Hoitotiede

Hoitotieteen aineopinnot 63 op monimuoto-opintoina

Kuvaus

Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä tietoa. Opinnot soveltuvat myös yksittäisinä opintojaksoina esimerkiksi ammatillisen tai muun osaamisen kehittämiseen.

Kohderyhmä

Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista.

Opintojaksot

Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta 5op
Näyttöön perustuva hoitotyö 4op
Kulttuurinen hoitotiede, teoria 4 op
Ohjaamisen pedagogiset perusteet hoitotyössä 5 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op
Hoitotyön johtamisen teoreettiset perusteet 5 op
International Issues in Health Care 5 op
Terveyden edistämisen teoreettinen perusta 1, 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina. Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta –opintojakson voi järjestää lähiopetuksena

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen opettajat.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Annamari Lastunen, annamari.lastunen@uef.fi,  050 441 2179

Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari 8 op

Kuvaus

Kirjallisuuskatsaus tieteellisen tutkimuksen menetelmänä, tieteellisen tiedon hakuprosessi, tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen esittäminen, aineiston analyysi.

Suoritustapana on tutkielma, luennot, pienryhmätyöskentely verkkoympäristössä ja seminaarit.  Opintojakson lopussa pidettävään seminaariin opiskelijat tekevät joko suullisen esityksen tai posterin.

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • muodostaa loogisen ja vastattavissa olevan tutkimuskysymyksen hakea systemaattisesti tietoa eri tietokannoista ja manuaalisista lähteistä esittämäänsä tutkimuskysymykseen.
  • arvioida kriittisesti hakemaansa tutkimustietoa ja muuta kirjallisuut-ta- muodostaa loogisen vastauksen tutkimuskysymykseen aiem-paan tutkimustietoon perustuen.
  • raportoida tulokset tieteellisiä periaatteita noudattavana kirjallisena tutkielmana.
  • esittää tutkielman joko tieteellisenä posterina tai suullisena esityksenä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut valmiuksia pro gradu -tutkielman tekemiseen.
Kohderyhmä

Tutkintotavoitteisille opiskelijoille, pääaine hoitotiede

Toteutus oppilaitoksessa

Monimuoto-opetus sisältää verkko-opetusta ja lähipäiviä.

Opettaja

Dosentti Tarja Kvist, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Annamari Lastunen, annamari.lastunen@uef.fi,  050 441 2179