PROFILES-hanke, yleisesittely

PROFILES on Euroopan Unionin Tiede yhteiskunnassa -ohjelman hanke.  Ohjelman yhtenä tavoitteena on löytää keinoja saada nuoret kiinnostumaan enemmän luonnontieteistä, kuten fysiikasta, kemiasta ja biologiasta. 

 

PROFILES-hankkeessa kehitetään luonnontieteiden opetusta. Uutta hankkeessa on se, että luonnontieteiden opetusta kehitettäessä huomioidaan eri asiantuntijaryhmien näkemyksiä tulevaisuuden työelämän tarpeista ja siitä, mitä se edellyttää luonnontieteiden opetukselta. Lue lisää kohdasta Delphi-tutkimus.

PROFILES kannustaa opettajia lähestymään opetettavia oppisisältöjä enemmän yhteiskunnan näkökulmasta ja käyttämään tutkivaa lähestymistapaa. Lähtökohtana hankkeessa kehitettäville opetuskokonaisuuksille on jokin arkielämän tai yhteiskunnan todellinen eli autenttinen tilanne, johon luonnontieteellinen tieto kytketään. Tavoitteena on edistää oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja ja opitun tiedon soveltamista arkipäivän ongelmatilanteissa. Lue lisää kohdasta Opiskelukokonaisuudet.

Uutiset ja tapahtumat -osio esittelee hankkeen kuulumisia. Tutustu myös sivustoon Aineistot ja julkaisut. Löydät sieltä uutiskirjeet, lehtiartikkelit ja muut tuotokset.

PROFILES-hankkeen tavoitteena on lisätä tutkivan lähestymistavan käyttöä luonnontieteiden opetuksessa tukemalla opettajia tehokkaiden työtapojen kehittämisessä.

Hankkeessa opettajat toimivat yhteistyössä toistensa ja opettajankouluttajien kanssa ja soveltavat työssään jo olemassa olevia opetettavaan sisältöön ja tutkivaan lähestymistapaan pohjautuvia luonnontieteiden oppimateriaaleja. Tätä opettajien työtä tuetaan relevanteilla täydennyskoulutus- ja interventio-ohjelmilla. Tavoitteena on auttaa opettajia kehittämään oppilaiden luovia ongelmanratkaisutaitoja ja yhteiskunnallista päätöksentekotaitoa.

Tavoitteiden onnistumista mitataan selvittämällä sekä opettajien mielikuvia omasta osaamisestaan opetusmenetelmien kehittäjänä että oppilaiden asenteita suunniteltuja oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä kohtaan. Olennaista hankkeessa on reflektointi ja opetuksellisten lähestymistapojen levittäminen vuorovaikutteisessa Internet-pohjaisessa foorumissa.

PROFILES-hankkeessa opettajien ammatillinen kehittyminen sisältää eri ulottuvuuksia: opettaja on paitsi opettaja, myös oppija, omaa työtään arvioiva ammattilainen sekä hyvien käytänteiden levittäjä ja vertaisohjaaja. Opettajien osaamista yhteiskuntalähtöisen ja tutkivaan lähestymistapaan perustuvan menetelmän käytössä vahvistetaan tutkimuksen, arvioinnin ja verkostoitumisen kautta.

Hankkeessa levitetään opetuksellisia innovaatioita niin opettajankoulutuksessa kuin opettajien täydennys-koulutuksessakin. Hanke järjestää työpajoja eri luonnontieteiden opetukseen liittyville osapuolille. Hanke keskittyy avoin tutkimus -lähestymistapoihin ja kiinnittää paljon huomiota oppilaiden motivaation lisäämiseen. Tavoitteena on entistä mielekkäämpi koulujen luonnontieteiden opetus, joka vastaa 2000-luvun luonnontieteitä ja sisältää tieteenalojen välisiä yhteiskunnallis-tieteellisiä aiheita käsittelemällä niitä tutkivan lähestymistavan avulla. Erityisesti opetusmenetelmiä kehitettäessä kiinnitetään huomiota niiden soveltuvuuteen molemmille sukupuolille.