Takaisin

Serotoniinin takaisinottoproteiiniin sitoutuminen on alentunut depressiossa

Väitös psykiatrian alalta

Väittelijä: Oikeuspsykiatrian ja psykiatrian erikoislääkäri Mikko Joensuu

Väitösaika ja paikka: 23.8.2019 klo 12, Niuvanniemen sairaalan vanha juhlasali

Oikeuspsykiatrian ja psykiatrian erikoislääkäri Mikko Joensuun väitöstutkimus osoitti, että serotoniinin takaisinottoproteiiniin (SERT) sitoutuminen on depressiopotilailla alentunut.

Depressio on yleinen kärsimystä sekä työ- ja toimintakyvyttömyyttä aiheuttava sairaus. Sen hoidossa keskeisiä ovat serotoniinin takaisinottoproteiinin SERT:n toimintaa estävät lääkkeet.  SERT:n toiminnasta lääkkeitä käyttämättömillä depressiopotilailla on ollut niukasti tietoa.

Depressiossa SERT-sitoutuminen on matalampaa keskiaivojen alueella

Joensuun väitöstutkimuksessa todettiin yksifotoniemissiotomografialla, että kuvantamismerkkiaineen sitoutuminen SERT-proteiiniin on depressiossa alentunut keskiaivojen alueella.

Geneettinen säätely vaikuttaa SERT-sitoutumiseen depressiossa

Toisena, pienen otoskoon vuoksi alustavana löydöksenä oli 5-HTTLPR-geenialueen vaikutus SERT-sitoutumiseen otsalohkon aivokuorella. Vähemmän SERT-proteiinia tuottavan geenimuodon suhteen homotsygoottisilla depressiopotilailla todettiin muita depressiopotilaita matalampi SERT-sitoutuminen sisäpuolisen otsalohkon etuosan aivokuorella.

Lähtötilanteen oirekuvalla yhteys seurannassa tapahtuneeseen muutokseen

Seurantatutkimuksessa lähtötilanteen oireiden vakavuus oli yhteydessä SERT-sitoutumisen muutokseen psykodynaamisen psykoterapian aikana ja terapiaan pääsyä odotettaessa. Lähtötilanteessa vaikeampioireisten SERT-sitoutuminen lisääntyi seurannassa enemmän. SERT-sitoutumisen muutokset eivät kuitenkaan korreloineet oiremuutosten kanssa.

Vaikka SERT-sitoutumisessa nähtiin depressiopotilaiden ja terveiden välillä merkitsevä ero, SERT-sitoutumisen kuvantaminen ei sovellu depression diagnostiikkaan, koska depressiopotilaiden ja terveiden koehenkilöiden kuvantamistuloksissa oli päällekkäisyyksiä. Depression oireiden vakavuus ei myöskään korreloinut SERT-sitoutumiseen.

Tulokset antavat uutta tietoa SERT:n roolista depressiossa. Tutkimus vahvisti SERT-sitoutumisen olevan depressiopotilailla alentunut. Alentunut SERT-sitoutuminen voidaan toiminnallisesti rinnastaa serotoniinin takaisinottoa estävien lääkkeiden vaikutusmekanismiin. SERT:n toiminta on geenien ja ympäristön säätelemää ja se näyttäisi liittyvän depressiolle altistaviin tunnesäätelyn mekanismeihin. Toisaalta SERT-sitoutumisen muutoksilla depressiossa saattaa olla kompensatorinen ja stressin sietoon liittyvä rooli.

Oikeuspsykiatrian ja psykiatrian erikoislääkäri Mikko Joensuun väitöskirja Serotonin transporter availability in major depression. Single photon emission tomography studies on drug-naïve depressed subjects: comparison with healthy subjects, effect of genotype, and follow-up during psychodynamic psychotherapy (Sitoutuminen serotoniinin takaisinottoproteiiniin depressiossa. Lääkenaiivien, depressiosta kärsivien henkilöiden yksifotoniemissiotomografiatutkimuksia: vertailu terveisiin koehenkilöihin, genotyypin vaikutus ja seuranta psykodynaamisen psykoterapian aikana) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Jukka Hintikka Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Minna Valkonen-Korhonen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on suomenkielinen.

Mikko Joensuu on syntynyt vuonna 1972 Vantaalla ja kirjoittanut vuonna 1991 ylioppilaaksi Lahdessa Tiirismaan lukiosta. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1999 ja psykiatriksi vuonna 2007 Kuopion yliopistosta sekä oikeuspsykiatriksi vuonna 2013 Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa                       

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/16365?encoding=UTF-8