Hakeminen jatkokoulutukseen

Tieteellisessä jatkokoulutuksessa voidaan suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinto.

Jatko-opintokelpoisuus

Tieteelliseen jatkokoulutukseen kelpoinen on henkilö:

  • joka on suorittanut ylemmän korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon,
  • joka on suorittanut sellaisen ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
  • jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Mikäli haet jatko-opinto-oikeutta muulla kuin perustutkintosi tutkimusalalla voi tiedekunta määrätä sinulle täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Mahdolliset täydentävät opinnot määritetään opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä eikä niitä voi sisällyttää jatkotutkintoon.

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen

Jatko-opiskeluoikeus myönnetään hakemuksesta, jonka yhteydessä hakijan on tehtävä esitys ohjaajista ja tutkimussuunnitelmasta.

1. Jatko-opiskelijaksi aikova tutustuu yliopiston, tiedekunnan ja tohtoriohjelman jatko-opintoja koskeviin ohjeisiin, määräyksiin ja tutkintovaatimuksiin, jotka löytyvät tohtoriohjelmien nettisivuilta.

2. Jatko-opiskelijaksi aikova neuvottelee jatko-opintomahdollisuuksista laitoksella/osastolla mahdollisen ohjaajan/ohjaajien kanssa tai tohtoriohjelman johtajan kanssa.

3. Jatko-opiskelijaksi aikova neuvottelee pääohjaajaksi lupautuvan henkilön kanssa tutkimustyön aiheesta, jatko-opinnoista ja niiden suorittamisesta sekä muista ohjaajista. Ohjaajia tulee olla vähintään kaksi. Jatko-opiskelijaksi aikovan ja ohjaajien tulee neuvotella ja sopia vastuista sekä sitoutumisesta tutkimustyön ohjaamiseen. Ohjaajien suostumus tulee antaa kirjallisena hakulomakkeessa. Jatko-opiskelijaksi aikova tekee alustavan tutkimussuunnitelman. Jatko-opiskelija ilmoittaa hakemuksessaan sen tohtoriohjelman, johon hän hakee opinto-oikeutta.

4. Jatko-opiskelijaksi aikova hakee jatko-opinto-oikeutta hakulomakkeella:

Hakemus tieteelliseen jatkokoulutukseen -lomake (suomenkielinen lomake, docx)
Hakemus tieteelliseen jatkokoulutukseen -lomake (suomenkielinen lomake, rtf)

tai

Application for Doctoral Studies -form (englanninkielinen lomake, docx)
Application for Doctoral Studies -form (englanninkielinen lomake, rtf)

Hakemus toimitetaan tarvittavine allekirjoituksineen ja liitteineen tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen. Hakulomakkeeseen liitetään:

  • kopio perustutkintotodistuksesta ja muut opinto-oikeuden myöntämiseen vaikuttavat asiakirjat
  • aikaisempien opintojen opintorekisteriote
  • pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma
  • tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuksen eettisyydestä sekä esim. mahdollinen koe-eläinlupa.

Valtaosaan tohtoriohjelmista voi hakea 1-4 kertaa vuodessa, muutamaan ohjelmaan on jatkuva haku. Tohtoriohjelmakohtaiset hakuajat löytyvät tohtoriohjelman tiedoista.

5. Jatko-opinto-oikeushakemus käsitellään tohtoriohjelmassa. 

6.  Tiedekunta päättää jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä tohtoriohjelman esityksen perusteella. Opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä tiedekunta määrää mahdolliset täydentävät opinnot, vahvistaa tutkimustyön aiheen, nimeää tutkimustyön ohjaajat sekä hyväksyy tutkimussuunnitelman. Tiedekunta lähettää tiedon päätöksestä hakijalle, ohjaajille, Opinto- ja opetuspalveluihin sekä ao. tohtoriohjelmalle. Myös kielteisestä päätöksestä perusteluineen ilmoitetaan hakijalle, ohjaajalle ja tohtoriohjelmalle. Lisäksi hakijalle annetaan ohjeet muutoksenhakuun (ks. alla).

7. Jatko-opinto-oikeuden saatuaan jatko-opiskelija ilmoittautuu välittömästi jatko-opiskelijaksi ilmoittautumislomakkeella, jonka toimittaa yliopiston Opinto- ja opetuspalveluihin. Seuraavina lukuvuosina ilmoittautuminen tapahtuu syyskuun puoliväliin mennessä.

8. Jatko-opiskelijan tulee toimittaa henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen viimeistään 3 kk kuluessa jatko-opinto-opiskeluoikeuden saamisesta.

Muutoksenhaku

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija saa pyytää päätökseen oikaisua Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Määräaika oikaisupyynnön tekemiseen on neljätoista (14) päivää päätöksen ilmoittamisesta. Muutoksenhakulautakunnalle osoitettu oikaisupyyntö tulee toimittaa Itä-Suomen yliopiston kirjaamoon määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita oikaisupyyntöjä ei tutkita.