Takaisin

Yhteistoiminnallisia ratkaisuja ympäristöpäätöksentekoon

Ympäristöön ja luonnonvarojen hallintaan liittyvät kysymykset ovat entistä monisyisempiä. Niiden ratkaiseminen edellyttää eri toimijoiden verkostoitumista, yhteistyötä, tehokkaampaa tiedon jakamista ja menetelmiä konfliktien käsittelyyn.

– Haluamme kääntää suomalaista ympäristöpäätöksentekoa uudelle aikakaudelle. Tämän käänteen voi kiteyttää sanoihin kuulemisesta kumppanuuteen, sanoo professori Lasse Peltonen.

Hän johtaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama CORE-tutkimushanketta, jossa kehitetään yhteistoiminnallisia ratkaisuja suomalaiseen ympäristöpäätöksentekoon. Hanke kytkeytyy tiiviisti Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen fokusalueeseen Luonnonvarojen kestävä hallinta.

– Itä-Suomen yliopistossa tehtävä tutkimus tällä fokusalueella on kansallisesti hyvin asemoitunut. Meillä on vahvat perinteet yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa ja ympäristö-oikeuden näkökulma luonnonvarojen kestävän hallintaan vahvistaa osaltaan alan tutkimusta.

Myös CORE-hankkeessa ympäristöoikeudellinen lähestymiskulma on vahvasti läsnä. Tutkimuksessa kehitetään muun muassa konkreettisia sääntelymalleja päätöksenteon ja yritysten ympäristöhallinnan laadun ja hyväksyttävyyden hallintaan. Osahanketta johtaa professori Ismo Pölönen oikeustieteiden laitokselta.

– Oikeustieteellinen näkökulma on iso osa hankkeen monitieteistä tutkimusasetelmaa ja sen vaikuttavuutta. Näin pystymme tunnistaman niitä mekanismeja, jotka luovat mahdollisuuksia uudenlaisille menettelytavoille, Peltonen korostaa.

Lasse Peltonen

Ratkaisuja olemassa oleviin tarpeisiin

CORE-hakkeessa etsitään ratkaisuja sellaisiin päätöksenteon ja ympäristöhaasteiden ongelmiin, joita mikään toimija ei pysty yksin ratkaisemaan. Peltosen mukaan Suomessa on monia aluesuunnittelun ja ympäristösuunnittelun haasteita, joissa tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja tuoda osapuolet yhteen etsimään ratkaisuja.

Kumppaneiksi haetaan sellaisia tahoja, joiden tarpeisiin voidaan tuottaa ratkaisuja. Yksi tapaus liittyy kaivostoimintaan, jossa lähdetään kehittämään sopimusperustaisen yhteistyön mahdollisuuksia ja toimintamalleja kunnan ja kaivosyhtiöiden kesken.

– Tutkimme, kuinka Kanadassa käytetty malli soveltuisi Suomeen. Tällaista ei ole Pohjoismaissa kokeiltu aikaisemmin.

Kanadassa ja Yhdysvalloissa yhteistoiminnalliset menetelmät ovat ympäristösuunnittelussa ja -päätöksenteossa yleisiä.

– Pohjoismaissa julkiseen valtaan ja valtion toimintaan on perinteisesti luotettu enemmän. Tämä on selvä vahvuus, mutta päätöksenteossa on vallalla eräänlainen ylhäältä-alas-malli, mikä ei helpota uudenlaisen vuorovaikutuksen kehittymistä ja neuvotteluratkaisujen etsimistä eri osapuolten välillä.

Ensi syksynä suomalaisille ympäristöpäätöksenteossa mukana oleville viranomaisille puolestaan tarjotaan koulutusta yhteistoiminnallisista menetelmistä. Kouluttajat tulevat Oregonista, missä yhteistoiminnallisten menetelmien käyttäminen on yleistä.

– Rakennamme samalla verkostoa viranomaisista, jotka joutuvat työssään sovittamaan yhteen eri osapuolten ristiriitaisia kantoja. Lähdemme liikkeelle tapauksista, joita he omassa työssään selvittelevät. Tutkimuksellisesti haluamme ymmärtää, millaisia haasteita ja tarpeita heillä on.

Yhteiskunnallinen murros haastaa vanhat toimintatavat

CORE-tutkimushankkeen teemat liittyvät tiiviisti isoon yhteiskunnalliseen murrokseen, jossa perinteisten poliittisten instituutioiden ja yhteiskunnallisen osallistumisen muotojen merkitys vähenee ja uudenlaisten kansalaistoiminnan muotojen merkitys kasvaa. Tätä muutosta ei vielä tunnisteta hallinnon ja päätöksenteon käytännöissä.

– Päätöksenteko- ja suunnittelumallit perustuvat pitkälti siihen, että yksi organisaatio suunnittelee ja ratkaisee ja muiden rooliksi jää kommentointi sekä lausuntojen esittäminen. Haluaisimme päästä malliin, jossa tunnustetaan kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden rooli yhteistyössä ja ratkaisujen toimeenpanossa nykyistä paremmin, Peltonen toteaa.

Tutustu Itä-Suomen yliopiston strategiaan: https://strategia.uef.fi/