Vesikemian kurssilta käytännön oppia työelämään

Ympäristötieteen laitoksen yhteiskäyttölaboratoriossa on parhaillaan meneillään syventäviin opintoihin kuuluva vesikemian ja -huollon laboratoriokurssi. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan oikean jäteveden puhdistamista laboratorion minikokoisella aktiivilietelaitoksella.

- Nämä vapaaehtoiset kurssit ovat olleet todella suosittuja, sillä täällä pääsee tekemään käytännön töitä, kertoo kurssin opettaja, yliopistotutkija Eila Torvinen.

- Jätevesinäytteitä tuodaan tänne meille viikoittain Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolta. Tutkimme sitä, kuinka paljon oma aktiivilietepuhdistamomme puhdistaa jätevedestä orgaanista ainetta, fosforia, typpeä ja kiintoainetta. Ennen joulua tutkimme myös puhdasvesinäytteitä.

Jäteveden fosforipitoisuus määritetään spektrofotometrisella menetelmällä. Eri fosforiyhdisteet hajotetaan kemiallisesti autoklaavissa, ja lämmön ja paineen avulla ne muuttuvat fosfaatiksi. Sen jälkeen fosfaatista muodostetaan sininen kompleksiyhdiste ja siitä mitataan absorbanssi, jota verrataan pitoisuudeltaan tunnettujen fosforinäytteiden absorbansseihin. Näytteistä piirretään tietokoneella standardisuora, josta saadaan selville näytteen pitoisuus.

Kuvassa: - Laboratoriomittakaavan aktiivilietelaitoksessa jäljitellään Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon prosessia. Esiselkeytin puhdistaa ensin kiintoaineita. Ilmastus tapahtuu aktiivilietealtaassa, jossa orgaaninen aine toisaalta saostuu ja toisaalta haihtuu hiilidioksidina. Fosfori saostetaan samalla kemiallisesti ja altaan hapettomassa osassa poistetaan typpi denitrifikaatioprosessin avulla. Lopuksi jätevesi johdetaan jälkiselkeyttimeen, jossa saostetut epäpuhtaudet painuvat pohjaan, ja tuloksena on puhdasta vettä, kertoo Eila Torvinen.
 

Fosforin talteenotto jätevedestä on tärkeää ympäristönsuojelusyistä, mutta jätevesilietteeseen sitoutuneesta fosforista olisi hyötyä myös maanviljelyksessä ravinteiden kierrätyksessä.  Luonnon omat mineraalit kun ovat vähitellen loppumassa.

- Alallamme yritetään parhaillaan selvittää, kuinka fosfori saataisiin paremmin hyötykäyttöön. Lietettä kun ei voida käyttää suoraan esimerkiksi salaatin kasvatuksessa patogeenisyytensä vuoksi, sanoo Torvinen.

- Mikrobien lisäksi ongelmana voivat olla myös lietteeseen rikastuvat raskasmetallit. Lietteellä on vähän huono imago, mikä haittaa sen käyttöä. Nyt jalostettu liete menee lähinnä maisemointiin esimerkiksi kaatopaikoilla. Suurimmilla puhdistamoilla lietettä toki mädätetään, mistä saadaan metaanikaasua vaikkapa puhdistamon omaan lämmöntuotantoon.
 

Ympäristötiede on tulevaisuuden ala

Ympäristötieteen kolmannen vuosikurssin opiskelija Petra Vartiaisen mukaan juuri tällaiset käytännön kurssit ovat kivoja, sillä kurssilla pääsee tekemään alan normaalia työtä. Opiskelut ovat muutenkin olleet kiinnostavia.

- Ympäristötieteen kaikenkattavuus kiinnostaa, sillä ala käsittää koko elinympäristön, veden, ilman ja ympäristöterveyden, sanoo Vartiainen, joka vaihtoi muutama vuosi sitten biotieteiden opiskelun ympäristötieteeseen.

- Meillä oli ympäristötieteilijöiden kanssa tosi paljon samoja kursseja kandivaiheessa, ja siitä se innostus sitten lähti. Koen ympäristötieteen hyvin tärkeäksi tulevaisuuden alaksi.

- On ollut tosi kiinnostavaa käydä ottamassa vesinäytteitä järven jäällä ja vierailulla esimerkiksi Yaralla. Minua kiinnostaisi myös vaihtoon lähteminen esimerkiksi Hollantiin, jonne laitoksella on hyvät suhteet.

Vartiaisen tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoinna. Valmistuminen häämöttää ensi vuonna, ja sen jälkeen pitäisi miettiä työpaikkaa.

- Niin monet asiat kiinnostavat minua. Ensin voisin vaikka työskennellä tutkijana ja hankkia asiantuntijuutta, hän toteaa.

- Meiltä valmistuneet ihmiset toimivat monesti siinä portaassa, jotka valvovat erilaisten alan määräysten toteutumista. Työpaikka voisi siis olla vaikkapa vesilaitoksella, jätevedenpuhdistamossa, kunnan ympäristönsuojelun piirissä tai vaikkapa ELY-keskuksessa, lisää Torvinen.

Teksti: Marianne Mustonen
Kuvat: Raija Törrönen

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin