Yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan ohjeet

Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta tekee tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia niille ei-lääketieteellisille tutkimuksille jotka eivät lain mukaan kuulu sairaanhoitopiirin arvioitavaksi.

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi tehdään ennen aineistonkeruuta. Ennakkoarviointilausuntoa ei anneta jälkikäteen.

Eettinen arviointi on tarkoitettu perustutkinnon jälkeiseen tutkimustyöhön. Kun kysymyksessä on laajempi tutkimushanke, johon sisältyy esimerkiksi useita pro gradu -tutkielmia, eettinen ennakkoarviointi tulee hakea kokonaisuudelle, ei yksittäisille osatutkimuksille. Opinnäytetöiden ohjaajat vastaavat siitä, että heidän ohjattavansa perehtyvät eettisiin periaatteisiin.

Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta noudattaa ihmistieteisiin liittyvien tutkimusten arvioinnissa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita.


Milloin tutkimus tarvitsee eettisen arvioinnin?

Tutkijan tulee pyytää ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta eettinen ennakkoarviointilausunto, jos hänen tutkimukseensa sisältyy jokin seuraavista asetelmista:
a) Tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta,
b) tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen,
c) tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen,
d) tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä,
e) tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa tai
f) tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän läheisilleen.

Ennakkoarviointilausuntoa voi pyytää myös silloin, jos tutkimuksen rahoittaja, yhteistyökumppani, tutkimuskohde tai julkaisija sitä edellyttävät. On kuitenkin huomioitava, että lausuntoa ei voi pyytää jälkikäteen.

Eettisessä ennakkoarvioinnissa arvioidaan erityisesti: 
Lausuntopyynnössä kuvatut mahdolliset tutkittaville henkilöille, heidän läheisilleen ja mahdollisesti myös tutkijalle itselleen koituvat riskit, haitat ja niiden todennäköisyys suhteessa niiden välttämiseksi tehtyihin suunnitelmiin. 
Tutkittavien riittävän selkeä informointi tutkimuksen sisällöstä, tutkittavan osallistumisesta ja henkilötietojen käsittelystä.
Aineistonhallintasuunnitelma, joka sisältää myös kuvauksen henkilötietojen käsittelystä tutkimuksen elinkaaren aikana. 
Tutkittavan henkilön kirjallisen tai sähköisen osallistumissuostumuksen asianmukaisuus.
Tapa, jolla tutkittavien suostumus osallistua tutkimukseen pyydetään ja dokumentoidaan, jos kirjallista tai sähköistä suostumusta ei käytetä. 
Tutkimuksella tavoitellun uuden tiedon merkitys suhteessa tutkimuksen mahdollisiin haittoihin ja riskeihin.
 

Ohjeet lausuntopyynnön hakemiseksi:

Lausuntopyynnön hakijoiden tulee perehtyä ohjeeseen ”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019”, ja noudattaa sitä toiminnassaan. Ohje on voimassa 1.10.2019 alkaen. Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta noudattaa arvioinneissaan tätä ohjetta.
https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf

Tarvittaessa käytettävät lomakkeet:

Muita ohjeita:

Lausuntopyynnöt liitteineen tulee toimittaa yhtenä, mielellään tekstimuotoisena (ei skannattuna) pdf-dokumenttina lausuntopyyntöjen jättämisaikataulujen mukaisesti sähköpostilla osoitteeseen: tuetto (at) uef.fi

Tutkimuksesta vastaavan henkilön (väitöskirjatutkimuksissa ohjaajan) tulee allekirjoittaa:

  • lausuntopyyntölomake (kohta 14.)
  • liite 2. Tutkimuksesta vastaavan henkilön arvio tutkimuksen eettisyydestä

Allekirjoitetut lausuntopyynnöt liitteineen voi tarvittaessa toimittaa myös kirjeitse toimikunnan sihteerille osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopisto / Mika Saikkonen
PL 111
80101 Joensuu

Toimikunta käsittelee kaikki lausuntopyyntöhakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat luottamuksellisesti.

Lisätietoja voit kysyä toimikunnan sihteeriltä (Mika Saikkonen, mika.saikkonen@uef.fi puh. 050 346 8118) tai toimikunnan jäseniltä.

Millaisissa tapauksissa on tarpeen tehdä toimikunnalle muutoshakemus koskien aiemmin puoltavan lausunnon saanutta hanketta?
 
Muutoshakemus pitää tehdä, jos:

  • hankkeeseen tulee uusi osatutkimus
  • hankkeeseen tulee uutta tutkimusaineistoa

Mikäli tutkimus keskeytyy niin, että tutkittaville voi jäädä esim. epätietoisuutta asemastaan ja tutkimusaineiston käytöstä, tulee asiasta tehdä ilmoitus toimikunnalle.

Muutoshakemusta ei tarvitse tehdä, jos

  • tutkimuksen toteutusaikoihin (esim. aineistonkeruun osalta) tulee muutoksia. 
  • joku tutkimuksen yksittäinen osio jää toteutumatta. Asianmukaiset ilmoitukset
    asiasta pitää kuitenkin tehdä Tutkimuseettiselle toimikunnalle.