Hakeminen jatkokoulutukseen

Tieteellisessä jatkokoulutuksessa voidaan suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinto. Alta löydät lisätietoa jatko-opintokelpoisuudesta, jatko-opinto-oikeuden hakemisesta, opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta, opiskelijavalinnan muutoksenhausta sekä vierailevan jatko-opiskelijan opinto-oikeudesta.

Jatko-opintokelpoisuus

Tieteelliseen jatkokoulutukseen kelpoinen on henkilö:

  • joka on suorittanut ylemmän korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon,
  • joka on suorittanut sellaisen ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
  • jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Mikäli haet jatko-opinto-oikeutta muulla kuin perustutkintosi tutkimusalalla voi tiedekunta määrätä sinulle täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Mahdolliset täydentävät opinnot määritetään opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä eikä niitä voi sisällyttää jatkotutkintoon.

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen

Jatko-opiskeluoikeus myönnetään hakemuksesta, jonka yhteydessä hakijan on tehtävä esitys ohjaajista ja tutkimussuunnitelmasta.

1. Jatko-opiskelijaksi aikova neuvottelee jatko-opintomahdollisuuksista laitoksella/osastolla mahdollisen ohjaajan/ohjaajien kanssa tai tohtoriohjelman johtajan kanssa.

2. Jatko-opiskelijaksi aikova tutustuu yliopiston, tiedekunnan ja tohtoriohjelman jatko-opintoja koskeviin ohjeisiin, määräyksiin ja tutkintovaatimuksiin, jotka löytyvät tohtoriohjelmien nettisivuilta.

3. Jatko-opiskelijaksi aikova neuvottelee pääohjaajaksi lupautuvan henkilön kanssa tutkimustyön aiheesta, jatko-opinnoista ja niiden suorittamisesta sekä muista ohjaajista. Ohjaajia tulee olla vähintään kaksi. Jatko-opiskelijaksi aikovan ja ohjaajien tulee neuvotella ja sopia vastuista sekä sitoutumisesta tutkimustyön ohjaamiseen. Ohjaajien suostumus tulee antaa kirjallisena hakulomakkeessa. Jatko-opiskelijaksi aikova tekee alustavan tutkimussuunnitelman. Jatko-opiskelija ilmoittaa hakemuksessaan sen tohtoriohjelman, johon hän hakee opinto-oikeutta.

4. Jatko-opiskelijaksi aikova hakee jatko-opinto-oikeutta hakulomakkeella:

Hakemus tieteelliseen jatkokoulutukseen -lomake (suomenkielinen lomake, docx)
Hakemus tieteelliseen jatkokoulutukseen -lomake (suomenkielinen lomake, rtf)

tai

Application for Doctoral Studies -form (englanninkielinen lomake, docx)
Application for Doctoral Studies -form (englanninkielinen lomake, rtf)

Hakemus toimitetaan tarvittavine allekirjoituksineen ja liitteineen tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen. Hakulomakkeeseen liitetään:

  • kopio perustutkintotodistuksesta ja muut opinto-oikeuden myöntämiseen vaikuttavat asiakirjat
  • aikaisempien opintojen opintorekisteriote
  • pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma (ohjeet kohdassa 1.5.1)
  • tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuksen eettisyydestä sekä esim. mahdollinen koe-eläinlupa.

Valtaosaan tohtoriohjelmista voi hakea 1-4 kertaa vuodessa, muutamaan ohjelmaan on jatkuva haku. Tohtoriohjelmakohtaiset hakuajat löytyvät jatko-opinto-oppaasta tohtoriohjelman tiedoista.

5. Jatko-opinto-oikeushakemus käsitellään tohtoriohjelmassa. 

6.  Tiedekunta päättää jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä tohtoriohjelman esityksen perusteella. Opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä tiedekunta määrää mahdolliset täydentävät opinnot, vahvistaa tutkimustyön aiheen, nimeää tutkimustyön ohjaajat sekä hyväksyy tutkimussuunnitelman. Tiedekunta lähettää tiedon päätöksestä hakijalle, ohjaajille, Opinto- ja opetuspalveluihin sekä ao. tohtoriohjelmalle. Myös kielteisestä päätöksestä perusteluineen ilmoitetaan hakijalle, ohjaajalle ja tohtoriohjelmalle. Lisäksi hakijalle annetaan ohjeet muutoksenhakuun.

7. Jatko-opinto-oikeuden saatuaan jatko-opiskelija ilmoittautuu välittömästi jatko-opiskelijaksi ilmoittautumislomakkeella, jonka toimittaa yliopiston Opinto- ja opetuspalveluihin. Seuraavina lukuvuosina ilmoittautuminen tapahtuu syyskuun puoliväliin mennessä (ks. alla).

8. Jatko-opiskelijan tulee toimittaa henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen viimeistään 3 kk kuluessa jatko-opinto-opiskeluoikeuden saamisesta.

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja jatko-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Syksyllä 2016 on astunut voimaan yhden opiskelupaikan säännös, jonka mukaan hakija saa ottaa vastaan yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee ilmoittaa yliopistolle, ottaako hän vastaan saamansa opiskelupaikan vai ei. Ilmoittaminen tapahtuu paperilomakkeella, jonka yliopisto lähettää valintapäätöksen mukana. Tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee palauttaa lomake yliopiston hakijapalveluihin yliopiston ilmoittamassa määräajassa. Mikäli hän ei reagoi opiskelupaikan vastaanottamiseen määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikan. Uuden opiskelupaikan voi saada vain hakemalla uudestaan.

Paikan vastaanoton yhteydessä uudet jatko-opiskelijat myös ilmoittautuvat yliopistoon, lue uusien jatko-opiskelijoiden ilmoittautumisohje. Seuraavina lukuvuosina tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat jatko-opiskelijat noudattavat samoja ilmoittautumisaikoja kuin perusopiskelijat, ilmoittautumisohjeet ovat Kamussa, Opiskelijan käsikirjassa (kirjautuminen UEF-tunnuksilla).

Vierailevan jatko-opiskelijan opinto-oikeus

Jatko-opiskelija, jolla on jo opinto-oikeus ulkomaalaisessa yliopistossa, ja joka on tulossa tutkijavaihtoon Itä-Suomen yliopistoon, voi hakea Visiting Doctoral Student -statusta. Hakijalle myönnetään tällöin väliaikainen, määräaikainen opinto-oikeus Itä-Suomen yliopistoon. Hän ei voi suorittaa tutkintoa, mutta voi osallistua opetukseen ja suorittaa opintoja (saa mm. oikeudet opintotietojärjestelmään Oodiin). Opinto-oikeuteen ei liity maksuja.

Visiting Doctoral Students, Application for Study Right