Takaisin

Luontomatkailun ja virkistyspalvelujen kestävään kasvuun tarvitaan sektorille räätälöityjä toimenpiteitä

Luonto on kaupungistuvassa Suomessa merkittävä hyvinvoinnin ja virkistyksen lähde. Myös ulkomaiset matkailijat ovat enenevässä määrin kiinnostuneita suomalaisesta luonnosta. Erilaisten metsä- ja vesialueiden matkailu- ja virkistyspalveluihin liittyykin merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Matkailu- ja virkistyspalvelujenkehittämistä ja yhteisen vision luomista hankaloittaa tietopohjan puutteellisuus. Tämä selviää VirKein-hankkeen loppuraportista. Hanke toteutettiin Luonnonvarakeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Luontomatkailun ja virkistyspalveluiden kasvu kytkeytyy vahvasti yksityisten pk-yritysten kehittymiseen. Sektorin toiminnan perusta on monimuotoinen ja kaunis luontoympäristö, johon usein liittyy myös kulttuurisia arvoja. Sen kehittämisessä tärkeää on toiminnan ja toimintaympäristön kestävyys.  Ympäristön laadun turvaaminen matkailun ja virkistyskäytön tarpeisiin onkin tärkeää, kun metsä- ja vesialueiden perinteinen talouskäyttö jatkossa tehostuu.

”Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein 2016–2018)” -hankkeen kehittämisehdotukset kohdentuvat luontomatkailun liiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen, virkistys- ja matkailupalvelujen tilastojen ja seurannan kehittämiseen sekä luontoympäristön laadun turvaamiseen. Liiketoiminnan ja uusien tuotteiden kehittämiseksi tarvitaan innovaatiotoiminnan vahvistamista, julkisen rahoituksen suuntaamista toimialan yritys- ja tutkimussektoria yhdistävään osaajayhteisötyyppiseen toimintaan sekä asiakaslähtöisen markkinoinnin ja myynnin vahvistamista.

Virkistyskäytön ja matkailupalvelujen tilastoinnissa ja seurannassa tulee parantaa tiedon saatavuutta ja tiedonkeruun kustannustehokkuutta. Jatkossa luontomatkailun volyymi sekä talous- ja työllisyysvaikutukset tulisi voida erottaa muusta matkailusta. Luontoympäristön laadun turvaamiseksi puolestaan tarvitaan käytössä olevien hyvien toimintamallien monistamista muille alueille. Lisäksi uudentyyppisten rahoitus- ja toimintamallien kehittämiseksi tarvitaan käytännön kokeiluja ja niitä tukevaa tutkimusta. Kasvumahdollisuuksien realisoimiseksi on tärkeää, että sektorin kehitystä ohjaavilla tahoilla on yhteinen visio sektorin tavoitteista. Lisäksi tarvitaan luonnonvara-alan sekä matkailu- ja virkistyspalvelujen tuottajien yhteistyön tiivistämistä.

Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi VirKein -hanke oli osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen ohjausryhmän jäseninä olivat edustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä ja Tilastokeskuksesta. Asiantuntijajäsenet oli kutsuttu Metsähallituksesta ja Visit Finlandista.

Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi VirKein -hankkeen loppuraportti.

Policy Brief 2/2018: Miten kehittää luonnon virkistys- ja matkailukäyttöä Suomessa?

Lisätietoja VirKein-hankkeesta

Valtioneuvoston kanslian tiedote

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus, p. 050 391 4553, liisa.tyrvainen(at)luke.fi sekä ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7008, hanna-mari.kuhmonen(at)tem.fi

Yliopistotutkija Henna Konu, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 3437087, henna.konu(at)uef.fi.