Takaisin

Opioidien käyttöhäiriö lisää toistuvan psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta skitsofreniaa sairastavilla

Väitös oikeuspsykiatrian alalta

Väittelijä: Kristiina Kivimies, lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri

Aika ja paikka: Niuvanniemen sairaala, vanha juhlasali, 15.6.2018 klo 12.00

Opioidien käyttöhäiriö lisää skitsofreniaa sairastavan riskiä joutua toistuvasti psykiatriseen sairaalahoitoon. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan skitsofreniaa sairastavilla henkilöillä opioidiriippuvuus tai opioidien haitallinen käyttö johtaa useammin psykiatrisiin sairaalahoitojaksoihin kuin vastaavat ongelmat amfetamiinin tai kannabiksen käytössä. Opioidikorvaushoitoa käytetään vain harvoin tässä potilasryhmässä.

Skitsofrenia on vakava ja monimuotoinen psyykkinen häiriö, jolle on tyypillistä ajattelun tai havaitsemisen vääristymät sekä tunneilmaisun poikkeavuudet. Skitsofreniaan liittyvä väkivaltaisen käyttäytymisen riski on pieni, mutta suurempi kuin väestöllä keskimäärin. Päihteidenkäytön on havaittu lisäävän tätä riskiä. Skitsofreniapotilaiden opioidien käyttöön tuleekin kiinnittää erityistä huomiota. Tutkimustulosten ajankohtaisuutta lisää se, että opioidien väärinkäyttö on maailmanlaajuisesti kasvava ongelma.

Kristiina Kivimiehen väitöskirjassaan esittämät tulokset osoittavat, että skitsofreniaa sairastavilla henkilöillä opioidien käyttöhäiriöön liittyy selkeästi korkeampi toistuvien psykiatristen sairaalahoitojaksojen riski kuin amfetamiinin tai kannabiksen käyttöhäiriöön. Opioidikorvaushoitoa on käytetty vain harvoin tässä potilasryhmässä.

Yli puolella oikeuspsykiatrisista potilaista psykoosisairaus on diagnosoitu jo ennen väkivaltarikosta. Tieto aikaisemmin tehdystä mielentilatutkimuksesta auttaa kuitenkin tunnistamaan skitsofreniaa sairastavista henkilöistä ne, jotka ovat riskissä päätyä tulevaisuudessa oikeuspsykiatrisiksi potilaiksi väkivaltateon jälkeen.

Tutkimusaineistona olivat vuosina 1996–1999 hoitoon määrättyjen väkivaltarikoksia tehneiden oikeuspsykiatristen potilaiden mielentilatutkimuslausunnot. Tietoja kerättiin myös Helsingin kaupungin psykiatrian klinikalla, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Niuvanniemen sairaalassa hoidossa olleiden skitsofreniapotilaiden potilasasiakirjoista.

Lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Kristiina Kivimiehen väitöskirja Amphetamine, cannabis and opioid use disorders in forensic patients and in schizophrenia (Oikeuspsykiatristen ja skitsofreniaa sairastavien potilaiden amfetamiinin, kannabiksen ja opioidien käyttöhäiriö) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Sami Pirkola Tampereen yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Jari Tiihonen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/13093?encoding=UTF-8