Eduskunnan valiokunnat arvostelevat hallituksen lainvalmistelua

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on tehnyt selvityksen, jossa on tutkittu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa, millainen lainvalmistelun laatu on eduskunnan valiokuntatyöskentelyn näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimusaineistona ovat olleet eduskunnan valiokuntien mietinnöt – 274 kappaletta vuonna 2009 – sekä valiokuntien puheenjohtajien ja valiokuntaneuvosten haastattelut. Kolmas tutkimuksen aineisto koostuu haastattelututkimuksesta, jolla selvitettiin sisäasiainministeriön ja hallintovaliokunnan välistä yhteistyötä.

Tutkimustulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin 10 vuotta sitten tehdyssä vastaavassa OPTL:n selvityksessä. Eduskunnan valiokunnat arvostelevat hallituksen lainvalmistelua, vaikka suoraa kritiikkiä hallituksen esitysten laatuun oli vuonna 2009 kirjattu vain kuuteen prosenttiin esityksistä. Valiokunnat hyväksyivät vähän yli puolet hallituksen lakiesityksistä sellaisenaan. Vajaaseen puoleen esityksistä valiokunnat esittävät muutoksia. Lakiehdotusten sisältöä koskevat muutokset lähinnä täsmentävät ja täydentävät hallituksen esityksiä, mutta eivät merkittävästi muuta niiden sisältöä. Huomattava osa muutoksista koskee lakiehdotusten kieltä ja teknisiä seikkoja.

Hallituksen ja opposition roolit näkyvät valiokuntatyössä siinä, että oppositiopuolueiden edustajien esittämiä vastalauseita liitettiin noin joka neljänteen hallituksen esitykseen. Hallituspuolueiden edustajien esittämiä eriäviä mielipiteitä liittyi vain viiteen esitykseen.

Valiokunnissa kuullaan keskimäärin yhdeksää asiantuntijaa esitystä kohden. Valiokunnissa päätetään melko demokraattisesti siitä, keitä asiantuntijoita kuullaan. Virkamiehiä kuultiin valiokunnissa huomattavasti enemmän kuin riippumattomia asiantuntijoita. Vastaajien mukaan enemmän kuitenkin haluttaisiin kuulla tutkijoita ja muita asiantuntijoita sekä lakeja käytännössä toteuttavia tahoja ja vähemmän perusvirkamiehiä.

Tutkimuksessa todettiin, että hallituksen esitysten valmisteluvaiheessa valiokunnan ja ministeriön välinen yhteistyö on vähäistä. Yhteistyö ministeriön ja valiokunnan välillä keskittyy pääosin siihen vaiheeseen, jolloin hallituksen esitys on käsiteltävänä valiokunnassa. Valiokunnissa toivottiin etukäteistietoa erityisesti lainvalmistelussa hankaliksi osoittautuneista esityksistä, jotta resurssit osattaisiin kohdistaa oikein. Sisäasiainministeriön ja erityisesti hallintovaliokunnin välillä tehdään kuinkin paljon yhteistyötä. Erityisenä piirteenä sisäasiainministeriön ja hallintovaliokunnan yhteistyössä on lainvalmistelun laadun jälkiseuranta: tiettyjen lakihankkeiden osalta käydään läpi koko valmisteluprosessi ja arvioidaan sen onnistumista sekä lainvalmistelun että valiokuntakäsittelyn osalta.

Ahtola, Riitta – Keinänen, Anssi – Kilpeläinen, Mia: Eduskunnan valiokuntien näkemys lainvalmistelutyön laadusta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 111. Helsinki, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2011. 178 s.

Lähde: Eduskunnan kirjaston tiedotteet

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin