Kansanterveystiede

Kuvaus Opinnot tuovat kansanterveystieteen alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena. Opinnoissa perehdytään kansanterveystieteen eri osa-alueisiin, kuten suomalaisen väestön terveyteen ja globaaliin terveyteen, epidemiologian ja biostatistiikan perusteisiin sekä terveyspalveluihin ja -lakeihin.
Osaamistavoite

Tarvitsetko työssäsi väestön terveyden osaamista? Haluatko väestön terveyden asiantuntijaksi tai tutkijaksi? Kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot antavat perustietoa väestön terveyden edistämisestä sekä valmiudet terveyden edistämisen tutkinto-opiskeluun.

Yhteyshenkilö Koulutussihteeri Pia Koponen, pia.koponen@uef.fi, 029 445 7040 ja suunnittelija Maria Luojus, maria.luojus@uef.fi, 029 445 7036

Kansanterveystieteen perusopinnot 15 op monimuoto-opintoina

Opintojakso

Kansanterveystieteen perusteet 3 op
Johdatus epidemiologiaan ja biostatistiikkaan 4 op
Terveyspolitiikka, terveyspalvelut ja –lait 3 op
Kansalliset ja globaalit terveysongelmat 3 op
Valinnaiset opintojaksot 12 op: avoimen yliopiston tarjonnasta

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Yhteistyöoppilaitoksille järjestetään tarvittaessa omat etäjohdantoluennot.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön opettajat. Oppiaineessa ei ole lähiopetusvaihtoehtoa.

 

Kansanterveystieteen aineopinnot 35 op monimuoto-opintoina

Opintojakso

Orientoituminen aineopintoihin 2 op

 • Johdatus terveystieteiden kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin 5 op
 • Kansanterveystiede terveystieteilijöille 3 op
 • Ravitsemus ja terveys 3-5 op
 • Ehkäisevä terveydenhuolto 5 op
 • Results and experiences of community intervention programmes 2 op
 • Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op

Valinnaiset opintojaksot:

 • Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op
 • Infectious disease epidemiology 3 op
 • Terveyspsykologian perusteet 5 op
 • Laadullisten tutkimusmenetelmien perusteet 5 op
 • Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 4 op
 • Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op
 • Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op
 • Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op
 • Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet III 4 op

Toteutus oppilaitoksessa

Aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Yhteistyöoppilaitoksille järjestetään tarvittaessa omat etäjohdantoluennot. Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää aineopintoihin kuuluvan Infectious disease epidemiology 3 op –kirjatentin tenttijärjestelyineen.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön opettajat. Oppiaineessa ei ole lähiopetusvaihtoehtoa.