Takaisin

Prekliinisen epilepsiatutkimuksen käytännöt yhtenäistyvät

Prekliinisille epilepsiatutkimuksille on laajassa eurooppalaisessa EPITARGET-hankkeessa määritelty yhtenäiset aineistonkeruumenetelmät, jotka edistävät tulosten vertailtavuutta ja aikanaan myös soveltamista ihmisten hoitoon.

Epilepsia on neljänneksi yleisin neurologinen sairaus; maailmassa on yli 50 miljoonaa epilepsiaa sairastavaa ihmistä. Epilepsiaan ei edelleenkään ole parantavaa hoitoa eikä keinoa estää sen kehittymistä riskipotilailla, esimerkiksi aivovamman jälkeen. Lisäksi nykyisten hoitojen teho on huono lähes kolmanneksella potilaista.

Prekliinisissä eläintutkimuksissa saatujen tulosten pohjalta ei ole juuri saatu kehitettyä potilaskäyttöön sopivia hoitoja epilepsiaan eikä muihinkaan neurologisiin sairauksiin. Yhtenä syynä pidetään eläinmalleilla toteutettujen tutkimusten suppeutta. Potilastutkimusten tavoin myös prekliinisessä tutkimuksessa tarvitaan laajoihin aineistoihin ja yhtenäisiin menetelmiin perustuvia monikeskustutkimuksia. Nyt julkaistu Common Data Elements (CDE) -ohjeisto tukee yhtenäistä aineistonkeruuta, analysointia ja raportointia, mikä vahvistaa tulosten laajempaa hyödyntämistä, toistettavuutta ja tilastollista voimaa.

– Nämä ohjeet ovat tärkeä askel kohti vaikuttavampaa epilepsiatutkimusta. Ne myös merkittävästi tarkentavat tutkimuksissa olevien koe-eläinten seurantaa, mikä edesauttaaa koe-eläinten hyvinvointia ja saatujen tulosten luotettavuutta, toteaa niihin liittyvästä EPITARGET-osaprojektista vastaava akatemiaprofessori Asla Pitkänen Itä-Suomen yliopistosta.

Pitkäsen mukaan menetelmien harmonisoinnista seuraava askel on tutkimusaineistojen kokoaminen kansainvälisiin tietokantoihin tutkijoiden vapaasti saataville.

EU:n 7. puiteohjelman rahoittamassa EPITARGET-projektissa on mukana 18 partneria yhdeksästä Euroopan maasta. Projektin tavoitteena on selvittää epilepsian syntymekanismeja, tunnistaa uusia epilepsian biomarkkereita ja hoitokohteita sekä edistää tutkimustulosten hyödyntämistä uusien hoitojen kehittämisessä. 

Lisätietoja:

Akatemiaprofessori Asla Pitkänen, Itä-Suomen yliopisto, A.I. Virtanen –instituutti, asla.pitkanen (at) uef.fi, p. 050 5172091

EPITARGET-projekti ja CDE-ohjeet: www.epitarget.eu