Lääkekasvatus peruskouluissa on vielä vähäistä

Lääkekasvatus on peruskouluissa vielä vähäistä, vaikka se on kuulunut peruskoulujen opetussuunnitelmaan jo kymmenen vuotta. Hiljattain julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus osoitti, että lääkkeisiin liittyvä opetus painottuu yleisimmin sairauksiin ja lääkkeiden väärinkäyttöön. Varsinainen lääkekasvatus eli lääkkeiden oikean käytön opettaminen jää vähemmälle. Alakoulun opettajista vain joka kymmenes ja yläkoulun opettajista joka kolmas on opettanut lääkkeiden oikean käytön edellytyksiä. 

Alakoulussa lääkkeiden oikeaan käyttöön liittyviä asioita opettavat eniten opettajat, joilla on kokemusta oman lapsen pitkäaikaissairauden lääkitsemisestä. Vastaavasti yläkoulun puolella aiheita opettavat yleisimmin opettajat, joilla on terveystiedon opettajan pätevyys. Suurin osa peruskoulun opettajista on kuitenkin opettanut joitakin lääkkeisiin liittyviä asioita tai on halukas opettamaan niitä osana koulujen terveysopetusta.

Tutkimus toteutettiin postikyselynä edustavalle otokselle alakoulun opettajia (n=700) sekä terveystietoa yleisimmin opettavia yläkoulun opettajia (n=1000) huhtikuussa 2010. Kyselyyn vastasi hieman yli puolet opettajista.

Lääkekasvatus on osa alakoulun ympäristö- ja luonnontiedon sekä yläkoulun terveystiedon oppiainetta. Lääkkeiden oikean käytön opetuksen avulla pyritään kasvattamaan lasta ja nuorta järkeväksi lääkkeiden käyttäjäksi, joka pystyy keskustelemaan aktiivisesti lääkkeisiin liittyvistä asioista esimerkiksi lääkärissä ja apteekissa sekä tarvittaessa hakemaan luotettavaa tietoa lääkkeestään. Tavoitteena on lääkehoitojen onnistuminen nyt ja tulevaisuudessa. Lääkkeiden oikean käytön perusteiden ymmärtäminen voi myös ehkäistä lääkkeiden väärinkäyttöä. Lääkekasvatus ja lääkkeiden väärinkäyttö tulisi opettaa erillisinä kokonaisuuksina, jotta lapsille ei muodostuisi pelkoja lääkkeiden oikeaa käyttöä kohtaan.

Lääkekasvatus on opettajille aiheena vieras, koska se ei vielä ole mukana opettajankoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa eikä oppikirjoissakaan. Fimean ylläpitämältä laakekasvatus.fi- sivustolta löytyy valmiita opiskelukokonaisuuksia ja paljon tehtäväideoita lääkkeiden oikean käytön opetuksen tueksi. Opettajien lisäksi sivusto tarjoaa luotettavaa ja puolueetonta lääketietoutta myös koko väestölle.

Lisätietoja:

Nuorempi tutkija Piia Siitonen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos

piia.siitonen(a)uef.fi, 040 355 2509

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin