Spatian selvityksestä lähtökohtia Itä-Suomen innovaatiokeskittymälle

Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia on laatinut Itä-Suomen innovaatiokeskittymän strategiatyön pohjaksi taustaselvityksen, jossa on kartoitettu alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan profiilia sekä tätä hyödyntävää yrityspotentiaalia.

Johtaja Timo Lautanen (kuvassa vas.) ja tutkija Timo Hirvonen esittelivät selvitystä 1. maaliskuuta yliopiston sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille Itä-Suomen yliopisto osana Itä-Suomen innovaatiokeskittymää -seminaarissa Kuopiossa.

Neljä mallia itäsuomalaiselle innovaatiokeskittymälle

Spatian tekemien innovaatioalan toimijoiden haastattelujen perusteella hahmoteltiin neljä perusmallia itäsuomalaiselle innovaatiokeskittymälle.

Yksi malleista on strateginen kehittämissopimus, jossa keskeiset toimijat suuntaavat toimintaansa sovittujen painopisteiden mukaisesti. Organisaatio on kevyt tai sitä ei ole. Itäsuomalaiset yhteistyöteemat -mallissa kriteerinä on itäsuomalaisen yhteistyökontekstin tuoma lisäarvo.

Kärkialat-mallissa innovaatiokeskittymän muodostavat maakuntien tai keskuskaupunkien vahvimmat innovaatioalat, esimerkiksi OSKEt tai osa niistä. Neljännessä mallissa ytimenä on huippututkimus ja innovaatiokeskittymä muodostetaan innovaatiokeskittymien luonteeseen sopivista yliopiston tutkimusryhmistä ja -aloista.

Toimijoiden mukaan Itä-Suomen yliopistolla vahvuusaloineen on innovaatiokeskittymässä luonteva rooli.

Menestystarinoita Itä-Suomesta

Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiainen kuvaili Itä-Suomea mainettaan paremmaksi. Vartiaisen mukaan huomio on kiinnittynyt liikaa suuralueen ongelmalliseen väestökehitykseen ja sen pohjalta ennakointiin. Hän painotti, että Itä-Suomen keskusseudut ovat vetovoimaisia, julkinen palvelurakenne on yhä suhteellisen vahva ja alueella on vahvoja toimialaklustereita ja menestystarinoita esimerkiksi metsä- ja metalliteollisuuden risteyskohdassa ja matkailussa sekä kaivannaisteollisuudessa.

– Alueella on vahvoja osaamiskeskittymiä, joissa on myös vahvojen uusien osaamisintensiivisten alojen ituja, Vartiainen totesi muistuttaen, että Itä-Suomen yliopisto vastaa tuloksiltaan Aalto-yliopistoa.

Neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen työ- ja elinkeinoministeriöstä tarkasteli keskittymiä innovaatiopolitiikan välineinä. – Meidän on kyettävä luomaan kannustava toimintamalli, jonka avulla tuetaan innovaatiokeskittymien vahvistumista yhteistyössä valtion eri hallinnonalojen ja suurimpien kaupunkien keskeisten toimijoiden kanssa. Toimenpiteet painottuvat vetovoimaisten innovaatioympäristöjen luomiseen sekä kansainvälisen osaamispohjaisen yhteistyön edistämiseen.

– Lähtökohtana on nykyisten kehittämisvälineiden ja resurssien koordinoitu käyttö ja uudelleen suuntaaminen. Tämä koskee muun muassa osaamiskeskustyyppisen toiminnan jatkoa vuonna 2013 päättyvän ohjelmakauden jälkeen. Kokonaan uusia politiikkavälineitä kehitetään vain, mikäli nykyisiä välineitä ei kyetä hyödyntämään tunnistettuihin kehittämistarpeisiin.

Asiantuntija Janica Ylikarjula Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta totesi puheenvuorossaan, että tutkimus ja kehittäminen ovat vain osa yritysten innovaatiotoimintaa. – Yli puolet innovaatiotoimintaa harjoittavista yrityksistä ei tee t&k-toimintaa, vaan muun muassa asiakasräätälöintiä, imitointia ja pieniä kehittämistoimia. Akateemisessa tutkimuksessa ja politiikkatasolla on vasta viime vuosina alettu kunnolla kiinnostua ei-t&k:ta tekevistä innovaatiivisista yrityksistä ja ymmärretty niiden merkitys.

Yhteistyö yliopistojen kanssa on Ylikarjulan mukaan merkittävämpää teollisuus- kuin palveluyrityksille ja vaihtelee paljon toimialoittain ja yrityksittäin. Yhteistyön lisäämiseksi yliopistojen ja yritysten välillä tarvitaan Ylikarjulan mukaan muun muassa helposti lähestyttäviä yhteydenottokanavia ja selkeää tavoitteiden ilmaisua.

Lisätietoja:

Rehtori Perttu Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 3011530, perttu.vartiainen (at) uef.fi

Johtaja Timo Lautanen,Itä-Suomen yliopisto, Spatia, p. 013 2512471, timo.lautanen (at) uef.fi

Tutkija Timo Hirvonen, Itä-Suomen yliopisto, Spatia, p. 013 2514160, timo.hirvonen (at) uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin