Farmasian perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus Tähtäimessä alan opinnot tai ammatillinen kehittäminen – mikä lääkkeeksi? Farmasian perusopinnot tuovat farmasian alaa tutuksi laaja-alaisesti, sillä opinnoissa tutustutaan farmasian eri osa-alueisiin. Opinnoissa perehdytään farmaseuttiseen kemiaan, lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon näkökulmasta.
Kohderyhmä

Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Farmasian perusopintoja voivat hyödyntää urakehityksensä eri vaiheissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset, omaa ammatillista osaamistaan kehittävät ja/tai päivittävät henkilöt, opiskelijat ja muuten aiheesta kiinnostuneet.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

  • sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääketiedon lisäämiseen
  • lääkealla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta
  • farmaseuttisen koulutuksen omaavat, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan
  • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (farmasia)
  • opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi

Opintojaksot

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia, 4 op
Lääkeaineiden orgaaninen kemia, 4 op
Fysikaalinen farmasia, 2 op
Lääkkeet terveydenhuollossa, 5 op
Perusfarmakologia, 3 op
Solubiologia farmasian opiskelijoille, 3 op
Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka, 4 op

Opetussuunnitelmamuutokset voivat olla vielä mahdollisia.

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina.

Yhteistyöoppilaitoksessa opiskellaan avoimen yliopiston aikataulun mukaan. Kokonaisuuden voi suorittaa kolmessa lukukaudessa.

Yhteistyöoppilaitos voi tukea opiskelijoita paikallisesti järjestämällä mahdollisuuden kuunnella opintojaksoihin kuuluvia mahdollisia etäluentoja, jolloin opiskelijat saavat myös vertaistukea. Se myös järjestää opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit, joiden lukumäärä tarkentuu opetussuunnitelmatyön edetessä.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat. Avoimen yliopiston suunnittelija vastaa opiskelijoiden hops-ohjauksesta.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Riitta Sutinen, riitta.sutinen@uef.fi, 029 445 7100