Takaisin

Matematiikan ja lukemisen vaikeuksilla kauaskantoisia vaikutuksia nuoren koulutuspolulle

Väitös erityispedagogiikan alalta

Väittelijä: KM Airi Hakkarainen

Aika ja paikka: 4.3.2016 klo 12, Agora AT100, Joensuun kampus

Matematiikan ja lukemisen vaikeudet vaikuttavat merkitsevästi yhdeksäsluokkalaisten nuorten toisen asteen koulutuspaikan valintaan, koulutuksessa menestymiseen ja tutkinnon suorittamiseen sekä sen jälkeiseen sijoittumiseen jatkokoulutukseen tai työelämään. Tutkimustulos ilmenee kasvatustieteen maisterin Airi Hakkaraisen väitöstutkimuksesta.

Hakkaraisen tutkimus tuo uutta tietoa matematiikan ja lukemisen vaikeuksien seuraamuksista: tulosten perusteella vaikeudet näyttävät vaikuttavan hieman eri tavoin nuoren koulutuspolkuun. Tutkimuksessa havaittiin, että matematiikan ja lukemisen vaikeudet heikentävät nuorten opintomenestystä ja suuntaavat oppilasta ammatilliselle opintouralle. Oppilaan omat kokemukset oppimisvaikeuksista vaikuttavat samansuuntaisesti.

Erityisesti matematiikan vaikeudet lisäsivät opintojen keskeytymisriskiä toisella asteella. Sanatason lukemisen ja matematiikan vaikeudet lisäsivät todennäköisyyttä muita heikompaan opintomenestykseen toisella asteella, ja tätä kautta koulutuksen keskeytymisen riski edelleen kasvoi.

Tulokset osoittivat lisäksi, että matematiikan vaikeudet näyttivät lisäävän todennäköisyyttä siihen, että nuori ei jatkanut kouluttautumista enää toisen asteen jälkeen. Matematiikan vaikeudet yhdessä heikkojen prososiaalisten taitojen kanssa aiheuttivat nuorelle lisäksi riskin päätyä niiden nuorten joukkoon, jotka eivät olleet kiinnittyneet koulutukseen eivätkä työelämään viiden vuoden kuluttua perusopetuksen päättymisestä.

Lukemisen vaikeudet yhdessä käyttäytymisen vaikeuksien kanssa näyttivät puolestaan ennen kaikkea viivästyttävän toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Oppimisvaikeuksiin tarvitaan riittävästi tukea

Hakkaraisen väitöstutkimuksen aineistona oli Itä-Suomen yliopistossa toteutettavan Opintiellä pysyminen -tutkimushankkeen pitkittäisaineisto.

Hankkeessa on seurattu keskisuuren itäsuomalaisen kaupungin perusopetuksen yhdeksännellä luokalla vuonna 2004 olleiden nuorten koulutuspolkua perusopetuksen päättövaiheesta jatko-opintoihin tai työelämään siirtymiseen asti. Nuorten matematiikan ja lukemisen taidot testattiin seulontatesteillä yhdeksännen luokan keväällä.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän lähtökohtana on kaikille oppilaille tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien luominen oppilaiden lähtökohdista riippumatta. Hakkaraisen tutkimus pohtii saatuja havaintoja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta, koulutuksellista periytyvyyttä sekä erityisesti sitä, mikä merkitys oppimisvaikeuksilla tässä prosessissa on.

Väitöstutkimuksen tulosten perusteella koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu riittävällä tavalla niiden nuorten kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia. Kun koulutuksen merkitys kasvaa nyky-yhteiskunnassa ja kilpaillussa työelämässä, oppimisvaikeudet voivat ajaa nuoria syrjäytymisuhan alle.

Tutkimustulosten perusteella yllättävää oli, että nuoret joilla oli oppimisvaikeuksia, eivät saaneet tukea niihin riittävän nopeasti toisen asteen opiskelun alkaessa. Annetulla tuella ei myöskään pystytty aina katkaisemaan negatiivista koulutuspolkua, sillä tähän tutkimukseen osallistuneista nuorista noin 14 prosenttia keskeytti opintonsa toisen asteen aikana. Opintonsa keskeyttäneistä noin 28 prosentilla oli matematiikan ja 23 prosentilla sanatason lukemisen vaikeuksia.

Riittävällä opintojen aikaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä tutkinnon suorittamisen viivästymistä ja opintojen keskeytymistä. Lisäksi tarvitaan varsinaisten opintojen loppumisen jälkeisiä tukitoimia nuorille, joilla esimerkiksi ammatillisen koulutuksen lopputyön tai muiden rästiin jääneiden tehtävien valmiiksi saattaminen jää pitkälti omalle vastuulle. Esimerkiksi yksilöllisesti räätälöity ja tuettu etäopiskelumahdollisuus toisen asteen opintojen päättövaiheessa voisi auttaa niitä nuoria, joka eivät saa opintoaan valmiiksi odotetussa ajassa.

Kasvatustieteiden maisteri Airi Hakkaraisen erityispedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja Matematiikan ja lukemisen vaikeuksien yhteys toisen asteen koulutuspolkuun ja jatko-opintoihin tai työelämään sijoittumiseen tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Timo Ahonen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Leena Holopainen Itä-Suomen yliopistosta.

Airi Hakkarainen on syntynyt Nurmeksessa vuonna 1962 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Leppävaaran lukiosta 1981. Hän on valmistunut Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksesta kasvatustieteen maisteriksi vuonna 1996 sekä suorittanut erilliset erityisopettajan opinnot Joensuun yliopistossa 1998 ja erityispedagogiikan sivuainelaudaturin 2009.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto /9574?encoding=UTF-8