Back

Uusia opetuksen kehittämishankkeita Itä-Suomen yliopistoon

Itä-Suomen yliopiston strategisena tavoitteena on olla Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi yliopisto tukee vuonna 2019 seitsemää uutta oppimisympäristöjen kehittämishanketta yhteensä 50 000 eurolla.

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan ympärivuotisesti käytössä oleva projektiharjoittelun verkko-oppimisympäristö, uudistetaan kielikeskuksen AHOT-näyttökoejärjestelmää englannin kielessä, luodaan vuorovaikutteinen ja skaalautuva oppimisympäristö kasvien ympäristövasteiden seurantaan,  kehitetään oppimisanalytiikan välineitä sekä O365 että Moodle -ympäristöihin, tuotetaan materiaalia geomedian opetukseen ja koulutetaan yliopiston, lukion ja perusopetuksen henkilöstöä ja yliopiston opettajaopiskelijoita geomedian toteutukseen sekä luodaan matematiikan alan etäopiskelukurssi. Opiskelijoilla on hankkeissa ja toiminnan kehittämisessä aktiivinen rooli. Hankkeissa syntyviä parhaita käytäntöjä jaetaan laajasti eri yhteyksissä.

Oppimisympäristöjen kehittämisrahalla tuettavat hankkeet

1. Projektiharjoittelun verkkoympäristön tuottaminen digipedagogiikkaa hyödyntäen - ympärivuotista opiskelua yhteistyössä työelämän kanssa
Hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan ympärivuotisesti käytössä oleva projektiharjoittelun verkko-oppimisympäristö hoitotieteen kolmen suuntautumisvaihtoehdon (hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) opiskelijoille. Digipedagogista osaamista hyödyntäen suunniteltu verkko-oppimisympäristö tulee tarjoamaan joustavuutta oppimispolkuihin mahdollistaen yksilöllisen etenemisen projektiharjoittelussa. Verkko-oppimisympäristön suunnittelu, toteutus- ja arviointiprosesseissa korostetaan opiskelijalähtöisyyttä, tutkimusperustaisuutta, yhteisöllisyyttä ja työelämälähtöisyyttä jatkuvan oppimisen ideologiaa hyödyntäen. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Juha Pajari hoitotieteen laitokselta.


2. Englannin kieli- ja viestintäosaamisen AHOT-näyttöjen digitalisaatio
Hankkeessa uudistetaan kielikeskuksen AHOT-näyttökoejärjestelmää englannin kielessä digitalisaation ja sähköisen tenttijärjestelmän avulla entistä joustavampaan ja tehokkaampaan suuntaan niin opiskelijoille kuin osaamisen arviointia tekevälle opetushenkilöstölle. Hankkeessa kehitetään AHOT-näyttökoejärjestelmää englannin kieli- ja viestintäopintojaksoilla digitalisaation ja EXAM-sähkötenttijärjestelmän kautta osana DigiCampus-teemaa. Näyttökokeiden kehittäminen EXAM-järjestelmän kautta mahdollistaa opetusresurssien tehostamisen ja lisääntyvän jouston opiskelijoiden suuntaan, kun kerran lukukaudessa järjestettävä näyttökoe muuttuukin pääosin aikaan ja paikkaan sitoutumattomaksi suoritustavaksi. EXAM-järjestelmän käyttö tuo myös näyttökoemahdollisuuden opiskelijoillemme eri puolille Suomea. Hankkeen yhteyshenkilöinä toimivat Satu Tuomainen ja Annemari Heinonen kielikeskuksesta.


3. Vuorovaikutteinen ja skaalautuva oppimisympäristö kasvien ympäristövasteiden seurantaan
Hanke pohjautuu vuoden 2017 oppimisympäristöjen kehittämisrahan turvin kehitettyyn SmartLab Plants –oppimisympäristöön, jossa yhdistyy automatisoitu kasvien optinen seurantajärjestelmä, siihen liittyvät tiedonhallintajärjestelmät ja selainpohjaiseen käyttöliittymään perustuva oppimisympäristö. Nyt tuettavassa hankkeessa laaditaan ja sisällytetään kaikki opetusmateriaali samaan sähköiseen oppimisympäristöön siten, että se mahdollistaa omatoimisen oppimisen vuorovaikutteisella tavalla. Käyttöliittymään sisällytetään myös järjestelmän toimintaperiaatteen kuvaukset ja lähestymistavan teknisen toteutuksen perusteet, sekä linkitys järjestelmän ulkopuolisiin lisämateriaaleihin. Opetusmateriaalista laaditaan erikseen opiskelijan ja opettajan versiot, molemmat sekä suomeksi että englanniksi, tavoitteena oppimisympäristön mahdollinen hyödyntäminen myös kansainvälisesti. Samalla laaditaan myös muille oppiasteille sovitetut versiot, joita voidaan hyödyntää lukioissa tai ammattioppilaitoksissa. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Markku Keinänen Ympäristö- ja biotieteiden laitokselta.


4. Diagnostiikka kansainvälisessä verkkoavusteisessa opetuksessa
Hankkeessa laaditaan menetelmiä, joilla Microsoftin Office365-ympäristössä olevista työkaluista saatava tieto voidaan koota opiskelijalle ja opettajalle näkyväksi reaaliaikaiseksi, opintojen etenemisetä edesauttavaksi, helposti lähestyttäväksi tiedoksi. Lisäksi kehitetään opetuksen pedagogisia menetelmiä siten, että oppimisanalytiikkaan kerättävä data on oppimisen kannalta tehokkaissa ja relevanteissa yhteyksissä kerättyä. Hankkeen yhteydessä luodaan malli tuoda data yhteen näkymään riittävän automatisoidusti ja jäsennellysti, jotta sekä opiskelija että opettaja voivat seurata oppimisen etenemistä. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Pasi Vahimaa Fysiikan- ja matematiikan laitokselta.


5. Oppimisanalytiikan työkalut Moodle-massakursseilla
Hankkeessa kehitetään UEF:n Moodle-toteutukseen soveltuva, etenkin massakurssien tarpeita palveleva oppimisanalytiikan menetelmiä sisältävä Moodle-LA (Moodle Learning Analytics) työkalupakki. Toteutuksessa otetaan huomioon UEFin eri yksiköiden tyypillisesti käytössä olevat tehtävä- ja kurssimuodot ja välineet sovitetaan näihin tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään Moodleen soveltuva tiedonkeruurajapinta xAPI (Experience API) -määrittelyä käyttäen. Lisäksi tutkitaan jo olemassa olevien Moodle-liitännäisten soveltuvuutta työkalupakkiin. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Ilkka Jormanainen Tietojenkäsittelytieteen laitokselta.


6. Geomedian tuottajina opettajaopiskelijat – GETO
Hankkeessa koulutetaan yliopiston, lukion ja perusopetuksen henkilöstöä sekä erityisesti yliopiston opettajaopiskelijoita geomedian toteutukseen. Hankkeessa tuotetaan geomedian opetukseen materiaalia opiskelijalähtöisesti ja kehitetään opetuksen toimintamalleja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Materiaalien tuottajina ovat maantieteen ja biologian opettajaopiskelijat osana heidän opintojaan eri laitoksilla sekä luokanopettajaopiskelijat ympäristöoppia käsittelevillä kursseilla. Hankkeen yhteyshenkilöinä toimivat Ville Tahvanainen, Anssi Huoponen ja Minna Tanskanen historia- ja maantieteiden laitokselta.


7. Matematiikan alan etäopiskelukurssin luominen
Hankkeessa luodaan etäopiskelukurssi matematiikan alalle. Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa etäopiskeluun soveltuva oppimisympäristö matematiikan perusopintokokonaisuudelle (25 op). Tämä kehittämishanke koskee kurssia Differentiaalilaskenta. Tästä hankkeesta saatava kokemuspohja toimii perustana perusopintokokonaisuuden etäoppimisympäristön rakentamiselle. Etäopiskelukurssi Differentiaalilaskenta rakennetaan moduliperusteiseksi. Modulit muodostetaan asiakokonaisuuksien mukaan ja ne rajoitetaan kooltaan helposti hallittaviksi. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Janne Gröhn Fysiikan ja matematiikan laitokselta.