"MAVY-koulutuksen avulla työllistyin matkailualalle"

Selvitys matkailualan opintojen työllisyysvaikutuksesta ja opiskelun motiiveista ilmestynyt

Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia on tehnyt Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) tilauksesta selvityksen ”Matkailualan sivuaineopinnoilla valmiuksia työelämään – vuosina 1995-2007 MAVY-opinnot aloittaneiden työllistyminen ja opiskelun motiivit”. 

Selvitys perustuu marraskuussa 2010 toteutettuun kyselyyn, johon vastasi 291 MAVY-opinnot vuosina 1995-2007 aloittanutta henkilöä, 45 prosenttia kyselyn kohdejoukosta. Selvityksessä tarkasteltiin MAVY-opintoja suorittaneiden työllistymistä matkailualalle, opiskelun motiiveja ja opintojen merkitystä osana tutkintoa. Työpaikoista selvitettiin tutkinnon jälkeistä ensimmäistä ja nykyistä työpaikkaa.

Tärkein motiivi matkailualan sivuaineopinnoille on alalle työllistyminen: opintojen alkuvaiheessa alalle mieli 90 % opiskelijoista. Ensimmäinen tutkinnon jälkeinen työpaikka oli 40 prosentilla vastanneista matkailualalla. Kyselyn ajankohtana alalla toimi 25 prosenttia vastanneista. Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna alalla toimivien osuuden pienenemistä selittävät erityisesti siirtymiset muun alan palkkatyöhön

Työllistymisen lisäksi muita keskeisiä vaikuttimia matkailualan sivuainevalinnalle ovat alan lisä- ja täydennyskoulutuksen hankinta, kiinnostavat kurssisisällöt ja pääaineeseen luontevasti integroituvat kurssit. Matkailualalle työllistyneet kokevat opinnoista olleen hyötyä työllistymisessä ja työtehtävien hoitamisessa. Muilla aloilla toimivat arvioivat opintojen merkityksen näiltä osin vähäisiksi.

Matkailualan verkostoyliopiston koulutus on vastannut odotuksia ja sen katsotaan tuoneen lisäarvoa tutkintoon. Noin 85 prosenttia suorittaisi uudessa valintatilanteessa MAVY-opintoja vähintään toteutuneen määrän. Tietoisuus yliopistotasoisesta, monitieteisestä matkailualan koulutuksesta toivottiin lisääntyvän työnantajien keskuudessa.  Myös verkostoitumista eri toimijoihin toivottiin edelleen lisättävän erityisesti alalle työllistymisen edistämiseksi.

Tällä hetkellä Matkailuaan verkostoyliopistossa on mukana 10 suomalaista yliopistoa, joiden tutkinto-opiskelijoilla on mahdollista sisällyttää tutkintoonsa MAVY-opintoja. Opiskelijoiden yleisimmät pääaineet ovat kielet, maantiede ja taloustiede. Naisia opiskelijoista on noin 90 prosenttia. Matkailualan opinnot on usein valittu laajaksi sivuaineeksi ja selvityksen kohderyhmästä joka kolmas on tehnyt aihepiiriin liittyvän pro gradu-tutkielman.

Lisätietoja: johtaja Antti Honkanen (antti.honkanen(at)uef.fi , 050 525 98 27), matkailulan opetus- ja tutkimuslaitos ja tutkija  Pasi Saukkonen (pasi.saukkonen(at)uef.fi, ), Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia.

Selvitys on ladattavissa osoitteessa http://www.uef.fi/spatia/julkaisut

Selvityksen tilaajana toimi Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY). Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Savonlinnassa (yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta) toimii MAVY:n koordinaatioyksikkönä http://www.uef.fi/mot

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin