Potilasturvallisuuden tutkijat koolla Kuopiossa

Itä-Suomen yliopisto järjestää yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen kanssa ensimmäiset kansalliset potilasturvallisuustutkimuksen päivät Kuopiossa 26.–27.1.2011.

Tutkimuspäivien tarkoituksena on tuoda esille Suomessa tehtävää potilasturvallisuuden tutkimusta sekä edistää potilasturvallisuuden parissa toimivien organisaatioiden yhteistyötä ja koota alan toimijat yhteen. Ensimmäisillä potilasturvallisuustutkimuspäivillä on luvassa monipuolinen ja ajankohtainen kuva tämän hetken suomalaisen potilasturvallisuustutkimuksen kohteista, menetelmistä, tuloksista, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Tutkimuspäivien asiantuntijapuheenvuoroissa käsitellään muun muassa potilasturvallisuuden merkitystä, tutkimusprosessin eettisyyttä, eri tutkimusmenetelmien käyttöä sekä potilasturvallisuustutkimuksen tulevaisuutta. Seitsemässä eri tutkimussessiossa käsitellään muun muassa potilasturvallisuuskulttuuria, lääkitysturvallisuutta, hoidon turvallisuuden takaamista, potilastiedon hallintaa sekä potilasturvallisuuden ennakointia ja oppimista.

Ensimmäiset kansalliset potilasturvallisuustutkimuksen päivät ovat kiinnostaneet alan toimijoita. Tutkimuspäiville on hyväksytty 29 suullista puheenvuoroa asiantuntijaluentojen sekä paneelikeskustelujen lisäksi. Lisäksi nähtävillä on kymmenen posteriesitystä. Näiden esitysten tiivistelmät julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisusarjassa. Päiville odotetaan noin 150 alan tutkijaa ja toimijaa.

Kansallinen potilasturvallisuusstrategia taustalla

Potilasturvallisuustutkimuksen päivien taustalla on suomalainen potilasturvallisuusstrategia (sosiaali- ja terveysministeriö 2009). Strategian tarkoituksena on ohjata suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen potilasturvallisuuskulttuuriin ja edistää sen toteutumista. Potilasturvallisuustutkimuksen päivien tavoitteena onkin edistää potilasturvallisuusstrategian vision toteutumista – vuonna 2013 potilasturvallisuus on ankkuroitu organisaatioiden toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin sekä hoito on vaikuttavaa ja turvallista.

Potilasturvallisuus käsittää terveydenhuollossa toimivien yksiköiden ja organisaation ne periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilasturvallisuus kattaa hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden, laiteturvallisuuden ja on näin osa hoidon laatua. Potilaalle potilasturvallisuus tarkoittaa oikeaa hoitoa mahdollisimman vähäisin haitoin. Potilasturvallisuusstrategiassa painotetaankin potilaan osallistumista potilasturvallisuuden parantamiseen oman hoitonsa suunnittelun ja toteutuksen kautta. Tämä edellyttää riittävän tiedon saantia ja neuvontaa, mikä taas edellyttää terveydenhuollon ammattilaisilta lisääntynyttä asiantuntijuutta.

Strategian yhtenä tavoitteena on, että potilasturvallisuus huomioidaan aiempaa enemmän terveydenhuollon tutkimuksessa ja opetuksessa. Henkilöstön ammattitaito on turvallisen hoidon keskeinen edellytys. Tutkimuksen avulla etsitään haittatapahtumien syitä ja sellaisia keinoja, jotka parantavat potilasturvallisuutta ja ovat kustannusvaikuttavia.

Median edustajilla on mahdollisuus haastatella tutkimuspäivän puhujia 26.1.2011 klo 11.00 Medistudian auditoriossa. Lisätietoja ja pyynnöt: Kaija Saranto, puh. 050 565 0040. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Professori Kaija Saranto, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto, kaija.saranto@uef.fi, puh. 050 565 0040
www.uef.fi/stj/potilasturvallisuustutkimuksen-paivat
Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009–2013: www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1383571

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin