Yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan ohjeet

Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta tekee tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia niille ei-lääketieteellisille tutkimuksille jotka eivät lain mukaan kuulu sairaanhoitopiirin arvioitavaksi. Eettinen arviointi on tarkoitettu perustutkinnon jälkeiseen tutkimustyöhön. Kun kysymyksessä on laajempi tutkimushanke, johon sisältyy esimerkiksi useita pro gradu -tutkielmia, eettinen ennakkoarviointi tulee hakea kokonaisuudelle, ei yksittäisille osatutkimuksille.

Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta noudattaa ihmistieteisiin liittyvien tutkimusten arvioinnissa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita.


Milloin tutkimus tarvitsee eettisen arvioinnin?

Ihmistieteisiin liittyvä tutkimus tarvitsee aina eettisen ennakkoarvioinnin jos:

1. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen.
2. Tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri- ja asiakirja-aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen).
3. Tutkimusta ei toteuteta osana varhaiskasvatuksen toimintayksikön tai koulun normaalitoimintaa ja se kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen.
4. Tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joiden mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät tutkimukset).
5. Tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus).
6. Tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perheväkivaltaa koskevat tutkimukset).

Tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa myös silloin, kun

    • tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää
    • tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia.

Lue ennen lausuntopyynnön hakemista:

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan työryhmän muistio 25.5.2018

Ohjeet lausuntopyynnön hakemiseksi:

Tarvittaessa käytettävät lomakkeet:

 

Lausuntopyynnöt liitteineen tulee toimittaa yhtenä, mielellään tekstimuotoisena pdf-dokumenttina lausuntopyyntöjen jättämisaikataulujen mukaisesti sähköpostilla osoitteeseen: tuetto (at) uef.fi

Tutkimuksesta vastaavan henkilön (väitöskirjatutkimuksissa ohjaajan) tulee allekirjoittaa:

  • lausuntopyyntölomake (kohta 14.)
  • liite 2. Tutkimuksesta vastaavan henkilön arvio tutkimuksen eettisyydestä

Allekirjoitetut lausuntopyynnöt liitteineen voi tarvittaessa toimittaa myös kirjeitse toimikunnan sihteerille osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopisto / Mika Saikkonen
PL 111
80101 Joensuu

Toimikunta käsittelee kaikki lausuntopyyntöhakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat luottamuksellisesti.

Lisätietoja voit kysyä toimikunnan sihteeriltä (Mika Saikkonen, mika.saikkonen@uef.fi puh. 050 346 8118) tai toimikunnan jäseniltä.

 

Millaisissa tapauksissa on tarpeen tehdä toimikunnalle muutoshakemus koskien aiemmin puoltavan lausunnon saanutta hanketta?
 
Muutoshakemus pitää tehdä, jos:

  • hankkeeseen tulee uusi osatutkimus
  • hankkeeseen tulee uutta tutkimusaineistoa

Mikäli tutkimus keskeytyy niin, että tutkittaville voi jäädä esim. epätietoisuutta asemastaan ja tutkimusaineiston käytöstä, tulee asiasta tehdä ilmoitus toimikunnalle.

Muutoshakemusta ei tarvitse tehdä, jos

  • tutkimuksen toteutusaikoihin (esim. aineistonkeruun osalta) tulee muutoksia. 
  • joku tutkimuksen yksittäinen osio jää toteutumatta. Asianmukaiset ilmoitukset
    asiasta pitää kuitenkin tehdä Tutkimuseettiselle toimikunnalle.