Kipu vaikeuttaa iäkkäiden tasapainon hallintaa

Iäkkäiden henkilöiden kokemat kivut ovat tuoreen tutkimuksen perusteella yhteydessä heikentyneeseen tasapainon hallintaan. Itä-Suomen yliopiston Geriatrisen hoidon kehityskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen yhteistyönä toteutettu tutkimus osoitti, ettävähintään kohtalaisen voimakasta tuki- ja liikuntaelinten kipua kärsineiden henkilöiden tasapainon hallinta oli huonompaa kuin kivuttomien henkilöiden.

Tutkimuksessa käytettiin Itä-Suomen yliopiston Hyvän Hoidon Strategia-projektin aineistoa, joka tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden selvittää 605 kotona asuvan 75-vuotiaan ja sitä vanhemman henkilön kipuja ja tasapainon hallintaa.Tasapainon hallintaa arvioitiin voimalevyllä, jolla mitattiin kehon painekeskipisteen liikettä eli huojuntaa erilaisissa seisoma-asennoissa.

Tutkija Katri Lihavainen kertoo, että kipuja kokeneet henkilöt huojuivat enemmän kuin kivuttomat. Lisäksi heidän oli vaikeampaa säilyttää pienen tukipinnan asento jalkaterät lomittain seistäessä kuin kivuttomien henkilöiden.

-Tasapainon hallinta on edellytyksenä itsenäiselle liikkumiselle ja päivittäisistä toiminnoista selviytymiselle. Heikentynyt tasapainon hallinta lisää kaatumisen riskiä. Kaatumisista aiheutuu usein vakavia vammoja ja pysyvää toimintakyvyn huonontumista, minkä vuoksi kaatumisille altistavia tekijöitä tulee tunnistaa ja ehkäistä.

-Kipu on iäkkäillä yleistä, ja voi heikentää tarpeettomasti toimintakykyä. Siksi kipu ja siihen liittyvät ongelmat esimerkiksi tasapainon hallinnassa ja liikkumisessa on tärkeä tunnistaa. Näin voidaan etsiä iäkkäälle henkilölle sopivia vaihtoehtoja kivun hoitoon ja toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisemiseen.

-Tasapainon hallinta on prosessi, johon osallistuvat keskushermosto, hermo-lihasjärjestelmä, tuki- ja liikuntaelimistö ja useat aistikanavat. Kipu saattaa etenkin pitkittyessään vaikuttaa näiden järjestelmien toimintaan huonontavasti. Kivun ja heikentyneen tasapainon hallinnan yhteys voi selittyä sairauksien, lääkitysten sivuvaikutusten tai esimerkiksi kivusta johtuneen liikkumisen välttämisen ja siitä aiheutuvan heikentymisen kautta.

Tutkimustulokset on julkaistu alan kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä. (Lähde: Jyväskylän yliopisto)

Lisätietoja:

Professori Sirpa Hartikainen, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 3553784, sirpa.hartikainen (at) uef.fi

Tohtorikoulutettava Katri Lihavainen, Jyväskylän yliopisto, p. 014 260 4352 tai 050 531 6520, katri.lihavainen (at) jyu.fi

Julkaisutiedot: Lihavainen K, Sipilä S, Rantanen T, Sihvonen S, Sulkava R, Hartikainen S. Contribution of musculoskeletal pain to postural balance in community-dwelling people aged 75 years and older. The Journals of Gerontology: Series A Biological and Medical Sciences 2010;65A(9):990-996

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin