Itä-Suomen yliopisto sai 1,4 miljoonaa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahankkeille

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan toimikunta on myöntänyt yhteensä 1,4 miljoonaa euroa rahoitusta kolmelle Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelle. Akatemiahankkeiden rahoitus on nelivuotinen.

Eriarvoisuuden ja hyvinvoinnin tutkimusta

Sosiologian professori, Kuopion hyvinvointitutkimuskeskuksen johtaja Juho Saaren johtama hanke sai 600 000 euroa hankkeelle, joka käsittelee hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden välisiä mekanismeja.

Määrällisiin aineistoihin nojautuvassa hankkeessa tutkitaan, kuinka yksilöiden motivaatiot, kontekstuaaliset tekijät, erilaiset ns. valinta-arkkitehtuurit sekä sosioekonomiset positiot vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja arvostuksiin. Systemaattista huomiota kiinnitetään sosiaalisen vertailun ja materiaalisten arvojen luomiin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin ja -vajeisiin sekä sosioekonomisesti latautuneen yhteiskunnallisen eriarvoisuuden luomiin empatiakuiluihin ja solidaarisuusvajeisiin eri väestöryhmien välillä. Näiden ohella tutkitaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta ja omasta hyvinvoinnistaan.

Hevonen ihmistieteellisen eläintutkimuksen kohteena

Englannin kielen professori Jopi Nyman vieraiden kielten ja käännöstieteen yksiköstä sai 600 000 euroa hankkeelle Seuraeläimet affektiivisessa käänteessä: ihmisen ja hevosen suhteen uudet muodot nykykulttuurissa. Seuraeläinten tärkeydestä huolimatta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksessa niiden rooli on ollut vähäisempi kuin luonnonvaraisten ja tuotantoeläinten. Hanke tutkii hevosta kulttuurisesta näkökulmasta tekstuaalis-diskursiivisilla ja etnografisilla menetelmillä tavoitteenaan seuraeläinten muuttuvan roolin ymmärtäminen tunteita korostavassa yhteiskunnassa. Tutkimuksen kolme alahanketta tarkastelevat hevosen representaatioita kirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa, hevosiin liittyviä arkipäivän käytäntöjä sekä hevosen eläinpoliittista roolia. Hankkeessa pyritään myös kehittämään teorioita ja monitieteisiä metodologioita ihmisitieteellisen eläintutkimuksen tarpeisiin.

Georgialainen nationalismi ja neuvostovalta

Karjalan tutkimuslaitoksella työskentelevän yliopistotutkija Jeremy Smithin tutkimus Georgialainen nationalismi ja neuvostovalta: maaliskuun 1956 tapahtumien taustat sai 219 000 euroa rahoitusta.Projekti tutkii vuoden 1956 mielenosoitusten taustoja sekä reaktioita tapahtumiin, jotka johtivat selkeään Georgian neuvostotasavallan ja keskusvallan suhteiden huononemiseen. Analysoimalla näitä tapahtumia ja niiden taustalla olleita tekijöitä projekti muodostaa tapaustutkimuksen siitä kuinka nationalismin luonne muuttuu ja millaisia yleisiä seurauksia siltä on.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta jakoi lokakuun 2010 haun perusteella noin 25 miljoonaa euroa akatemiahankkeille 27.5.2011. Toimikunta sai lokakuussayhteensä 235 hakemusta, joista 50 rahoitettiin.Hankkeiden määrä on hieman pienempi kuin aiempina vuosina. Hankkeisiin myönnetty rahamäärä kasvoi hieman. Keskimäärin hankkeet saavat rahoitusta noin 600 000 euroa.

Tutkimushankkeet ovat Akatemian merkittävin rahoitusmuoto, sillä niissä rahoitetaan tutkijoiden oman aihevalinnan mukaisia hankkeita. Vapaa hankerahoitus turvaa tieteenalojen uudistumisen ja tutkimuksen vapauden. Akatemiahankerahoitus tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tieteellisesti kunnianhimoiseen tutkimustyöhön, uusiin avauksiin ja tutkimukselliseen riskinottoon.

Lisätietoja:

Professori Juho Saari, p. 040 8281027, juho.saari@uef.fi

Professori Jopi Nyman, p. 013 251 4331, jopi.nyman@uef.fi

Yliopistotutkija Jeremy Smith, p. 050 3079 284, jeremy.smith@uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin