Requirements for Doctoral Dissertation and Licentiate Thesis

The most important part of the doctoral degree is research in the main subject field, resulting in a doctoral dissertation or a licentiate thesis. NOTE! Faculty-specific complementary instructions can be found at the webpages of the doctoral programmes.

Doctoral Dissertation

The doctoral dissertation demonstrates the student’s in-depth knowledge of the field of research, related fields and the philosophy of science. Furthermore, the dissertation demonstrate his/her ability to apply the methods of scientific research into practice both independently and critically in his/her field of research as well as independently generate new information.

According to the Recommendation of the Finnish Council of University Rectors (7 December 1998), a dissertation shall:

  1. show the doctoral abilities in independent research work,
  2. form a coherent whole
  3. be based on original idea and aims; and
  4. present new results or ideas.

A dissertation can be:

  • a monograph
  • article-based or compilation dissertation which comprises a sufficient number of publications, or manuscripts accepted for publication dealing with the same set of problems:
    a)In addition to the articles, the dissertation includes a summary
    b)The articles form the chapters of the dissertation. In addition to article chapters, the dissertation usually also includes an introductory chapter and a chapter for conclusions.

In the summary of the compilation, the doctoral candidate presents the background, aims, methods, results and conclusions of the research. A name is given to the dissertation. The purpose of the article-based dissertation is not to unnecessarily copy sections of the articles included in it but to arrange and interpret the information introduced in those publications. In addition, the author looks at new problems that are to be solved.

If one or more articles that form a part of the dissertation are joint publications, the doctoral candidate must provide a written clarification on his/her individual contribution to them. The student’s postgraduate supervisors are asked to give an opinion on the clarification. For a justified reason, the same article may be used as a part of another doctoral dissertation as well.

In business an essay-based dissertation can also be approved. The essay-based dissertation comprises at least three published or unpublished independent entities dealing with the same set of research problems. Some of these entities may be scientific articles or other publications and unpublished essays.

Lisensiaatintutkimus

Lisensiaatintutkimuksessa opiskelijan on osoitettava hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan sekä valmiutta soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä itsenäisesti ja kriittisesti.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä yksittäinen tutkimus (monografia) tai riittäväksi katsottu määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Erillisistä julkaisuista tai käsikirjoituksista kootulla julkaisulla tulee kokonaisuutena arvioiden olla lisensiaatintutkimukselta vaadittu tieteellinen arvo.

Lisensiaatintutkimuksen, joka käsittää samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laaditun tiivistelmän, yhteenvedossa esitetään tutkimuksen tausta, tavoitteet, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Tiivistelmä tulee nimetä erikseen ja se tulee kirjoittaa siten, ettei tarpeettomasti toisteta sellaisenaan osajulkaisussa esitettyjä asioita, vaan järjestetään ja tulkitaan tutkimusalan kuuluvaa julkaistua tietoa, jota tekijä on omilla osajulkaisuillaan merkittävästi kartuttanut, sekä tarkastellaan uusia ratkaisuaan odottavia ongelmia. Tiivistelmä on yleensä lisensiaatintutkimusta varten kirjoitettu, mutta se voi olla julkaistu myös tieteellisessä aikakauslehdessä.

Jos julkaisuihin kuuluu yhteisjulkaisuja, on tekijän itsenäinen osuus niissä osoitettava. Tekijän on annettava kirjallinen selvitys omasta osuudestaan yhteisjulkaisuissa. Jatkokoulutuksen ohjaajilta pyydetään lausunto selvityksestä. Perustelluista syistä voidaan samaa julkaisua käyttää myös toisen lisensiaattitutkimuksen osana.