Lapset kertovat hyvinvoinnistaan - kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluville!

Tutkijat kertovat muun muassa sadutuksesta, tarinasäveltämisestä, koululaisten luokkapäiväkirjoista sekä koululakkoon osallistuneiden, turvapaikkaa hakevien ja vammaisten lasten kertomuksista. Lisäksi eritellään kokemuksia lapsinäkökulmaisen tutkimuksen ja toiminnan seminaarissa Savonlinnassa 18. maaliskuuta. Järjestäjinä ovat Lapset kertovat ja toimivat -verkosto, Suomen Akatemian rahoittama TelLis-tutkimushanke ja Itä-Suomen yliopisto.

Kaikille kiinnostuneille avoin seminaari järjestetään 18.3. klo 15–19 Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen Samposalissa A118, osoite Kuninkaankartanonkatu 5–7. Tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus haastatella esiintyjiä klo 14 alkaen. Haastattelutoiveet pyydetään ilmoittamaan etukäteen.

Osa kansainvälistä sadutuksen ja kerronnan päivää

Kansainvälisen sadutuksen ja kerronnan päivän tienoilla vuosittain järjestettävä tapahtuma kokoaa käytännön toimijoita ja eri tieteenalojen tutkijoita jakamaan tuoreinta lapsinäkökulmaista tutkimusta.

Lapset kertovat ja toimivat -kehittäjä- ja tutkijaverkosto tuo tutkimukseen ja kehittämistyöhön mukaan lasten näkökulmat ja aikuisten hiljaisen tiedon. Tutkimuksen kohteena on erityisesti lasten ja nuorten tuottama tieto, kulttuuri ja toimintatavat sekä lasten ja aikuisten yhteistyö, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Yhtenä menetelmänä on sadutus, jossa uusi satu tai tarina syntyy kertojan ja saduttajan välillä. Sadutus on keino myös kriisitilanteiden käsittelyyn. Lapsia voidaan kannustaa myös esimerkiksi tuottamaan musiikillisia tarinoita (tarinasäveltäminen) tai toimimaan itse tutkijoina (lapset etnografeina).

Suomen Akatemian rahoittaman Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluviin! (TelLis) -tutkimushankkeen kohteena on lasten kerrottu ja koettu hyvinvointi. Hankkeessa kuunnellaan 0–12 vuoden ikäisiä lapsia, mutta myös aikuisia muun muassa kotona, päiväkodissa ja koulussa ja kehitetään kerronnan käytäntöjä lasten kanssa toimivien avuksi.

TelLis-hankkeen johtaja sekä Lapset kertovat ja toimivat -verkoston puheenjohtaja, professori Liisa Karlsson on sadutuksen kehittäjä ja tutkija. Hän kertoo seminaarissa monitieteisen lapsinäkökulmaisen tutkimuksen lähtökohdista ja menetelmistä. Tohtorikoulutettava Tuure Tammi valottaa homekoululakkoa lasten näkökulmasta ja tohtorikoulutettava Riikka Hohti lasten näkökulmaa kouluun. FT Minna Lähteenmäki kertoo hyvinvoinnista turvapaikanhakijalasten saduissa, tohtoriopiskelija Johanna Olli vammaisten lasten toiveista aikuisille ja FT Hanna Hakomäki tarinasäveltämisestä. Tarkempi ohjelma alla.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Professori Liisa Karlsson, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto
P. +358  (0)50-5763295, liisa.karlsson@uef.fi
Lapset kertovat ja toimivat -verkosto: www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat
TelLis: http://blogs.helsinki.fi/kasvatuspsykologia/tutkimushankkeet/lapset-kertovat-hyvinvoinnistaan-kuka-kuuntelee-tellis/

OHJELMA

Opiskelijat, tutkijat ja kaikki kiinnostuneet
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan kansainvälisen kerronnan ja sadutuksen päivän aaton aattona

Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tuloksista ja näkökulmista:

Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluville!
Osallistava vuoropuhelu- ja yhteistyöseminaari

Aika ja paikka: 18.3.2014 klo 15–19, Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan kampus, Samposali A118, Kuninkaankartanonkatu 5-7

Videoyhteys Joensuun (E204, Educa) ja Kuopion kampuksille (Video1, Canthia)

Voit osallistua koko seminaariin tai sen osaan. Ilmainen sisäänpääsy

klo 15-15.30 (esitys ja vuoropuhelua)

JOHDANTO SEMINAARIN AIHEISIIN: Lapsinäkökulmainen tutkimus – metodologiaa, menetelmiä ja tutkimuseettisiä tarkastelukulmia

