Dialogisuus ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa

Dialogisuutta pidetään usein vuorovaikutuksen laadun ja ihmisten välisten suhteiden ideaalina, ja se onkin tuonut uusia kehittämisajatuksia esimerkiksi terapiatyöhön, opetus- ja kehittämistyöhön sekä johtamiseen. Dialogisuus käsitteenä on ollut vilkkaan tutkimuksen ja teoreettisen keskustelun kohteena eri tieteenaloilla jo yli vuosikymmenen ajan.

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella järjestettävillä Sosiaalipsykologian päivillä 17.–18.11.2011 halutaankin luoda dialogia dialogisuudesta. Mitä sillä tarkoitetaan ja mitä uutta käsite tuo vuorovaikutusta koskeviin tulkintoihin? Miten dialogisuudella voidaan edistää käytännön asiakastyötä ja työyhteisöjen toimintaa?

Seminaarin pääpuhujana on professori emerita Ivana Marková Stirlingin yliopistosta. Professori Marková on pitkän tutkijanuransa aikana luonut teoriaa dialogisuudesta sekä tutkinut dialogista vuorovaikutusta ja dialogisuuden ilmenemismuotoja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Professori Markován aiheena seminaarissa on dialogisen lähestymisen eettiset ulottuvuudet (Ethical Dimensions of Dialogical Approaches).

Lisäksi seminaarissa kuullaan yhteiskuntatieteiden tohtori Pekka Kuuselan esitys dialogisesta toimijuudesta sekä filosofian tohtori Anneli Hujalan ja yhteiskuntatieteiden tohtori Sanna Laulaisen esitys dialogista organisaatioissa ja organisaatiokansalaisuudesta.

Seminaarin työryhmissä aiheeseen perehdytään monipuolisesti eri näkökulmista. Lasten ja nuorten kansalaisuuden ja osallisuuden työryhmässä pohditaan muun muassa, onko kaikkeen pakko osallistua, toteutuvatko lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet sekä nähdäänkö heidät ylipäätään aktiivisina toimijoina. Mielenterveyden sosiaalipsykologian työryhmässä tarkastellaan, kuinka dialogisuus ilmenee mielenterveydestä puhuttaessa ja kuinka ymmärrystä mielenterveydestä rakennetaan arkisessa vuorovaikutuksessa. Lisäksi pohditaan, miten vuoropuhelun ympäristö vaikuttaa vuorovaikutukseen.

Moraalin sosiaalipsykologiaa käsittelevässä työryhmässä pohditaan moraalin käsitettä sekä sitä, millaista moraalinen päätöksenteko tai toiminta on ylipäätään luonteeltaan. Sosiaalipsykologia, uskonto ja kirkko -työryhmässä taas pohditaan, kuinka dialogisuus ilmenee uskonnollisissa yhteisöissä ja kuinka se olisi nähtävä kulttuurisena ympäristönä. Lisäksi dialogisuuden käsitettä lähestytään työelämän vuorovaikutuksen kautta Työelämä ja hyvinvointi -työryhmässä, jossa pohditaan, miten vuorovaikutuksellisuudella parannetaan työyhteisöjen toimivuutta ja hyvinvointia.

Suomen psykologisen seuran sosiaalipsykologian jaoksen organisoimat valtakunnalliset Sosiaalipsykologian päivät on järjestetty joka marraskuussa jo yli 20 vuoden ajan. Päiville odotetaan noin 150 alan tutkijaa, opiskelijaa ja soveltajaa. Järjestelyistä vastaa tänä vuonna Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos. Päivät ovat maksuttomat ja avoimet kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Sosiaalipsykologian päivät 17.–18.11.2011 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella Medistudia-rakennuksessa salissa ML1. Ohjelma ja lisätietoja oheisesta osoitteesta.

Lisätietoja:
Professori Vilma Hänninen, puh. 0400 911 269, vilma.hanninen(at)uef.fi, yliopisto-opettaja Mikko Saastamoinen, puh. 040 355 2654, mikko.saastamoinen(at)uef.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin