Takaisin

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa runsaasti monikulttuurisuutta edistäviä tekijöitä

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on runsaasti sekä monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä edistäviä tekijöitä että aihepiirin kehittämishankkeita, osoittavat juuri päättyneen MULTI-TRAIN-tutkimushankkeen tulokset. KYSissä toteutetussa osahankkeessa havaittiin, että sairaalan vahvuuksia ovat muun muassa mentoritoiminta ja kansainvälinen yhdyshenkilöverkosto.

Myös sairaalan uudessa, vuoden 2017 alusta voimaan tulleessa strategiassa korostetaan kansainvälisyyden ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen osaamista. MULTI-TRAIN-hankkeessa havaittiin myös kehittämistarpeita muun muassa kansainvälisen työntekijäkunnan osaamisen tunnistamisessa ja sen hyödyntämisessä, toteaa Itä-Suomen yliopiston tutkimusosuutta johtanut professori Vuokko Niiranen sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta.

KYS oli vuosina 2013–2017 mukana Suomen Akatemian rahoittamassa Kulttuurien välisen työn valmiuksien kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä -toimintatutkimushankkeessa (MULTI-TRAIN). Hankkeessa selvitettiin KYSin työntekijöiden omaa osaamista ja heidän keskinäistä vuorovaikutustaan kulttuurien välisessä työssä. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen yhteisen tutkimushankkeen loppuraportti on juuri julkaistu.

Toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti hankkeessa kerättyä tietoa vietiin takaisin työyhteisöön. KYSissä järjestettiin hankkeen kuluessa useita tutkimuksen aihepiiriin kuuluvia, koko henkilöstölle suunnattuja koulutustilaisuuksia. Hankkeen aikana tuotettiin myös monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä monimuotoisuuden johtamista käsittelevät esitteet.

Monikulttuurisuus on ajankohtainen ja aina sisällöltään uusiutuva teema yliopistollisessa sairaalassa, vaikka kansainvälinen yhteistyö ulottuukin ajallisesti vuosikymmenten taakse. Terveydenhuollossa erityisesti yliopistolliset keskussairaalat ovat tehneet kansainvälistä yhteistyötä jo pitkään erityisesti lääketieteellisen tutkimuksen, hoitotieteen ja tutkijanvaihdon alueella.

MULTI-TRAIN -hanketta johti professori Pirkko Pitkänen Tampereen yliopistosta ja Itä-Suomen yliopiston osahanketta professori Vuokko Niiranen. Itä-Suomen yliopiston osahankkeessa olivat tutkijoina tutkijatohtori, TtT Kirti Sainola-Rodriquez ja tutkija, FM Krista Nuutinen.

Pirkko Pitkäsen, Katja Keisalan ja Vuokko Niirasen toimittaman kirjan Tavoitteena sujuva arki. Kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä on julkaissut Tampere University Press.

Kirjan voi ladata sähköisenä osoitteesta https://tampub.uta.fi/handle/10024/102409

Toimiva käytäntöjä kulttuurien välisen työn arkeen

Kulttuurisen monimuotoisuuden kasvu Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä haastaa kehittämään paitsi työskentely- ja vuorovaikutustapoja myös organisationaalisia rakenteita. Työyhteisöt kokonaisuudessaan ovat uusien haasteiden edessä. Tavoitteena sujuva arki -teoksen tavoitteena on auttaa työyhteisöjä kehittämään hyvin toimivia käytäntöjä kulttuurien välisen työn arkeen. Toimiva kulttuurien välinen vuorovaikutus luo pohjaa paitsi henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvoinnille myös organisaation taloudelliselle menestymiselle.

Teoksessa esitellään viidessä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa toteutettua toimintatutkimusta, jossa selvitettiin arjen vuorovaikutuksen hankauspisteitä, kehitettiin toimivia käytäntöjä ja korjaavia toimenpiteitä ja arvioitiin interventioiden vaikutuksia. Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan kulttuurien välistä työtä tukevia rakenteellisia uudistuksia, sillä vain siten muutoksista tulee pysyviä.

Lisätietoja: Vuokko Niiranen, puh. 040 550 4801, vuokko.niiranen(at)uef.fi

MULTI-TRAIN -hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta www.uta.fi/multitrain