Lapset toimivat osin eri tavoin kuin aikuiset ja tämä tuo haasteen myös heihin liittyvään tutkimukseen. Toisaalta alaikäisillä on tietoa ja näkökulmia, joita aikuisilla ei ole. Millaista tietoa he tuottavat ja mitä merkittävää tietoa saadaan lapsilta? Tarkastelen sitä, mitä on monitieteinen lapsinäkökulmainen tutkimus (mm. narratiivisuus, sadutusmenetelmä) ja miten se sijoittuu kasvatuksen, lapsitutkimuksen, lapsuudentutkimuksen kentälle. Liisa Karlsson, professori Itä-Suomen yliopisto, Suomen Akatemian "Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluville!" –tutkimushankkeen johtaja, liisa.karlsson@uef.fi

klo 15.30-16 (esitys ja vuoropuhelua)
Lapset kamppailemassa oikeuksistaan – Homekoululakko lasten näkökulmasta "Lapset toteuttavat aktiivista kansalaisuutta leikin kautta"
Koulujen sisäilmaongelmiin kantaa ottavat koululakot ovat lisääntyneet viime vuosina. Esityksessäni tarkastelen eräässä koululakossa mukana olleiden lasten näkökulmia ja osallistumiskokemuksia. Alustavien tulosten mukaan lapset eivät juuri kuvaa lakkoon osallistumista kansalaistoimijan näkökulmasta vaan pikemminkin totutuista sosiaalisista asemista käsin (esim. hyvä oppilas, totteleva lapsi). Kuitenkin, kertoessaan leikeistään ja muusta vertaistoiminnasta he hyödyntävät ympärillään käytävää keskustelua omiin tarkoituksiinsa. Leikki ja muu tutkiva toiminta voidaan tulkita lasten "aktiiviseksi kansalaisuudeksi". Tuure Tammi, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, tuure.tammi@helsinki.fi                                                         

klo 16.00-16.30 (esitys ja vuoropuhelua)
Ajan kanssa koululuokassa: aikanäkökulmia lasten etnografisissa kertomuksissa
Tutkin väitöstutkimuksessani lasten näkökulmaa kouluun. Kysyn, mitä koululuokassa tapahtuu lasten kertomana. Tutkimuksen osana kehitän avointa lapsinäkökulmaista lähestymistapaa "Lapset etnografeina", jossa lasten tehtävänä on kirjoittaa vapaasti havaintojaan, ajatuksiaan ja tarinoitaan. Esitykseni käsittelee aikaa, joka säätelee monin tavoin koulun toimintaa ja kietoutuu lasten arkipäivään ja heidän "faktuaalisiin" ja "fiktiivisiin" kertomuksiinsa. Riikka Hohti, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, riikka.hohti@helsinki.fi

Tauko

16.50-17.10 Mitä sadutus on? Suomalainen, EU:ssakin palkittu, sadutusmenetelmä pähkinäkuoressa. Liisa Karlsson, professori Itä-Suomen yliopisto, TelLis-hanke

klo 17.10-17.40 (esitys ja vuoropuhelua)
"Hän itkee missä koti on" – Turvapaikanhakijalasten saduissa ilmenevä hyvinvointi
Kerron tutkimuksesta, jossa olen ollut mukana analysoimassa  turvapaikanhakijalasten sadutusmenetelmällä kertomia tarinoita. Tarkastelen esityksessäni satuja UNICEF:n hyvinvointimallin (2007) ja Eric Allardtin (1976) having, loving, being -jaottelun valossa. Lapset puhuivat kertomuksissaan paljon hyvinvointia horjuttavista asioista. Turvattomuus, perhesuhteissa ilmenevät ongelmat ja väkivallan olemassaolo ovat aiheita, joista moni heistä halusi kertoa muille ihmisille. Minna Lähteenmäki, FT, tutkija, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, minna.lahteenmaki@helsinki.fi                                         

klo 17.40-18.10 (esitys ja vuoropuhelua)                                                               

Vammaisten lasten toiveita aikuisille: Nähkää meidät, älkää pelkkää vammaa

Ammattihenkilöiden asenteilla on suuri vaikutus siihen, saavatko vammaiset lapset vaikuttaa oman elämänsä asioihin. Kerron kirjallisuuskatsauksesta, jonka alkuperäistutkimuksissa tietoa oli kerätty ensisijaisesti vammaisilta lapsilta ja nuorilta itseltään. Lasten näkökulmasta oleellisia ovat aikuisten asenteet erilaisuutta, lapsen yksilöllisyyttä ja vahvuuksia sekä ympäristön vaikutusta kohtaan. Johanna Olli, TtM, tohtoriopiskelija, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos, jmolli@utu.fi

klo 18.10-18.40 (esitys ja vuoropuhelua)
Omien työtapojen kehittäminen ja tutkiminen on mahdollista lapsia kuuntelemalla

Alle kouluikäisen lasten keksiessä musiikillisia tarinoita syntyi idea työtapaan, jonka avulla voi ilmaista itseään, oppia tai vaikka työstää omia kokemuksia, tunteita ja ajatuksia siedettävään muotoon. Tämä työtapa, Tarinasäveltäminen, soveltuu erityisesti lapsille, mutta myös vaikka perheille tai ikäihmisille yksityisen ja yhteisen merkitysmaailman ymmärtämiseen ja jakamiseen. Kerron, miten avasin menetelmän mekanismia väitöstutkimuksessa yhdessä 14-vuotiaan nuoren kanssa. Hanna Hakomäki, FT, musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, hanna.hakomaki@musiikkiterapia.net

Klo 18.40-19 Yhteiskeskustelua ja seminaarin päätös. Liisa Karlsson, professori Itä-Suomen yliopisto, TelLis-hanke

Tervetuloa aktiivisin ja avoimin mielin!

TelLis ja LKT "Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluville!" –tutkimusryhmä sekä Itä-Suomen yliopisto

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin