Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Kuvaus

Kasvatustieteelliset opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Kasvatustieteellinen osaaminen on tarpeen mm. erilaisissa suunnittelu-, hallinto- henkilöstö- ja kouluttajatehtävissä. Opinnot perehdyttävät mm. kasvun, kehityksen, elämänkulun, elämänhallinnan ja yhteiskunnallisen kehityksen keskeisiin kysymyksiin kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta. Opinnoissa lähestytään teemoja sekä käytännön toimintakentistä katsoen että tieteellisen tutkimuksen periaatteiden avulla.

Suosittelemme yksittäiseksi opintojaksoksi lisäämään ammatillista lisäpätevyyttä Oppimisympäristöt arjessa, työssä ja koulutuksessa 5 op - Opintojaksolla perehdytään oppimisympäristöajattelun periaatteisiin, oppimisympäristökäsitteen erilaisiin käyttötapoihin, erilaisiin oppimisympäristöihin ja niiden oppimisteoreettisiin perusteisiin.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko. tehtäviin suuntautuville sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen, sari.hakkarainen@uef.fi, 029 445 7048

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, monimuoto-opintoina tai lähiopintoina

Opintojaksot

Kasvatus, koulutus ja elinikäinen oppiminen 5 op
Johdatus ihmistieteelliseen tutkimukseen 3 op
Kasvatuspsykologian perusteet 2 op
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta: Luennot 3 op
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta: Kirjallisuus 2 op
Kasvatuksen ja koulutuksen filosofis-historiallinen perusta 5 op
Oppimisympäristöt arjessa, työssä ja koulutuksessa 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus voidaan toteuttaa oppilaitoksissa joko monimuoto-opetuksena tai lähiopetuksena.

Monimuoto-opetuksena toteuttaessaan yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat osallistuvat aikataulut­­­ettuun verkkotyöskentelyyn osassa opintojaksoissa. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä muut opintojaksot suoritetaan.  Opinnot suoritetaan pääasiassa verkkotyöskentelynä ja oppimistehtävinä sekä kirjallisuustentteinä. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti tuutoroinnilla. Tuutorointia on hyvä järjestää opintojen alussa tiheämmin, esim. 2 t kahden viikon välein, opintojen päästyä vauhtiin tapaamisia voi harventaa 1 tapaaminen/kk tai tarpeen mukaan järjestettäväksi.

Lähiopetuksena toteuttaessaan yhteistyöoppilaitos vastaa opetussuunnitelman mukaisesti opintojaksojen lähiopetuksesta (luennot, tehtävät, tehtävien korjaus, tenttien järjestämisestä, tenttien korjaus). Lähiopetuksen tueksi ei edellytetä tuutortoiminnan järjestämistä.

Opettaja/tuutori

Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat avoimen yliopiston palkkaamat sivutoimiset opettajat, valtaosa heistä työskentelee Itä-Suomen yliopistossa.

Lähiopetuksessa yhteistyöoppilaitos palkkaa jaksoille omat opettajat, tenttien osalta opettajina toimivat monimuoto-opetuksen tentaattorit.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op, monimuoto-opintoina

Opintojaksot

Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat 3 op
Oppimisen ja opettamisen teoriaperusta 3 op
Ajankohtaiset tutkimusteemat 3 op
Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op
Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op
Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op
Teemaseminaari ja raportti 10 op: Seminaarityöskentely (teemaseminaari) 4 op ja Teemaseminaariraportti 6 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opetuksena. Osa opintojaksoista sisältää yhteistyöoppilaitoksen itse järjestettävää lähiopetusta. Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat osallistuvat yhteiseen verkkotyöskentelyyn, vain osa on aikataulutettua. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot osin opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.

Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan tarjota ns. sisällöllisiä opintojaksoja lähiopetuksena opetuksen ja opettajan itse järjestäen.

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti. Monimuoto-opintojen tukena edellytetään tuutortoiminnan järjestämistä. Tuutorointia on hyvä järjestää opintojen alussa tiheämmin, esim. 2 t kahden viikon välein, opintojen päästyä vauhtiin tapaamisia voi harventaa 1 tapaaminen/kk tai tarpeen mukaan järjestettäväksi. Lisäksi yhteistyöoppilaitos voi sopia tuutorin kanssa mahdollisista vastaanottoajoista sekä puhelin- ja sähköpostiohjauksesta

Opettaja/tuutori

Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat avoimen yliopiston palkkaamat sivutoimiset opettajat, valtaosa heistä työskentelee Itä-Suomen yliopistossa.

Yhteistyöoppilaitoksen tulee palkata lähiopetuksen osalta oma opettaja sekä tuutori

Edeltävät opinnot Aineopintokokonaisuuteen ilmoittautuminen edellyttää kasvatus- ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamista. Mikäli perusopintokokonaisuus on suoritettu jonkin toisen yliopiston vaatimusten mukaisesti, tulee opiskelijan toimittaa oikeaksi todistettu todistus perusopintojen suorittamisesta.

 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot 75 op, lähiopintoina

Opintojaksot

Syventävät metodiopinnot:

 • Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op
 • Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op
 • Syventävien opintojen sivuainetutkielma 30 op

Sisällölliset syventävät opinnot:

 • Verkostoyhteistyö ja projektitoiminta 6 op
 • Kansainvälisten artikkeleiden lukeminen ja kirjoittaminen 3 op
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen klassikot 4 op
 • Current Trends in Education 5 op
 • Valitaan toinen seuraavista: Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä, aikuiskasvatustiede 5 op tai Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä, kasvatustiede 5 op

Syventyminen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueisiin 6 op

 • Kasvatusfilosofia, aikuiskasvatustiede 3 op tai Kasvatusfilosofia, kasvatustiede 3 op
 • Kasvatuspsykologia, aikuiskasvatustiede 3 op tai Kasvatuspsykologia, kasvatustiede 3 op
 • Pedagogiikka, aikuiskasvatustiede 3 op tai Pedagogiikka, kasvatustiede 3 op
 • Kasvatussosiologia, aikuiskasvatustiede 3 op tai Kasvatussosiologia, kasvatustiede 3 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa omana lähiopetuksena.

Yhteistyöoppilaitoksen tulee palkata opintojaksoille omat opettajat.

Opettaja/tuutori

Yliopiston opettajien käytettävyyttä voidaan selvittää esim. tenttien osalta.
Edeltävät opinnot Syventävien opintojen opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen edellyttää kasvatus- ja/tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintokokonaisuuden suorittamista. Mikäli opintokokonaisuudet on suoritettu jonkin toisen yliopiston vaatimusten mukaisesti, tulee opiskelijan toimittaa oikeaksi todistettu todistus opintojen suorittamisesta.