Sosiaalityöntekijöiden hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tutkimiselle tukea Työsuojelurahastolta

Työsuojelurahasto on myöntänyt Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselle 90 000 euron määrärahan tutkimushankkeeseen Sosiaalityöntekijän hyvinvointi ja jaksaminen työssä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa ajalla 1.1.2014–31.12.2015.

Itä-Suomen yliopiston tutkimusosuudessa keskitytään tarkastelemaan muun muassa sosiaalityön kuormittavuudessa 2000-luvulla tapahtuneita muutoksia Suomessa sekä tunnistamaan työn kuormittavuuden riski- ja suojaavia tekijöitä. Tutkimuksessa selvitetään lisäksi sosiaalityöntekijöiden työn ja työorganisaatioiden piirteiden, psyykkisten ja sosiaalisten resurssien sekä yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusta sosiaalityön kuormittavuuteen ja sosiaalityöntekijöiden psyykkiseen kuormitukseen. Erityisen huomion kohteena tässä on lastensuojelun sosiaalityö.

Tutkimustulosten pohjalta hankkeessa kehitetään yhteistyötä Kunta10-kuntien sosiaalipalvelujen kanssa sosiaalityötä tekevien työssä jaksamisen tueksi.

Tutkimuksen aineistona käytetään Kunta 10 -tutkimuksen aineistoa ja siihen liittyvää sosiaalityöntekijöiltä kerättyä kyselyaineistoa. Aineisto analysoidaan käyttämällä muun muassa rakenneyhtälömallinnusta sekä lineaarista, logistista ja Poisson regressioanalyysia. Tutkimustuloksia raportoidaan niin hankkeen aikana kuin sen päätyttyä, ja tavoitteena on saattaa tutkimuksesta saatava tieto mahdollisimman nopeasti käytännön toimijoiden käyttöön. Tämän varmistamiseksi tutkimustulosten hyödyntämisessä tehdään yhteistyötä Kunta10 -tutkimukseen osallistuvien kuntien ja sosiaalityön ammattijärjestö Talentian kanssa.

Itä-Suomen yliopistossa hanketta johtaa professori Juha Hämäläinen ja vastuuhenkilönä toimii yliopistonlehtori Raija Väisänen. Nuorempina tutkijoina toimivat Sanna-Riitta Junnonen ja Andreas Baldschun.

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Juha Hämäläinen, puh. 050 593 9415, juha.hamalainen(a)uef.fi

Koordinoiva tutkija, yliopistonlehtori Raija Väisänen, puh. 044 716 2643, raija.vaisanen(a)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin