Itä-Suomen yliopisto pystyy 2010 tuloksella turvaamaan tulevien vuosien kehitystä

Yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 24.3.2011 yliopiston ensimmäisen tilinpäätöksen, joka on selvästi ylijäämäinen. Tuloslaskelma on 4, 4 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja merkittävästi budjetoitua parempi vastaten syyskuussa tehtyä loppuvuoden ennustetta. Ensimmäisen toimintavuoden budjettia laadittaessa oli sekä yliopistouudistukseen liittyviä ratkaisemattomia asioita että toiminnan suunnitteluun liittyviä epävarmuustekijöitä. Ylijäämän taustalla on merkittäviä kertaeriä (muun muassa lomapalkkavelan muutos ja alv-kompensaatio) ja rakenteellisen kehittämisen ennakoitua nopeampi eteneminen. Henkilötyövuosissa tapahtui 117 henkilötyövuoden vähennys, josta määrällisesti suurin vähennys tapahtui hallintokeskuksessa. Henkilökuntaa oli keskimäärin 2 802 henkilöä.

Valtion perusrahoitus oli 143,5 milj. euroa ja varsinaisen toiminnan tuotot 89,3 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan kulut olivat 228,9 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli 137,8 milj. euroa (60,2 %).

Taseen loppusumma on 140,6 milj. euroa. Pysyvät vastaavat ovat 96,3 milj. euroa ja vaihtuvat vastaavat 44,3 milj. euroa. Oma pääoma on 95,7 milj. euroa ja lyhytaikainen vieras pääoma 45 milj. euroa.

Tutkintotuotos parantui vuoden 2009 tasosta mutta ei saavuttanut vielä asetettuja tavoitteita. Julkaisujen määrällä arvioitu tutkimustuotos parani edellisvuoteen verrattuna.

Strategisten valintojen toteuttamiseksi yliopisto laati strategian täsmentämisen yhteydessä strategian toimenpideohjelman, jossa määriteltiin toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi vuosille 2010 - 2015.

Vuoden 2011 taloudellinen tilanne on vakautumassa ja lisäresursointia on vähäisessä määrin pystytty tekemään maaliskuussa. Tuleville vuosille haasteena on muu muassa, että yliopistot maksavat alennettua työnantajan työkyvyttömyysmaksua vuosina 2010 - 2011. Korotus vuonna 2012 on ilman lisäkompensaatiota yli 2 milj. euroa.

Yliopisto pyrkii tehostamaan ja rationalisoimaan toimintaansa jatkuvaluonteisesti. Tavoitteena on muun muassa tehostaa tilojen käyttöä ja vähentää niitä 10 - 15 %. Talouden seuranta- ja ennustejärjestelmää kehitetään.
Yliopistokollegio vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää yliopistolain mukaisesti vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille kokouksessaan 26.5.2011.

Lisätietoja:
- rehtori Perttu Vartiainen 050 301 1530
- talousjohtaja Matti Paavonsalo 050 517 3243 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin