Terveystieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa

Ergonomian ja työhyvinvoinnin opinnoissa perehdytään ergonomian ja työhyvinvoinnin kehittämisen perusteisiin. Opinnot toteutetaan työpaikalla, jossa tehdään henkilöstölle työhyvinvointiselvitys. Opinnot soveltuvat omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneille; mm. työsuojelu- ja työhyvinvointitoimijat, lähiesimiehet ja työterveyshuolloissa toimivat henkilöt. 

Farmasian opinnoissa tutustutaan farmaseuttiseen kemiaan, lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opinnot soveltuvat urakehityksensä eri vaiheissa oleville terveydenhuollon ammattilaisille, omaa ammatillista osaamistaan kehittäville ja/tai päivittäville, opiskelijoille sekä muuten aiheesta kiinnostuneille. 

Gerontologian opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen vanhuudesta, ikääntymisestä ja näiden suhteesta terveyteen, sairauteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä.

Hoitotieteen aineopinnoissa opiskelijat perehtyvät hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa.  

Hoitotyön johtamisen opinnoissa kehitetään johtamisvalmiuksian uudistuvan terveyspalvelujärjestelmän tarpeisiin sekä potilasturvallista, -keskeistä ja väestön terveyttä edistävää vaikuttavaa hoitotyötä erilaisissa terveydenhuollon konteksteissa. Opinnoissa saadaan valmiuksia ihmisten, talouden ja muutoksen johtamiseen eri näkökulmista. 

Kansanterveystiede tarkastelee väestön terveyden edistämiseen ja ylläpitoon vaikuttavia tekijöitä sekä toimenpiteitä, jotka liittyvät sairauksien ehkäisyyn ja parantamiseen.

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin opintojen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoa lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opinnot antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä. Opinnot soveltuvat lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekeville henkilöille.

Liikuntalääketieteen opinnoissa opiskelija saa valmiuksia tarkastella liikunnan, fyysisen kunnon, ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan käyttömahdollisuuksia sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opinnot soveltuvat mm. liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille.  

Lääketieteen perusteita -kokonaisuudessa esittellään lääketieteen, terveystieteiden ja kansanterveyden nykytilaa, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä, eri-ikäisen väestön terveydentilaa ja yleisimpiä sairauksia sekä niiden ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä hyvinvoinnin osatekijänä. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopivat mm. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville, alan opiskelijoille, opintoihin tähtääville ja sivuaineeksi/osaksi tutkintoa.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintojen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset.

Terveystaloustieteen opinnot tutustuttavat alan keskeisten elementtien kuten tehokkuuden, tuottavuuden, oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen organisoinnin kysymyksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä palvelujärjestelmän toimintaan kokonaisuutena. Opinnot soveltuvat niin sosiaali- ja terveysalalla jo toimiville asiantuntijoille ja alasta kiinnostuneille.

Terveyden edistäminen opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan opettajakelpoisuuden.

Urheiluravitsemuksen opinnoissa perehdytään mm.  eri lajien asettamiin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin ja suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointiin, urheiluravitsemukseen eri ikäryhmissä, urheilijan syömiseen liittyviin ongelmiin sekä urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin ja sen tukemiseen. Opinnot soveltuvat kaikille työn, harrastusten tai oman mielenkiinnon vuoksi urheilun ja ravitsemuksen parissa toimiville, mm. valmentajille, ohjaajille ja urheilijoille sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Opetustarjonta

Laaja opintokokonaisuuksien valikoima terveyden ja hyvinvoinnin opintoja:

 • Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 25 op
 • Gerontologian perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35-37 opintopistettä (UEF, JY)
 • Hoitotieteen aineopinnot 31 op
 • Hoitotyön johtaminen 31 op
 • Ihmisen biologia 16 op
 • Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
 • Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot 25 op
 • Lääketieteen perusteita 25 op
 • Preventiivinen hoitotiede, yhteisö- ja perhehoitotyö 30 op
 • Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 36 op
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto 25 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op
 • Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
 • Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet 25 op
 • Terveysliikunnan perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
 • Urheiluravitsemuksen perusopinnot 30 op

Opetustarjonta

Tutustu terveystieteiden opintotarjontaan.

Opintomaksut

Tutustu Avoimen yliopiston opintomaksuihin.

Neuvonta ja ohjaus

Leea Huusko
No image.
Role
Suunnittelusihteeri
Email
leea.huusko@uef.fi
GSM-number
0505119468
Direct number
0294457007
Room info
Aurora

Ulla Kekäläinen
No image.
Role
Suunnittelija
Email
ulla.kekalainen@uef.fi
GSM-number
0403553936
Direct number
0294457039
Room info
Kuopio Tietoteknia 2415

Timo Kemppainen
No image.
Role
Suunnittelija
Email
timo.kemppainen@uef.fi
GSM-number
0504317430
Direct number
0294457012
Room info
Kuopio Tietoteknia 2406

Kukka-Maaria Kokkonen
No image.
Role
Suunnittelija
Email
kukka-maaria.kokkonen@uef.fi
GSM-number
0504421874
Direct number
0294457030
Room info
Kuopio Bioteknia 2 krs

Maria Mukkala
No image.
Role
suunnittelija
Email
maria.mukkala@uef.fi
GSM-number
0504766782
Direct number
0294457010
Room info
Kuopio Tietoteknia 2456

Marja-Liisa Niemi
No image.
Role
Suunnittelija
Email
marja-liisa.niemi@uef.fi
GSM-number
0403552336
Direct number
0294457045
Room info
Kuopio, Tietoteknia 2435

Merja Mäkitalo
No image.
Role
Suunnittelija
Email
merja.makitalo@uef.fi
GSM-number
0403553387
Direct number
0294457041
Room info
Kuopio, Tietoteknia 2436

Riitta Sutinen
No image.
Role
Suunnittelija
Email
riitta.sutinen@uef.fi
GSM-number
0503418524
Direct number
0294457100
Room info
Kuopio, Tietoteknia 2455

Helena Karisto-Lautanen
No image.
Role
Koulutussihteeri
Email
helena.karisto@uef.fi
GSM-number
0403553906
Direct number
0294457037
Room info
Kuopio Tietoteknia 2415

Pia Koponen
No image.
Role
Koulutussihteeri
Email
pia.koponen@uef.fi
GSM-number
0403552116
Direct number
0294457040
Room info
Kuopio Tietoteknia 2424

Marjo Mustonen
No image.
Role
koulutussihteeri
Email
marjo.mustonen@uef.fi
GSM-number
0505744390
Direct number
0294457020
Room info
Kuopio Tietoteknia 2422

Sanna Nissinen
No image.
Role
Koulutussihteeri
Email
sanna.nissinen@uef.fi
GSM-number
0505055726
Direct number
0294457023
Room info
Kuopio Bioteknia 2 krs

Tuula Tanskanen
No image.
Role
Koulutussihteeri
Email
tuula.tanskanen@uef.fi
GSM-number
0403553950
Direct number
0294457047
Room info
Kuopio Tietoteknia 2423