Takaisin

Tekesiltä merkittävää rahoitusta analyysitekniikan kehittämiseen pienten metallipitoisuuksien mittaamiseksi vedestä

Tekes on myöntänyt runsaat 250 000 euroa rahoitusta Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksen tutkijoille. Hankkeessa kehitetään merkittävää taloudellista arvoa omaavaa tutkimuslähtöistä ideaa ja osaamisen kaupallistamista kohti uutta liiketoimintaa. Projektin tuloksilla on useita rinnakkaisia hyödyntämismahdollisuuksia.

Hankkeen tuloksena saadaan käyttöön nykyisiä laboratoriotekniikoita halvempi ja nopeampi analyysitekniikka pienten metallipitoisuuksien mittaamiseen vesinäytteistä. Teknologia perustuu nanorakenteiseen materiaaliin, joka kerää ja konsentroi erittäin tehokkaasti metallit laimeista vesiliuoksista kiinteään muotoon. Metallien analysointi tehdään suoraan tästä materiaalista käsikäyttöisellä röntgenfluoresenssispektrometrillä, reaaliaikaisesti ja näytteenottopaikalle riittävällä tarkkuudella.  Tällöin esimerkiksi ympäristövahinkotapauksissa oikein kohdennettuihin toimenpiteisin voidaan ryhtyä välittömästi.

Vesi on maailman tärkein luonnonvara, ja sen laadun varmistaminen on tärkeää aina sitä käytettäessä. Pienet metallipitoisuudet luonnonvesissä voivat olla vaarallisia ihmisille ja luonnolle, mutta niiden perusteella voidaan tehdä myös hyödyllisiä päätelmiä alueen luonnonvaroista. Lisäksi teollisuuden prosesseissa käytetään paljon metallipitoisia vesiä.

Nykyisin alhaisten metallipitoisuuksien määrittämiseen vaaditaan laboratoriotason tekniikoita, mikä tekee mittauksista hitaita ja kalliita. Tällöin reaaliaikaisia mittaustuloksia ei saada, vaikka ne olisivatkin ensiarvoisen tärkeitä esimerkiksi metalli- ja kaivosteollisuuden päästöjen ja prosessivesien hallinnassa, juomaveden laaduntarkkailussa sekä pohjaveden metallipitoisuuksiin perustuvassa malminetsinnässä.

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja: Professori Vesa-Pekka Lehto, vplehto@uef.fi, p. 040 355 2470

Hankkeen yhteyshenkilö: FT Tuomo Nissinen, tuomo.nissinen@uef.fi, p. 050 564 4418