Siiskosen vetämälle Namibia-hankkeelle 211.000 euroa Koneen Säätiöltä

Itä-Suomen yliopiston Historian- ja maantieteiden laitoksen professori Harri Siiskosen johtama tutkimushanke ”Väestönmuutos ja keskisen Pohjois-Namibian sosioekologisten järjestelmien uusiutumiskyky” on saanut Koneen Säätiöltä merkittävän 211.000 euron suuruisen apurahan.

 Hankkeessa tutkitaan keskisen Pohjois-Namibian ja eteläisen Angolan (=Ambomaa) väestönmuutosta ja yhteisöjen sopeutumis- ja uusiutumiskykyä lähestytään kokonaisvaltaisesti niin sosiaalisesta kuin ekologisesta näkökulmasta.

Nopea väestökasvu on synnyttänyt painetta tutkimusalueen sisäiseen muuttoliikkeeseen – metsäalueille, kasvukeskuksiin – sekä alueelta ulospäin – siirtotyöläisyys Keski- ja Etelä-Namibian kaivoksille ja maatiloille. Aiemmin yhteisomistuksessa olleet karjanlaitumet ovat vähitellen muuttumassa yksityisiksi ja syrjäisten seutujen karjatilat osa-aikaisista pysyviksi. Maaseudun asukkaista yhä harvempi selviää omavaraistaloudessa. AIDS:in yleistyminen on osaltaan vaikeuttanut maatalouden harjoittamista sekä heikentänyt perheiden ja yhteisöjen selviytymis- ja toimintakykyä.

 Tutkimuksessa selvitetään kokonaisvaltaisesti väestöllistä muutosta – Namibian itsenäistymisestä lähtien (1990) – ja väestönmuutoksen vaikutuksia alueen sosioekologisten järjestelmien sopeutumiseen ja uusiutumiskykyyn. HIV:n räjähdysmäinen leviäminen 1990-luvulla tuo oman erityispiirteensä niin väestönmuutokseen kuin alueen sosio-ekonomiseen kehitykseen.

Haastatteluaineiston ja paikkatiedon keruuta mobiililaitteella ja kerätyn aineiston jakamista testataan internet-yhteyden kautta ns. pilvipalveluna. Näin yhteistyökumppaneina olevat Namibian yliopisto ja kirkko saavat käyttöönsä mahdollisimman nopeasti hankkeen keräämää tietoa ja tutkimustuloksia.

Tutkimuksen yhteydessä valmistuu myös elokuva, jonka tekee Aalto-yliopistossa opiskeleva Riikka Notkola.

Hankkeessa on tutkijoita myös Helsingin yliopistossa. Tutkijakunnassa on sosiologeja, maantieteilijöitä ja metsätieteilijöitä.    

Koneen Säätiö myönsi myös tutkijastipendejä Itä-Suomen yliopiston tutkijoille. Arvoltaan 25.000 – 27.000 euron suuruiset stipendit saivat Maija Halonen, Pasi HirvonenAntti Jaatinen, Jukka Kekäläinen, Jukka Kokkonen, Sari Oksanen ja Laura Piironen, sekä Kari Miettinen, jonka tutkimus ”Namibian ovambojen maskuliinisuuteen liittyneet käsitteet ja käytännöt. Historiallinen analyysi esikoloniaaliselta ja varhaiselta koloniaaliselta kaudelta, n. 1870-1940” niveltyy Siiskosen vetämään tutkimushankkeeseen.

.Grossling, kieliohjelma –tutkimushanke sai 20.000 euroa.

Koneen Säätiö jakoi tänä vuonna apurahoja tieteelle ja taiteelle lähes 9 miljoonaa euroa. Mm. Vanhan kirjasuomen sanakirjan teko jatkuu Säätiön rahoituksella.

 Yli 3 200 hakijasta apurahan sai yhteensä 352 henkilöä, yhteisöä tai ryhmää. Päätökset julkistettiin 1.12.2011.

Lisätietoa myönnetyistä apurahoista
Lista Koneen Säätiön myöntämistä apurahoista säätiön verkkosivuilla:
http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/myonnetyt/2011/

Lista apurahan saajista yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tieteen rahoitus):
Lista yliopistoittain (pdf) 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin