnuksen käyttöönotto

Aloittaaksesi opinnot tarvitset Itä-Suomen yliopiston käyttäjätunnuksen. Tunnuksen voi ottaa käyttöön aikaisintaan ilmoittautumista tai opinto-oikeuden tallentamista seuraavana päivänä. Jos opinto-oikeus ei ala välittömästi ilmoittautumishetkestä, tunnuksen voi ottaa käyttöön aikaisintaan kaksi viikkoa ennen opinto-oikeuden alkamista.

HUOM! Tunnus saa tarvittavat käyttöoikeudet erilaisiin järjestelmiin noin yhden (1) tunnin viiveellä sen käyttöönotosta.

2. Opintojen aloitusohjeet ja kurssiavaimet

Opintojen aloitusohjeet ja/tai kurssiavaimet eri opintojen oppimisympäristöihin löydät alta.

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla Aducate//Moodlessa tai Uef//Moodlessa tarvitset kurssiavaimen. Seuraavalla kirjautumiskerralla oppimisympäristö löytyy ao. Moodlen Omat kurssini-osiosta. Yksittäisten kurssien osallistujat kirjautuvat opintoja aloittamaan aineryhmän/kokonaisuuden ohjeiden mukaan, katso alla.

Humanistiset tieteet | Kasvatustieteet | Kauppatieteet ja matkailu | Kieli- ja viestintäopinnot | Luonnontieteet | Oikeustieteet | Psykologia | Teologia | Terveystieteet ja farmasia | Yhteiskuntatieteet

Humanistiset tieteet

Englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Historian perusopinnot Kurssiavain: HistoriaP16 (Aducate//Moodlessa)

Historian aineopinnot,  yleinen tai Suomen historia: Historia- ja maantieteen laitoksen järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Kirjallisuuden perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Kirjallisuuden aineopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Kulttuuriantropologian perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Kulttuuriantropologian aineopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Ruotsin kielen perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Ruotsin kielen aineopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille perusopinnot: Humanistisen osaston järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa

Suomi toisena / vieraana kielenä, perusopinnot Kurssiavain: Suomitoisena2018 (Aducate//Moodlessa)

Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet, perusopinnot: Kurssiavain: temokuu (Uef//Moodlessa)

Kasvatustieteet

Elämänkatsomustiedon perusopinnot Kurssiavain: Elama2018

Erityispedagogiikan perusopinnot Kurssiavain: Erkkapo2018
(opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin, Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (edellisistä yhteiset osat ja eriytyvät osat, erityispedagogiikka), Yksilön kehitys ja sen tukeminen, Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön)  

Erityispedagogiikan aineopinnot Kurssiavain: erkka 35op
(opintojaksot: Erityispedagogiikan  aineopintojen kirjallisuus  1, Erityispedagogiikan  aineopintojen kirjallisuus  2, Oppimisen arviointi ja tuki, Kvalitatiivinen tutkimus 1, Kvantitatiivinen tutkimus 1, Seminaarityöskentely, Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä, Erityispedagogiikan aineopintojen tutkielma )

Erityispedagogiikan syventävät opinnot: Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) Kurssiavain: Kaakopo2018
(opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin, Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (edellisistä yhteiset osat ja eriytyvät osat, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede), Oppimisen ja kehityksen perusteet, Toimijana kasvatusalalla)

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot Kurssiavain: KAA2011
(opintojaksot: Oppiminen ja oppimisympäristöt , Koulutuksen suunnittelu, Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä,  Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen klassikot, Kvantitatiivinen tutkimus 1, Kvalitatiivinen tutkimus 1, Seminaarityöskentely (teemaseminaari), Teemaseminaariraportti)

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot: Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Opetushallinnon perusopinnot Kurssiavain: OpHal
(opintojaksot: Oikeustieteen perusteet,  Yleishallinto-oikeus,  Koulutusoikeus, Virkamiesoikeus, Informaatio-oikeus, Finanssihallinto-oikeus, Kunnallisoikeus, Arviointi kehittämisen tukena, Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä, Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä, Organisaatiopsykologia, Johtamisen perusteet)

Henkilöstötyön orientoivat opinnot osaamiskokonaisuus Kurssiavain: Henkilöstö
(opintojaksot: Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, Viestintä ja vuorovaikutus, Digiajan työelämä, Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta, Työoikeus, Eri-ikäiset työyhteisössä, Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet, Työ ja psyykkinen hyvinvointi, Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä)

Kauppatieteet ja matkailu

Kaikki avoimen yliopiston kauppatieteiden opintoihin ilmoittautuneet kirjautuvat ensin samaan oppimisympäristöön, josta löytyvät opintoihin liittyvät yleiset ohjeet, eri oppiaineiden kurssilinkit sekä oppimisympäristöjen kurssiavaimet.

Kauppatieteiden opinnot, Itä-Suomen avoin yliopisto Kurssiavain: KauppaAVOIN

Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteistyöoppilaitoksissa tapahtuva opetus: aikataulut ja ilmoittautumisohjeet saat opetusta järjestävältä oppilaitokselta.

Luonnontieteet

Fysiikan perus- ja aineopinnot fysiikan ja matematiikan laitoksen järjestämänä Joensuussa ja perusopinnot Kuopiossa Sovelletun fysiikan laitoksen järjestämänä. Ilmoittaudu opetukseen Weboodissa.

Kemian perus- ja aineopinnot: Kemian laitoksen järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen Weboodissa.

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot, historia- ja maantieteen laitoksen järjestämän Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Maantieteen aineopinnot, aineenopettaja, historia- ja maantieteen laitoksen järjestämän Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Matematiikan perus- ja aineopinnot fysiikan ja matematiikan laitoksen järjestämänä Joensuussa ja perusopinnot Kuopiossa Sovelletun fysiikan laitoksen järjestämänä. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot, opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot ympäristö- ja biotieteiden laitoksen järjestämänä Joensuussa ja Kuopiossa. Ilmoittaudu opetukseen Weboodissa.

Oikeustieteet

Opintojen tukena (huom! ei kaikissa oikeustieteiden oppiaineissa) on oppimisympäristö Aducate//Moodle, josta löydät kunkin opintojakson suorittamisen tueksi erilaista materiaalia sekä ohjeita opiskelusi sujumiseen. Aducate//Moodlesta löytyvät myös monimuoto- ja verkko-opintojen oppimistehtävät sekä verkkotentit.


Kaikki avoimen yliopiston oikeustieteiden opintoihin ilmoittautuneet kirjautuvat ensin yhteiseen oppimisympäristöön, josta löytyvät eri oppiaineiden kurssilinkit ja omat kurssiavaimet.

Kirjautumislinkki: Oikeustieteiden opinnot, Itä-Suomen avoin yliopisto
Kurssiavain: Oi2016keus

Useissa oikeustieteiden opintojaksoissa on myös yliopiston perusopetuksen puolella käytössä oppimisympäristöjä ja tämä on yleensä kerrottu WebOodissa opintojakson kohdalla. Kirjautuminen tulee tällöin tehdä Uef//Moodleen, josta löytyy oikeustieteiden laitoksen opintojaksot. Mikäli opinnoilla ei ole oppimisympäristöä käytössä lisätietoa oppiaineesta löytyy WebOodista sekä oppiaineiden www-sivuilta.

Psykologia

Jos olet ilmoittautunut yksittäiselle opintojaksolle, kirjoita Aducate Moodlessa kohtaan Etsi kursseja sen opintokokonaisuuden nimi, johon opintojakso kuuluu.

Psykologian perusopinnot, kurssiavain: Psyka-perus15

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia, kurssiavain: Kliininenpsykologia1

Psykologian aineopinnot, kurssiavain: Psyka-aine15

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, kurssiavain Topsyperus

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot, kurssiavain Topsyaine

Oikeuspsykologian perusopinnot: https://moodle.uef.fi (Uef//Moodlessa). Kurssiavaimen voit pyytää sähköpostitse birgitta.puustinen@uef.fi.

Teologia

Avoimen yliopiston teologian opintojen moodleympäristö, kurssiavain: teologia

Terveystieteet ja farmasia

Ergonomian perusopinnot: opintojen aloitusohjeet Aducate//Moodlessa

Ergonomian aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto -opintojakso: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse viikko ennen opintojen alkua.

Farmasian opintojen erilliset opintojaksot: saat opintojen aloitusohjeet sähköpostitse.

Fysiologian perusopintojen opintojakso: Ihmisen anatomia ja fysiologia.  Saat opintojen aloitusohjeet  sähköpostitse.

Gerontologian perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Hoitotieteen aineopinnot: Opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Hoitotyön johtaminen: Opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Hoitotieteen kandidaatin tutkielma ja seminaari: Opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa. Saat oppimisympäristön kurssiavaimen sähköpostitse.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuus: Opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa. Saat oppimisympäristön kurssiavaimen sähköpostitse.

Innostu ikääntymisestä - asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen -osaamiskokonaisuus: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa. Saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Kansanterveystieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Kansanterveystieteen aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Kuntoutujakohtainen kuntoutussuunnittelu -opintojakso: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse viikkoa ennen opintojen aloitusta.

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Liikuntalääketieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Liikuntalääketieteen aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Lääketieteen perusteita -perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Ravitsemustieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Ravitsemustieteen aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot, opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä -opintojakso: opiskeluoheet Aducate//Moodleassa. Saat kurssiavaimen sähköpostitse noin viikkoa ennen opintojen alkua.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Terveystaloustieteen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Urheiluravitsemuksen perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa, saat kurssiavaimen sähköpostitse

Yhteiskuntatieteet

Filosofian perusopinnot: Kurssiavain: FilosofiaP10

Filosofian yleisopintojaksot: Ilmoittaudu tentteihin WebOodissa.
[Etiikka 1, kirjatentti 2 op; Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op; Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op; Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op]

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot: Historia- ja maantieteen laitoksen järjestämän Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Maantieteen aineopinnot, aineenopettaja: Historia- ja maantieteen laitoksen järjestämänä Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Sosiaali/terveyshallintotieteen aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa.

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot: Kurssiavain: sosped16

Sosiaalipsykologian perusopinnot: Kurssiavain: sospsyk16

Sosiaalitieteiden perusopinnot: Kurssiavain: sostiet16

Sosiaalityön perusopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa. Saat kurssiavaimen sähköpostitse viikolla 35.

Sosiaalityön aineopinnot: opiskeluohjeet Aducate//Moodlessa. Saat kurssiavaimen sähköpostitse viikolla 35.

Sosiologian perusopinnot: Kurssiavain: SosiologiaP11

Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot, Historia- ja maantieteen laitoksen järjestämän Joensuussa. Ilmoittaudu opetukseen WebOodissa.

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot: Kurssiavain: YhtPoP12