Takaisin

28.3. Lasten kasvusairaudet voidaan tunnistaa paremmin uusilla kasvukäyrillä ja kasvun seurantamenetelmillä

Väitös lastentautien alalta

Väittelijä: LL Antti Saari

Aika ja paikka: 28.3.2015 klo 12 Kuopion yliopistollinen sairaala, auditorio 2, Kuopio

Lasten kasvusairauksien tunnistaminen aikaistuu ja diagnosointi tehostuu, kun kasvukäyrät uudistetaan ja kasvua arvioidaan uusilla seurantamenetelmillä, osoitti lääketieteen lisensiaatti Antti Saaren väitöstutkimus. Kasvun seuranta on mahdollista automatisoida hyödyntämällä terveydenhuollon käytössä olevia sähköisiä potilastietojärjestelmiä.

Suomalaisessa lastenneuvolassa on ollut 1990-luvulta alkaen käytössä maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen kasvun seurantajärjestelmä, jossa keskeisenä työkaluna ovat kasvukäyrät. Lasten kasvussa tapahtuu kuitenkin ajan oloon muutoksia, minkä vuoksi kasvukäyrät tulee uudistaa säännöllisesti. Lisäksi kasvun seurannan tueksi laaditut seulontasäännöt eivät ole toimineet toivotulla tavalla. Toisaalta tutkimusnäyttö kasvuseulonnan tehokkuudesta on puuttunut lähes täysin. Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli uudistaa lasten kasvun seurantajärjestelmä ja osoittaa kasvun systemaattisen seurannan hyöty kasvusairauksien tunnistamisessa.

Uudet suomalaisten lasten kasvukäyrät

Väitöstutkimuksessa laadittiin uudet kasvukäyrät suomalaisille lapsille käyttämällä noin 72 000 lapsen kasvuaineistoa. Vuosina 1983–2008 syntyneiden terveiden nykylasten havaittiin kasvavan keskimäärin pidempinä kuin aiemman noin 40 vuotta vanhan kasvukäyräaineiston lapset, jotka syntyivät vuosina 1956–1976. Poikien aikuispituus oli lisääntynyt 178.9 cm:stä 180.7 cm:iin (+1.8 cm) ja tyttöjen 165.6 cm:stä 167.5 cm:iin (+1.9 cm). Lisäksi tutkimuksessa julkaistiin painoindeksiin perustuvat kasvukäyrät suomalaisille lapsille.

Kasvukäyrien uudistaminen tehostaa useimmiten lyhytkasvuisuuteen johtavien kasvusairauksien tunnistamista. Lisäksi tutkimuksessa osoitettiin, että kasvuun vaikuttava sairaus voisi jäädä tunnistamatta, jos Suomessa käytettäisiin monikansallisia Maailman terveysjärjestön WHO:n laatimia kasvukäyriä ajantasaisten kansallisten kasvukäyrien sijaan.

Uudet lasten kasvun seurantamenetelmät

Kasvukäyrien tukena käytetään seulontasääntöjä rajojen määrittelemiseksi terveelle ja poikkeavalle, jatkotutkimuksia vaativalle kasvulle. Väitöstutkimuksessa laadittiin tutkimusnäyttöön perustuvat uudistetut seularajat pituudelle, painolle ja niissä tapahtuville muutoksille. Lasten kasvua systemaattisesti seuraamalla on mahdollista tunnistaa tehokkaasti kasvuun vaikuttavia sairauksia. Tutkimuksen mallisairauksista oli Turnerin oireyhtymä seulottavissa erinomaisella ja keliakia hyvällä tarkkuudella. Lisäksi uudet seurantamenetelmät voivat auttaa kasvusairauksien aikaisessa tunnistamisessa. Väitöstutkimuksessa laaditut uudet lasten kasvun seurantamenetelmät on mahdollista automatisoida käyttämällä sähköisiä potilastietojärjestelmiä ja niihin liitettyjä kasvukäyräohjelmia.

Sähköisiä potilastietojärjestelmiä on hyödynnetty vain vähän perusterveydenhuollon diagnostisena apuvälineenä. Väitöstutkimuksessa todettiin lasten kasvun tietokoneavusteisen seurannan parantavan selvästi kasvun seulonnan tarkkuutta perusterveydenhuollossa, kun järjestelmään yhdistettiin erikoissairaanhoidon automaattinen kasvukonsultaatiopalvelu. Kasvuun vaikuttavat sairaudet oli mahdollista tunnistaa noin kuusi kertaa paremmin ja usein selvästi aiemmin, kun verrattiin automatisoitua kasvun seurantajärjestelmää perinteiseen käsin tapahtuvaan laskentaan perustuvaan menetelmään.

Lääketieteen lisensiaatti Antti Saaren lastentautien alaan kuuluva väitöskirja Modern methods for auxological screening of growth disorders in children (Lasten kasvun seurannan uudistaminen Suomessa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii lääketieteen tohtori Pétur Júlíusson Bergenin yliopistosta Norjasta ja kustoksena professori Raimo Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta.

Antti Saari on syntynyt vuonna 1978 Siilinjärvellä ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1997 Siilinjärven lukiosta. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2005 Kuopion yliopistossa ja toiminut vuodesta 2008 alkaen lastentauteihin erikoistuvana lääkärinä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Tutkijakoulutuksen Antti Saari on saanut Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulussa.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat