Tutkijatohtorien ja akatemiatutkijan rahoitusta Itä-Suomen yliopistoon

Suomen Akatemian Terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt tutkijatohtorin rahoituksen kuudelle ja akatemiatutkijan rahoituksen yhdelle Itä-Suomen yliopiston tutkijalle, kaikkiaan runsaat kaksi miljoonaa euroa. Tutkimushankkeet kohdistuvat tyypin 2 diabeteksen genetiikkaan ja hoitoon, sydän- ja verisuonitautien geenihoitoon sekä neurologisten sairauksien diagnostiikkaan ja ehkäisyyn. Akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit aloittavat kautensa syyskuussa.

Tutkija Sami Heikkinen biotieteiden laitokselta sai viisivuotisen akatemiatutkijan rahoituksen. Heikkisen tutkimuksen kohteena ovat tyypin 2 diabetekseen liittyvien säätely-SNP:iden toiminnalliset vaikutukset. Yksi tärkeimmistä tyypin 2 diabeteksen riskitekijöistä on lihavuus. Riskiä lisäävät myös perinnölliset tekijät, joiden tarkemmasta roolista on saatu tarkempaa tietoa vasta viime aikoina koko genomin kattavien assosiaatioanalyysien paljastettua useita taudin kehittymiseen liittyviä yhden nukleotidin polymorfioita (SNP). Näiden polymorfioiden toiminnallisista vaikutuksista ei kuitenkaan tiedetä juuri mitään. Tutkimushankkeessa pyritäänkin moderneja genominlaajuisia ja bioinformatiivisia tekniikoita käyttäen tunnistamaan ja etenkin toiminnallisesti selittämään uusia SNP:itä tyypin 2 diabeteksessa. Tutkimus keskittyy SNP:ihin, jotka häiritsevät kahden rasvasolujen normaalille toiminnalle tärkeän geenejä säätelevän transkriptiotekijän, PPARgamman ja TCF7L2:n, DNA:lle sitoutumista.

Kuusi uutta tutkijatohtoria

Tutkijatohtorin kolmivuotisen rahoituksen saivat tutkijat Riikka Immonen, Johanna Jyrkkärinne, Johanna Laakkonen, Eija Pirinen, Alina Solomon ja Alena Stancakova.

Riikka Immosen tutkimushankkeessa siirretään Suomeen, Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituuttiin hiili-13-magneettiresonanssispektroskopiamenetelmä (13C-MRS), jota sovelletaan aivojen metaboliamuutosten mittaamiseen hermostoa rappeuttavissa sairauksissa.

Johanna Jyrkkärinteen tutkimusaiheena ovat selektiiviset tumareseptori CAR:n ligandit diabeteksen ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoidossa .

Johanna Laakkosen tutkimuksen kohteena on sydän- ja verisuonitautien geeniterapiassa käytettävien adenoviruskuljettimien kohdentaminen, kuljetus ja vaikutukset endoteelisoluissa.

Eija Pirinen tutkii kofaktori pCAF:in roolia energia-aineenvaihdunnan säätelyssä. Tulokset voivat antaa uutta tietoa lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen lääkekehitykseen.

Alina Solomon selvittää elämäntapaintervention vaikutuksia kognitiiviseen heikentymiseen sekä Alzheimerin tautiin liittyviin biomarkkereihin ja aivokuvantamislöydöksiin

Alena Stancakovan tutkimushankkeen tavoitteena on identifioida tyypin 2 diabetekseen ja insuliiniresistenssiin liittyviä uusia geenejä.

Runsaasti korkeatasoisia hakijoita

Terveyden tutkimuksen toimikunta valitsi kaikkiaan 11 uutta akatemiatutkijaa ja 26 tutkijatohtoria. Toimikunta osoitti akatemiatutkijoiden palkkaukseen noin 4,3 miljoonaa euroa ja tutkijatohtoreiden palkkaukseen noin 7,2 miljoonaa euroa.

Viime lokakuussa päättyneessä haussa tuli yhteensä 61 akatemiatutkijan hakemusta.Valittujen tohtorintutkinnosta on kulunut 3-9 vuotta. Akatemiatutkijan kauden jälkeen henkilöt sijoittuvat tavallisesti vaativiin tehtäviin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, mutta myös näiden ulkopuolelle. Toimikunta päättää uusille akatemiatutkijoille myönnettävästä erillisestä tutkimuskuluihin tarkoitetusta määrärahasta elokuussa.

Tutkijatohtorihakuun tuli 113 hakemusta. Tutkijatohtorin kausi voidaan myöntää, kun väitöksestä on hakuvaiheessa kulunut korkeintaan neljä vuotta. Tutkijatohtorit saavat palkan lisäksi rahoitusta muun muassa kansainväliseen yhteistyöhön ja liikkuvuuteen. Tällä rahoitusmuodolla tuetaan itsenäistymistä tutkijana väitöskirjan jälkeen. (Lähde: Suomen Akatemia)

Lisätietoja akatemiatutkijoista: johtava tiedeasiantuntija Saara Leppinen, Suomen Akatemia, p. 040 848 6637, saara.leppinen(at)aka.fi

Lisätietoa tutkijatohtoreista: tiedeasiantuntija Kaisa Koli, Suomen Akatemia, p. 040 162 6929, kaisa.koli(at)aka.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin