Takaisin

Toimijoiden väliset valtasuhteet ohjaavat yliopisto-osaamisen kaupallistamista

Väitös innovaatiojohtamisen alalta

Väittelijä Outi-Maaria Palo-oja

Aika ja paikka: 19.1.2018 klo 12, SN201, Snellmania, Kuopion kampus

Osaamisen kaupallistaminen ravistelee yliopiston perinteisiä toimintamalleja, joiden pääpaino on ollut opetuksessa ja julkaisuihin tähtäävässä tutkimustyössä. Kauppatieteiden maisteri Outi-Maaria Palo-ojan väitöstutkimus tuo kaupallistamisesta käytävään keskusteluun uuden, sosiaalista vuorovaikutusta korostavan näkökulman. Tutkimuksen perusteella kaupallistamisen määrittely ei ole yksiselitteistä vaan siihen vaikuttavat kaupallistamiseen osallistuvat toimijat ja heidän väliset valtasuhteet.

Palo-oja tarkasteli tutkimuksessaan hanketta, jossa yliopisto, yritykset ja välittäjäorganisaatiot kehittivät luonnontieteellisen tiedekunnan kaupallistamisvalmiuksia. Tutkimus osoittaa, että kaupallistamiseen osallistuvat toimijat ymmärtävät kaupallistamisen ja sen tavoitteet hieman eri tavoin. Kaupallistamisen hetkellä erilaisista näkökulmista joudutaan neuvottelemaan, jotta yhteistyö olisi mahdollista. Haasteellisen kaupallistamistehtävän aikana ymmärrys muuttuu ja muovautuu koko ajan.

Tutkimusosaaminen vuorovaikutuksen keskiössä

Palo-ojan tutkimuksen mukaan yliopistolähtöisen osaamisen kaupallistamishankkeissa tutkimusosaaminen hallitsee toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja sitä, millainen ymmärrys lopulta kehkeytyy toimintaa ohjaavaksi kaupallistamistarinaksi.

Tällainen tarina voi Palo-ojan tutkimuksen mukaan olla jopa niin vahva, ettei sen kyseenalaistaminen ilman tieteellistä osaamista ole uskottavaa. Näin liiketaloudelliset osaajat eivät välttämättä saa ääntään kuuluviin yritysten ja yliopiston yhteisissä kaupallistamishankkeissa.

Uskottava selitys kaupallistamistulkinnoissa

Palo-ojan tarkasteleman kaupallistamishankkeen tavoitteena oli kehittää yliopiston ja yritysten välistä yhteistyötä ja muotoilla kaupallistamismalli luonnontieteellisen tiedekunnan käyttöön. Merkityksenrakentamisen näkökulmasta tehty analyysi hankkeen johtoryhmän säännöllisistä kokouksista kertoo, miten kokoussääntöjen ja luonnontieteellisen osaamisen ohjaamassa vuorovaikutuksessa ja osallistujien välisissä valtasuhteissa rakentui ymmärrys siitä, miksi hankkeen tavoitteita oli vaikea saavuttaa.

Uskottavan kaupallistamistarinan mukaan haasteet johtuivat ulkopuolisista tekijöistä, joihin ei voitu vaikuttaa. Uskottava tarina tiivistyi paikalliseksi säännöksi, joka ohjasi kaupallistamisymmärryksen kehkeytymistä. Vaikka kohdatuille haasteille olisi löytynyt toisenlaisia selityksiä, hankkeen johtoryhmä piti uskottavana luonnontieteelliseen osaamiseen ja sitä korostavaan diskurssiin nojaavaa selitystä.

Uutta tietoa kaupallistamisesta ja uskottavuudesta

Aiemmissa tutkimuksissa on oletettu, että kaupallistamistoimijoilla on yhtenäiset tavoitteet ja ymmärrys siitä, mitä kaupallistaminen on. Tutkimuksissa on tavoiteltu yleistettäviä malleja ja tietoa erilaisten kaupallistamisprosessien paremmuudesta. Palo-ojan tutkimus nostaa esiin toimijoista johtuvia eroja, jotka korostavat kaupallistamisen tulkinnallisuutta ja ajallista muuttumista.

Lisäksi tutkimus antaa uutta tietoa kaupallistamiseen liittyvistä merkityksenrakentamisen prosesseista ja etenkin uskottavuuden rakentumisesta akateemisessa kontekstissa. Merkityksenrakentamisen teoreettista keskustelua hyödyntäen tutkimus osoittaa, että substanssiosaaminen on keskeistä yliopistossa tapahtuvassa kaupallistamisessa.

Yliopisto-osaamisen kaupallistaminen osa kolmatta tehtävää

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ollut yliopistojen lakisääteinen tehtävä vuodesta 2005 alkaen. Osaamisen kaupallistaminen on yksi tapa toteuttaa tätä niin sanottua kolmatta tehtävää.

Osaamisen kaupallistamisen tutkimuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota muun muassa tutkimuslähtöisten keksintöjen patentointiin ja lisensointiin, uusien yritysten perustamiseen sekä yliopiston yhteistyöhön yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Vuorovaikutuksen tutkiminen on ollut vähäisempää, ja se on pääosin kohdistunut yliopiston, yritysten ja elinkeinoelämän yhteistyöhön. Outi-Maaria Palo-ojan tutkimus tuo tähän keskusteluun uuden, yksilötoimijoiden välistä vuorovaikutusta korostavan näkökulman.

KTM Outi-Maaria Palo-ojan innovaatiojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Uskottavaa kaupallistamistarinaa punomassa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii apulaisprofessori Juha Tuunainen Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Päivi Eriksson Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12671?encoding=UTF-8