Lisäaika tutkinnon suorittamiseen

Lisäajan hakeminen

Tutkinnon suoritusaikaan on mahdollista hakea lisäaikaa, kun suoritusajan voimassaolo on päättymässä. Jos suoritusaika päättyy 31.7., lisäaikaa on haettava toukokuun loppuun mennessä. Jos suoritusaika päättyy 31.12., lisäaikaa on haettava lokakuun loppuun mennessä.

Lomake ja liitteet

Tulostettava lomake: Lisäaikaa koskeva hakemus (pdf)

Hakemukseen liitetään hyväksytty opintosuunnitelma, joka on päivitetty ja aikataulutettu. Suunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta lukukauden tarkkuudella. Hakemukseen liitetään myös selvitys viivästymiseen vaikuttaneista syistä.

Lisäajan myöntöperusteet

Tiedekunta myöntää lisäajan, jos opiskelijalla on edellytykset suorittaa tutkintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa, ottaen huomioon opiskelijan jo suorittamien sekä jäljellä olevien opintojen määrä ja laajuus. Myöntämisen edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma.

Lisäajan myöntämistä puoltaa opiskeluaikaan ajoittuva sairaus tai muu opiskelijasta riippumaton vaikea elämäntilanne, yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippu-urheilu.

Lisäajan myöntämisessä otetaan huomioon myös lakiin perustuvat, tutkinnon suoritusaikaa kuluttamattomat poissaolot (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen).

Jos opiskeluoikeus on päättynyt, se voidaan palauttaa hakemuksen perusteella. Jos opiskeluoikeus on päättynyt ennen lisäajan myöntämistä, opiskelijalta peritään uudelleenkirjoittautumismaksu (35 eur). Lisätietoja uudelleenkirjoittautumisesta.

Lisäajan kesto

Lisäaika myönnetään lukukausina. Lisäaika myönnetään kerrallaan vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi. Jos opintojen loppuun saattaminen kestää hyväksytyn valmistumissuunnitelman mukaan pidempään kuin neljä lukukautta, lisäaika myönnetään tällöinkin enintään neljäksi lukukaudeksi. Loput lisäaikalukukaudet opiskelijan on haettava uudella hakemuksella.

Poissaoloilmoittautuminen lisäajalla ei pidennä opintoaikaa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen on säädetty yliopistolain 82 §:n 2 momentissa ja Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 49 §:ssä.