Takaisin

Potilaan hoidon jatkuvuutta voidaan turvata sähköisen hoitotyön yhteenvedon avulla

Väitös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alalta

Väittelijä: TtM, YTM Anne Kuusisto

Väitösaika ja -paikka: perjantai 9.2., kello 12.00, Canthian auditorio CA100, Kuopion kampus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisessa (sote) sähköisten palvelujen kehittämiselle asetetaan suuria odotuksia. Julkisuudessa on viime aikoina käyty keskustelua tietojärjestelmien toimivuuden keskeisestä roolista eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava terveystieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Kuusiston väitöstutkimus osoittaa, mitä digitalisoidun yhteistyön näkökohtia on otettava kehityskohteiksi, mikäli halutaan edistää potilaan hoidon jatkuvuutta hoitovastuun siirtyessä hoitopaikasta toiseen.

Kuusisto tarkastelee tutkimuksessaan sähköisten järjestelmien kautta tapahtuvan yhteistyön ongelmakohtia, joita on hoitotyön osalta toistaiseksi tutkittu vähän niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tutkimuksessa arvioitiin potilaan hoidon jatkuvuuden toteutumista käytettäessä sähköistä hoitotyön yhteenvetoa ja sen yhteyttä hoidon tuloksiin. Lisäksi laadittiin suositukset organisaatioiden rajat ylittävän, tiedollisen ja hallinnollisen jatkuvuuden turvaamiseksi sekä hoitotyön yhteenvedon kehittämiseksi. Tutkimusaineisto kerättiin erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa työskenteleviltä hoitotyöntekijöiltä haastattelemalla ja kyselytutkimuksella. Lisäksi on laaja kartoittava kirjallisuuskatsaus eli scoping review (n = 133) vuosilta 2005–2017.

Tutkimus osoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja palvelurakenteen organisaatiokeskeisyys ja pirstaleisuus haittaavat yhteistyötä ja potilaan hoidon jatkuvuutta. Tiedollinen jatkuvuus toteutui heikosti potilaan siirtotilanteessa, kun käytettiin sähköistä hoitotyön yhteenvetoa. Hallinnollinen jatkuvuus toteutui siirtotilanteessa tiedollista jatkuvuutta paremmin. Hoitotyön yhteenveto ei itsessään paranna hoidon tuloksia, mutta se mahdollistaa toiminnallista integraatiota.

Tutkimuksen tulokset antavat uutta tietoa terveydenhuollon digitalisaation mahdollisuuksista ja rajoituksista. Tuloksia voidaan soveltaa käytännön työssä, kun suunnitellaan alueellista erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä sekä pohditaan sähköisten tietojärjestelmien roolia hoidon jatkuvuuden turvaamisessa.

Tutkimuksella ja sen tuloksilla on selkeä kytkentä ajankohtaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutokseen ja sähköisten terveyspalveluiden kehittämiseen.

TtM, YTM Anne Kuusiston sosiaali- ja terveysjohtamisen tietohallinnon alaan kuuluva väitöskirja ”Potilaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen sähköisen hoitotyön yhteenvedon avulla” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjinä toimii professori Päivi Korhonen Turun yliopistosta sekä kustoksena professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12721?encoding=UTF-8