Delphi -tutkimus

Hankkeessa selvitetään ns. Delphi -tutkimuksen avulla yhteiskunnan eri toimijoiden näkemyksiä siitä, millaista luonnontieteellistä ymmärrystä tulevaisuudessa tarvitaan ja mitä tietoja ja taitoja tulisi saavuttaa luonnontieteiden opetuksessa. Sama tutkimus toteutetaan kaikissa hankkeeseen osallistuvassa 19 Euroopan maassa.
 

Tutkimuksen 1. vaihe

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kysyttiin vastaajien näkemyksiä siitä,
(1) millaiseen tilanteeseen, tapahtumaan tai motiiviin liittyen luonnontieteitä pitäisi opiskella
(2) mitä sisältöjä tai aiheita tulisi opiskella ja
(3) millaisia valmiuksia, tietoja tai taitoja tulisi saavuttaa perusopetuksen päättyessä.

Suomesta tutkimuksen 1. vaiheeseen osallistui 187 vastaajaa: opettajia, opettajankouluttajia, eri alojen luonnontieteilijöitä sekä lukio-opiskelijoita.

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen vastaukset lyhyesti.

Tutkimuksen 1. vaiheen raportti (englanninkielinen).

 

Tutkimuksen 2. vaihe

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen vastaukset luokiteltiin ja niistä muodostettiin ryhmiä. Toisessa vaiheessa osallistujia pyydettiin arvioimaan muodostettuja ryhmiä kahdesta eri näkökulmasta: miten tärkeitä ne ovat opetuksessa ja missä määrin ne nykyisin toteutuvat opetuksessa. Lisäksi osallistujia pyydettiin laatimaan ryhmistä sellaisia yhdistelmiä, joista muodostuu tärkeitä opetuskokonaisuuksia.

Tutkimuksen toisen vaiheen vastaukset lyhyesti.

Tutkimuksen 2. vaiheen raportti (englanninkielinen).

 

Tutkimuksen 3. vaihe

Tutkimuksen toisessa vaiheessa osallistujilla oli mahdollisuus ilmaista kantansa ensimmäisen vaiheen vastausten perusteella muodostettuun toivottuun luonnontieteiden opetukseen. Osallistujia pyydettiin arvioimaan kuinka laajasti löydetyt tapahtumat, sisällöt ja valmiudet toteutuvat nykyään kouluopetuksessa ja toisaalta mitä he pitävät tärkeinä. Osallistujia pyydettiin myös valitsemaan vähintään yksi yhdistelmä tapahtumista, sisällöistä ja valmiuksista. Toisen vaiheen vastauksista etsittiin ryhmittelyanalyysin avulla näkemyksiä toivotusta luonnontieteiden opetuksesta. Näitä näkemyksiä muodostui kolme. Kolmannessa vaiheessa osallistujat arvioivat henkilökohtaisesti näitä näkemyksiä, sitä miten tärkeänä he pitävät kutakin näkemystä ja miten arvioivat sen toteutuvan nykyisessä opiskelussa koulutuksen eri tasoilla.

Tutkimuksen kolmannen vaiheen vastaukset lyhyesti.

Tutkimuksen 3. vaiheen raportti (englanninkielinen).