Yrittäjyyden tutkijoille arvostettu tieteellinen tunnustuspalkinto

Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden artikkeli on palkittu Emerald-kustantamon Awards for Excellence 2011 -arvioinnissa. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen yrittäjyyden yliopisto-opettaja Miika Varis ja yrittäjyyden professori Hannu Littunen palkittiin artikkelistaan ”Types of innovation, sources of information and performance in entrepreneurial SMEs” Highly Commended Award Winner -tunnustuksella European Journal of Innovation Management -lehdessä. Tärkeimpiin tieteellisiin kustantajiin erityisesti johtamisen ja liiketaloustieteen alalla kuuluva Emerald julkaisee yli 700 julkaisua, mukaan lukien noin 200 lehteä. Awards for Excellence -arvioinnissa palkittavat artikkelit valitsee Emerald Literati Network -raati, jonka kutsusta julkaisujen toimituskunnat valitsevat ehdokkaat vuoden ansiokkaimmiksi artikkeleiksi. 

Palkitussa artikkelissa tutkittiin pohjoissavolaisten pk-yritysten innovaatiotoiminnassaan käyttämiä informaatiolähteitä sekä innovatiivisuuden yhteyttä yritysten menestymiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen tuotteisiin, tuotantojärjestelmiin ja -menetelmiin, markkinoihin ja yrityksen organisaatioon kohdistuneita uudistuksia. 

Tutkimustulosten mukaan yritykset hyödyntävät erilaisia tietolähteitä erityyppisiä innovaatioita kehittäessään. Uusia tuote- ja markkinainnovaatioita esitelleet yritykset nojautuivat tiedonhankinnassaan etupäässä erilaisiin suhteellisen vapaasti käytettävissä oleviin tietolähteisiin, kuten internetiin, mediaan ja erilaisiin messutapahtumiin. Tuotantomenetelmiä koskevia uudistuksia tehneille yrityksille olivat tärkeitä tietolähteitä erilaiset rahoitusta tarjoavat asiantuntijaorganisaatiot, kuten Tekes, Finnvera ja Keksintösäätiö. Organisaatiouudistuksia tehneille yrityksille tärkeiksi tietolähteiksi osoittautuivat alueelliset tieto- ja koulutusorganisaatiot (yliopisto, Savonia-AMK, ammattioppilaitokset, ym.) sekä yritysten liiketoimintaverkostot eli suhteet asiakkaisiin, toimittajiin, alihankkijoihin ja myyntiorganisaatioihin. Vähemmän innovatiivisten yritysten tiedonhankinta näyttää tulosten valossa hieman yksipuolisemmalta. Yrityksille, jotka eivät tehneet merkittäviä uudistuksia tuotteisiinsa tai toimintaansa, olivat tärkeitä tietolähteitä erilaiset yritysten tukiorganisaatiot, kuten EK, kauppakamari ja yrittäjäjärjestöt, joiden merkitys korostui niin tuote-, markkina- kuin organisaatioinnovaatioidenkin kohdalla. 

Tutkimustulokset osoittavat myös innovatiivisuuden merkityksen pohjoissavolaisten pk-yritysten menestymiselle. Niin tuotteisiin, tuotantomenetelmiin kuin markkinoihinkin kohdistuvilla uudistuksilla havaittiin olevan positiivinen yhteys yritysten kasvuun. Tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla innovaatioiden esittelyllä ei sen sijaan ollut yhteyttä yritysten kannattavuuteen. Innovaatioiden kehittäminen on yleensä pitkäjänteistä ja tulevaisuuteen katsovaa toimintaa, johon käytettyjen investointien tuotot realisoituvat yleensä vasta pidemmällä aikavälillä. Panostamalla uusien innovaatioiden kehittämiseen yritys ei niinkään tavoittele nopeita pikavoittoja, vaan sitoutuu turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja yrityksen kasvupotentiaalin. 

Palkittu artikkeli: Varis, M. & Littunen, H. 2010. Types of innovation, sources of information and performance in entrepreneurial SMEs. European Journal of Innovation Management 13(2): 128-154. 

Lisätietoja: 

Miika Varis, 040-3553753, miika.varis@uef.fi

Hannu Littunen, 040-7495096, hannu.littunen@uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin