Uraauurtava simulointimalli kansantaloustieteen makrotason mallinnukseen

Itä-Suomen yliopistossa on laadittu ensimmäinen simulointimalli, joka kattaa koko kansantalouden reaalitilinpidon kaikkine tulonjakoerineen. Kristian Vepsäläisen opinnäytetyössään kehittämässä mallissa pystytään laskemaan kansantalouden viiden keskeisen sektorin, kotitalouksien, yritysten, rahoituslaitosten, julkishallinnon sekä ulkomaiden, kansantalouden reaalitilinpito ajanjaksolle 1975–2012. Kehitettyä mallia voidaan käyttää kansantalouden makrotason muuttujien ennustamiseen sekä talouspoliittisten toimenpiteiden analysoimiseen.

Kehitetyllä simulaatiomallilla voidaan laskea kaikille Suomen kansantalouden reaalitilinpidon muuttujille vuosittaiset arvot menneisiin arvoihin perustuvien sovitemallien avulla. Vepsäläinen vie opinnäytetyössään kansantaloustieteellistä makrotason mallinnusta eteenpäin siten, että jokaisella mallinnetulla muuttujalla on reaalinen vastine kansantalouden tilinpidossa, ja jokaiselle muuttujalle laaditaan ennustemalli. Malli huomioi myös kansantalouden tilinpidon periaatteen, että raha ei häviä minnekään, koska jokaisella rahavirralla on yksikäsitteinen lähtö- ja kohdetili.

Simulointimallin reaalitilinpito sisältää kaikki tuotannosta ja kulutuksesta syntyvät rahavirrat, omaisuustulot ja tulonsiirrot. Reaalitilinpidon lopputuloksena saadaan jokaisen sektorin tulojen ja menojen erotuksena niiden nettovelkaantuminen. Koska ulkomaat ovat mallinnuksessa mukana yhtenä sektorina, on kyseinen systeemi suljettu siten, että sektorien yhteenlaskettu nettovelkaantuminen on nolla. Sen mitä jokin sektori ottaa lainaksi, jokin toinen sektori antaa lainaksi. Malli kuvaa siten kaikki rahavirrat mallissa mukana olevien sektorien välillä. Rahoitustilinpito, jota simulointimallissa ei ole mukana, kuvaa yksityiskohtaisesti, minkälaisia rahoitusvastuita ja -vaateita eri sektorit ovat laskeneet liikkeelle ja hankkineet itselleen tarkasteluvuoden aikana. On mahdollista, että mallia kehitettäessä siihen lisätään myös rahoitustilinpito.

Tutkielman tarkastajien professori Jukka Tuomelan ja lehtori, FT Matti Estolan mukaan Vepsäläisen tutkielma on tieteellisesti arvokas virstanpylväs kansantaloustieteen makrotason mallinnuksessa.
– Aihe on haastava ja kansantaloustieteellisenä työnä väitöskirjatasoa, Tuomela ja Estola toteavat.

Kristian Vepsäläisen Pro gradu -tutkielma Kansantalouden tilinpidon mallintaminen differenssiyhtälöillä tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa fysiikan ja matematiikan laitoksella.

Lisätietoja: lehtori Matti Estola, puh. 050 307 6650, matti.estola(at)uef.fi, FK Kristian Vepsäläinen, puh. 050 371 8231, johanve(at)student.uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin