Sovelletun fysiikan laitos sai yli 1.4 miljoonaa euroa Suomen Akatemialta

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta jakoi lokakuun 2010 hakuun saapuneille akatemiahankehakemuksille noin 35 miljoonaa euroa. Toimikunta sai lokakuussa 2010 yhteensä 433 hakemusta, joista 70 rahoitettiin. 

Tutkimushankkeet ovat Akatemian merkittävin rahoitusmuoto, sillä niissä rahoitetaan tutkijoiden oman aihevalinnan mukaisia hankkeita. Vapaa hankerahoitus turvaa tieteenalojen uudistumisen ja tutkimuksen vapauden. Akatemiahankerahoitus tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tieteellisesti kunnianhimoiseen tutkimustyöhön, uusiin avauksiin ja tutkimukselliseen riskinottoon.  Suuri osa rahoitetusta tutkimuksesta toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä. 

Sovelletun fysiikan laitoksen professori Pasi Karjalainen sai 570 856 euroa hankkeeseen ”EMG ja liikemittaukset Parkinsonin taudin objektiivisessa arvioinnissa”.  Tässä hankkeessa tavoitteena on kehittää kvantitatiivisia EMG- ja liikemittauksiin  pohjautuvia menetelmiä Parkinsonin taudin diagnostiikkaan ja hoitovasteen arviointiin. Projektissa perehdytään EMG-signaalin mallintamiseen lihasten motoristen yksiköiden aktiopotentiaaleista lähtien. Mallinnuksessa ja menetelmäkehityksessä pyritään löytämään Parkinsonin taudille tyypilliset piirteet ja tulkitsemaan niiden käyttäytymistä hoidon (lääkitys ja stimulaatio) vaikutuksesta. Kehitettyjä menetelmiä testataan Parkinson-potilailta ja terveiltä kontrollihenkilöiltä mitatulla datalla. Tutkimus tehdään laajassa kotimaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Kotimaisista tahoista mukana ovat Kuopion, Tampereen sekä Helsingin yliopistolliset sairaalat. Ulkomaisina yhteistyökumppaneina potilasrekrytointiin osallistuvat Harvard Medical School, Petroskoin yliopisto, Zhejiangin yliopisto ja Pekingin yliopistosairaala. 

Professori James Smith sai 358 632 euroa ”Vasta muodostuneiden hiukkasten kasvunopeuden yhteys kemiallisiin prosesseihin” hankkeeseen. Projektin tavoitteena on määrittää, mitkä ilmakehän molekyylit ja mekanismit osallistuvat juuri  muodostuneiden aerosolihiukkasten kasvuun. Tämä on oleellista, koska tällä hetkellä sekä hiukkasten muodostumiseen ilmakehässä että niiden kasvuun vaikuttavat prosessit ovat varsin heikosti tunnettuja, ja siten myös tiedot vasta muodostuneiden hiukkasten merkityksestä ilmastolle ovat varsin puutteelliset. Hypoteesi on, että tarkasti suunnitelluilla ja kontrolloiduilla laboratoriokokeilla kyetään tunnistamaan niitä eri prosesseja, joita yhdistämällä ilmakehän havainnot pystytään selittämään. Mittauksilla tutkitaan aerosolihiukkasten kasvunopeuden riippuvuutta hiukkasten koosta sekä aerosolihiukkasten ja ympäröivän kaasun kemiallisen koostumuksesta. Saatuja tuloksia käytetään hyväksi validoitaessa mallia, jolla hiukkasten muodostamista ja kasvua simuloidaan ensin laboratorio-olosuhteissa ja myöhemmin osana globaaleja ilmastomalleja.

Viime viikolla Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi rahoitusta laitoksemme yliassistentti Jorma Joutsensaarelle  487 218 euroa ”Biogeeniset sekundääriset orgaaniset aerosolit: bioottinen stressi, muodostuminen ja ilmastonvaikutukset boreaalisissa metsissä” hankkeelle.  Tässä hankkeessa tutkitaan sekundääristen orgaanisten aerosolihiukkasten (SOA) muodostumista kun puiden (mänty, kuusi ja koivu) tuottamat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) hapettuvat ilmakehässä. Osa puista altistetaan luontaiselle stressille (esim. hyönteisvioitukselle), jolloin ne tuottaisivat erittäin reaktiivisia yhdisteitä, jotka muodostavat helposti pienhiukkasia ilmakehässä. Kokeita tehdään sekä laboratorio- että kenttäolosuhteissa. Lisäksi globaaleilla ilmastomalleilla tutkitaan lisääntyneiden päästöjen vaikutusta ilmastoon. Tutkimuksen päätavoite on hankkia lisätietoa, kuinka kasvien kyky tuottaa erilaisia VOC yhdisteitä vaikuttaa aerosolihiukkasten muodostukseen ja miten syntyneet hiukkaset vaikuttavat maapallon ilmastoon. Aerosolihiukkasten vaikutus on tällä hetkellä suurin epävarmuustekijä, kun ennustetaan tulevaisuuden ilmastoa.

Lisätietoja:    
Professori Pasi Karjalainen 040 355 2546
Professori James Smith 040 355 3096
Yliassistentti Jorma Joutsensaari 040 828 4146

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin