Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin

Hankkeen esittely:

Hankkeessa laaditaan yläkouluun soveltuvia fysiikan oppimiskokonaisuuksia, joiden tavoitteena on kehittää oppilaiden argumentointitaitoja. Tavoitetta lähestytään tarkastelemalla fysiikan ilmiöitä, joiden käyttäytyminen on usein ristiriidassa oppilaiden ennakkotiedon kanssa. Ilmiöitä tarkastellaan oppilaslähtöisesti siten, että heitä ohjataan ennustamaan ilmiöiden käyttäytyminen ja perustelemaan ennustuksensa. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota niihin olettamuksiin ja muihin tietoihin, joihin heidän perustelunsa perustuvat. Näitä tietoja tarkastellaan argumentoinnin näkökulmasta. Tarkastelun tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään millaisiin olettamuksiin heidän ennustuksensa perustuvat ja missä määrin olettamukset rajoittavat ilmiön käyttäytymisen ennustettavuutta. Tämän uskotaan kehittävän oppilaiden kykyä ja valmiutta esittää perusteltuja väittämiä eli argumentoida. Lisäksi hankkeen oppimiskokonaisuuksiin pyritään laatimaan kokeellisuuteen nojaava tehtäväkokonaisuus, jonka avulla oppilaat voivat syventää tietämystään ilmiöiden käyttäytymisen selittävästä fysiikan sisältötiedosta. Kokonaisuutena hankkeessa pyritään luomaan tutkimuksellisuutta korostavia opetuskäytänteitä fysiikan sisältötiedon oppimiseksi yläkoulussa. Kevään 2015 aikana selvitetään oppimiskokonaisuuksissa luontevasti sisältyvät fysiikan aihealueet yhteistyöopettajien kanssa. Selvitystyössä huomioidaan uusissa opetussuunnitelman perusteissa korostuvat fysiikan sisällöt.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Mikko Kesonen, Itä-Suomen yliopisto, mikko.kesonen ( at ) uef.fi

Yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt:

Kontiolahden koulu, Tietäväisen koulu, Joensuun normaalikoulu, Karhulan koulu, Lyseon peruskoulu, Pielisjoen koulu, Arppen koulu, Kummun koulu, Valtimon koulu

Hankkeeseen liittyvät artikkelit ja materiaalit

Hankemateriaalit saatavilla peda.netistä.

Tutkimusartikkeli Piilotetut virtapiirit -materiaalien käyttämisestä opetuksessa, julkaistu Physics Education -lehdessä.