Hakeminen jatkokoulutukseen

Tieteellisessä jatkokoulutuksessa voidaan suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinto.

Jatko-opintokelpoisuus

Tieteelliseen jatkokoulutukseen kelpoinen on henkilö:

  • joka on suorittanut ylemmän korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon,
  • joka on suorittanut sellaisen ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
  • jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Mikäli haet jatko-opinto-oikeutta muulla kuin perustutkintosi tutkimusalalla voi tiedekunta määrätä sinulle täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Mahdolliset täydentävät opinnot määritetään opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä eikä niitä voi sisällyttää jatkotutkintoon.

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen

Jatko-opiskeluoikeus myönnetään hakemuksesta, jonka yhteydessä hakijan on tehtävä esitys ohjaajista ja tutkimussuunnitelmasta.

1. Jatko-opiskelijaksi aikova tutustuu yliopiston, tiedekunnan ja tohtoriohjelman jatko-opintoja koskeviin ohjeisiin, määräyksiin ja tutkintovaatimuksiin, jotka löytyvät tohtoriohjelmien nettisivuilta.

2. Jatko-opiskelijaksi aikova neuvottelee jatko-opintomahdollisuuksista laitoksella/osastolla mahdollisen ohjaajan/ohjaajien kanssa tai tohtoriohjelman johtajan kanssa.

3. Jatko-opiskelijaksi aikova neuvottelee pääohjaajaksi lupautuvan henkilön kanssa tutkimustyön aiheesta, jatko-opinnoista ja niiden suorittamisesta sekä muista ohjaajista. Ohjaajia tulee olla vähintään kaksi. Jatko-opiskelijaksi aikovan ja ohjaajien tulee neuvotella ja sopia vastuista sekä sitoutumisesta tutkimustyön ohjaamiseen. Ohjaajien suostumus tulee antaa kirjallisena hakulomakkeessa. Jatko-opiskelijaksi aikova tekee alustavan tutkimussuunnitelman. Jatko-opiskelija ilmoittaa hakemuksessaan sen tohtoriohjelman, johon hän hakee opinto-oikeutta.

4. Jatko-opiskelijaksi aikova hakee jatko-opinto-oikeutta sähköisesti opintopolku.fi –palvelussa (Terveystieteiden tiedekunnassa sähköiseen hakuun siirrytään 1.5.2019).

Hakulomakkeeseen liitetään:

  • kopio perustutkintotodistuksesta ja muut opinto-oikeuden myöntämiseen vaikuttavat asiakirjat
  • aikaisempien opintojen opintorekisteriote
  • pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma
  • tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuksen eettisyydestä sekä esim. mahdollinen koe-eläinlupa.

Valtaosaan tohtoriohjelmista voi hakea 1-4 kertaa vuodessa, muutamaan ohjelmaan on jatkuva haku. Tohtoriohjelmakohtaiset hakuajat löytyvät tohtoriohjelman tiedoista.

5. Jatko-opinto-oikeushakemus käsitellään tohtoriohjelmassa.

6.  Tiedekunta päättää jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä tohtoriohjelman esityksen perusteella. Opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä tiedekunta määrää mahdolliset täydentävät opinnot, vahvistaa tutkimustyön aiheen, nimeää tutkimustyön ohjaajat sekä hyväksyy tutkimussuunnitelman. Tiedekunta lähettää tiedon päätöksestä hakijalle, ohjaajille, opintopalveluihin sekä ao. tohtoriohjelmalle. Myös kielteisestä päätöksestä perusteluineen ilmoitetaan hakijalle, ohjaajalle ja tohtoriohjelmalle. Lisäksi hakijalle annetaan ohjeet muutoksenhakuun (ks. alla).

7. Jatko-opinto-oikeuden saatuaan jatko-opiskelija ilmoittautuu välittömästi jatko-opiskelijaksi ilmoittautumislomakkeella, jonka toimittaa yliopiston opintopalveluihin. Seuraavina lukuvuosina ilmoittautuminen tapahtuu syyskuun puoliväliin mennessä.

8. Jatko-opiskelijan tulee toimittaa henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma tiedekunnan opintopalveluihin viimeistään 3 kk kuluessa jatko-opinto-opiskeluoikeuden saamista.

Muutoksenhaku

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija saa pyytää päätökseen oikaisua Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Määräaika oikaisupyynnön tekemiseen on neljätoista (14) päivää päätöksen ilmoittamisesta. Muutoksenhakulautakunnalle osoitettu oikaisupyyntö tulee toimittaa Itä-Suomen yliopiston kirjaamoon määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita oikaisupyyntöjä ei tutkita.