Laaja hometutkimus käyntiin

Osana valtakunnallisia Kosteus- ja hometalkoita käynnistyy laaja TOXTEST-tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää sisäympäristönäytteille soveltuva käytännöllinen toksikologinen mittausmenetelmä. Yksi mukana olevista tutkimusryhmistä on professori Maija-Riitta Hirvosen tutkimusryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Itä-Suomen yliopistosta.

Hankkeessa kehitettävän menetelmän avulla voitaisiin tulevaisuudessa priorisoida homevaurioituneiden kohteiden korjauksia sekä osoittaa terveyshaittaa aiheuttava tekijä entistä luotettavammin.

Kolmevuotinen tutkimushanke toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin yliopiston sekä Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Mukana ovat maamme johtavat mikrobiologian ja toksikologian asiantuntijat. Tutkimushankkeeseen osallistuvat Hirvosen tutkimusryhmän lisäksi tutkimusprofessori Aino Nevalaisen ryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, tutkimusprofessori Harri Aleniuksen ryhmä Työterveyslaitokselta sekä tutkimusjohtaja Mirja Salkinoja-Salosen ryhmä Helsingin yliopistosta. Päärahoitus hankkeelle on varattu ympäristöministeriön koordinoimasta Kosteus- ja hometalkoot -ohjelmasta.

– Kosteus- ja homevauriot vaihtelevat syiden, laajuuden ja vakavuuden sekä niihin liittyvien terveyshaittojen osalta suuresti. Rakennusten korjaustarpeen arviointia vaikeuttaa käytössä olevien menetelmien rajallisuus. Puutetta on muun muassa keinoista, joiden avulla voidaan arvioida vaurion terveydelle haitallisia ominaisuuksia, Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen sanoo.

– Vaikka sisäilman myrkyistä on jo tehty tutkimusta, tarvitaan lisää tutkimustietoa todentamaan kentällä jo käytettävien mittausmenetelmien luotettavuus sekä hakemaan viitearvoja käytössä oleviin ja tuleviin myrkkymittauksiin.

TOXTEST-tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää sisäympäristönäytteille soveltuva toksisuuden eli myrkyllisyyden arviointimenetelmä, jota voidaan hyödyntää homevaurion vakavuuden arvioinnissa. Tutkimustulosten pohjalta pyritään kehittämään toksikologinen luokitusjärjestelmä homevaurioille rakennusteknisten ja mikrobiologisten tutkimusten tueksi.

– Hankkeen aikana osoitetaan ne tutkimusmenetelmät, jotka ovat käyttökelpoisimpia sisäympäristönäytteiden toksisuuden arviointiin. Tuotetun tiedon avulla luodaan käytännöllinen kenttäkelpoinen mittausmenetelmä, jonka avulla voidaan tulevaisuudessa osoittaa terveyshaittaa osoittava tekijä entistä luotettavammin ja priorisoida mikrobivaurioituneiden kohteiden korjauksia, TOXTEST-hankekokonaisuudesta vastaava johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo.

– TOXTEST-hankkeessa on käytettävissä alan korkeatasoisin asiantuntemus, sillä mukana ovat maamme eturivin tutkijat yli tutkimuslaitosrajojen. Laaja yhteistyö on osoitus yhteisestä halusta löytää tutkimuksen keinoin haastavaan ongelmaan ratkaisu, josta koituisi hyötyä monelle eri taholle, Jari Keinänen iloitsee.

Tavoitteena kenttäkelpoinen testausmenetelmä

Näytteiden toksikologista testausta voidaan mahdollisesti käyttää tulevaisuudessa vaurioiden vakavuuden arvioinnissa. Luotettavan kenttäkelpoisen testin kehittäminen on haasteellinen tehtävä.

– Hengitettävä sisäilma on aina monimutkainen seos eri lähteistä peräisin olevia yhdisteitä, joiden pitoisuudet vaihtelevat. Näiden aineiden yhteisvaikutukset voivat olla ennalta arvaamattomia, sillä samanaikainen altistuminen pienillekin pitoisuuksille useita toksisia yhdisteitä voi johtaa vakavampiin terveyshaittoihin kuin mitä nämä aineet yksinään aiheuttavat. Tärkeää on, että näytteenottomenetelmä on toistettava, helppo ja kustannuksiltaan kohtuullinen, professori Maija-Riitta Hirvonen selvittää.

(Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö)

Lisätietoja:

Professori Maija-Riitta Hirvonen, Työterveyslaitos ja Itä-Suomen yliopisto, p. 050 3525160

Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 050 354 7138 (Toxtest-tutkimushanke)

Projektijohtaja Risto Aurola, p. 0400 434 722 (Toxtest-tutkimushanke)

Ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen, ympäristöministeriö, p. 050 572 6351 (Kosteus- ja hometalkoot)

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin