Suomen kasvatustieteellinen seura palkitsi parhaat akateemiset opinnäytteet Joensuussa

Suomen kasvatustieteellinen seura on perinteiseen tapaan palkinnut edellisen vuoden aikana kasvatustieteellisellä alalla hyväksytyistä pro gradu -tutkielmista ja väitöskirjoista parhaat. Kaikkien yliopistojen kasvatustieteelliset yksiköt lähettivät omat ehdotuksensa tähän arviointiprosessiin. Palkinnot jaettiin Joensuussa kasvatustieteen päivillä 25.11.2011 seuraavasti:

KM Niina Sapattinen (2011) ”Tahtipuikon jäljillä. Suomalaisen ammattikapellimestarin asiantunti-juus ja sen rakentuminen”. Jyväskylän yliopisto. Pro gradu -tutkielma.

Niina Sapattisen pro gradu on perusteellisesti tehty tutkielma aikuis- ja musiikkikasvatuksen alalta. Siinä tarkastellaan, miten hyvän kapellimestarin asiantuntijuus ja ammattitaito rakentuvat. Vaikka aihe on hyvin erityinen, tutkielmalla ja sen tuloksilla on sovellusarvoa laajemminkin opettajankoulu-tuksessa, erityisesti asiantuntijuuden kehittymisessä ja ymmärtämisessä.

Sapattinen analysoi asiantuntijuutta ja huippuosaamiseen liittyvää eksperttiyttä sekä vertailee tuloksiaan muihin tutkimuksiin kapellimestareista ja eksperttiydestä. Työn teoriakehys on kattava, ja ulkomaista lähdekirjallisuutta on käytetty runsaasti. Sen empiirinen osa on tapaustutkimus ja koostuu puolistrukturoiduista haastatteluista, joita tehtiin kahdeksalle ammattikapellimestarille. Haastatteluaineisto analysoitiin käyttäen laadullista sisällönanalyysiä sekä narratiivista metodia. Aineiston käsittely on seikkaperäistä ja kriittisesti pohdiskeltua. Työn tekijä on onnistunut erinomaisesti tutkimuksen teoreettisen taustan rakentamisessa, aineiston analysoinnissa, tulosten esittämisessä ja tulkinnassa.

Suomen kasvatustieteellinen seura tahtoo palkinnollaan korostaa taidekasvatuksen tutkimuksen tärkeää roolia kasvatustieteellisen tutkimuksen kentällä.

FT Arniika Kuusisto (2011) “Growing up in Affiliation with a Religious Community. A Case Study of Seventh-day Adventist Youth in Finland”. Helsingin yliopisto. Väitöskirja

Arniika Kuusiston väitöskirjan aihevalinta on rohkea ja ajankohtainen kysyessään, miten nuoret selviävät sosialisaatiota, arvoja ja elämänkatsomusta koskevasta neuvottelusta moniaineksisen maailman ajassamme ja löytävät oman toimijuutensa. Tutkija on hallinnut erinomaisesta monitieteisen aiheensa, joka on vahvimmin kasvatustieteellinen ja teologinen, mutta siinä on sävyjä sopivasti muun muassa kasvatuspsykologiasta ja nuorisotutkimuksesta. Näin tutkimuksella on laaja-alaista kantavuutta nuorten kokemusmaailman ymmärtämisessä.

Teoreettisesti hyvin kehystetyn ja perustellun väitöskirjan empiirinen osa on toteutettu monimenetelmäisesti. Aineistoa on koottu eri-ikäisiltä kohderyhmiltä (nuorilta aikuisilta, teineiltä, teinien vanhemmilta) kyselyä, haastattelua ja observointia hyödyntäen. Tutkimus kutoutuu eheäksi tarinaksi, jossa tulevat näkyviksi eri osapuolten viestit samasta asiasta eli yhteisössä tapahtuvasta kasvatuksesta.

Kyseessä on artikkeliväitöskirja, jonka kaikki osa-artikkelit ovat Kuusiston itsenäisesti kirjoittamia. Kukin niistä on julkaistu kansainväliselle tutkijayhteisölle tarkoitetuissa vertaisarvioiduissa aikakaus-lehdissä. Artikkelit kokoava osa on kompakti ja selkeä, ja se keskusteluttaa onnistuneesti yksittäisten artikkelien teemoja.

Suomen kasvatustieteellinen seura haluaa korostaa palkinnolla monitieteisen, nuorisoon kohdentuvan ja kasvatusyhteisöjen moni-ilmeisyyttä avaavan tutkimuksen tärkeyttä.

Lisätietoja: FT Arniika Kuusisto, p. 044 – 066 0366, KM Niina Sapattinen, 050 371 2251

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin