Takaisin

Energiakaupan sääntely on globaalisti puutteellista

Väitös Eurooppaoikeuden alalta

Väittelijä: M.Sc.Tech, LL.M. Moritz Wüstenberg

Väitösaika ja -paikka: 4.5. klo 12, AU100, Aurora, Joensuun kampus

Tehokas energiasektori on perusedellytys kaikille kansantalouksille, sillä energia tukee lähes kaikkia yhteiskunnallisia ja taloudellisia toimintoja. Näin ollen energiasektorin tehokas sääntely on ensiarvoisen tärkeää valtioille näiden pyrkiessä varmistamaan kohtuuhintaisen energian jatkuvan saatavuuden. Energiakaupan sääntelyllä on keskeinen rooli energiasektorin toiminalle, mutta tarvittavat sääntelykehykset ovat puutteellisia globaalilla tasolla, osoittaa tuore väitöstutkimus.

M.Sc.Tech, LL.M. Moritz Wüstenberg tarkasteli väitöstutkimuksessaan Euroopan unionin ja Venäjän välisen maakaasukaupan sääntelyä. Kun Venäjä liittyi Maailman kauppajärjestöön (WTO) vuonna 2012, muodostui EU:n ja Venäjän välille uusi sääntelykehys, joka koskee myös energiatuotteilla, kuten maakaasulla, käytävää kauppaa. Tutkimuksessa todettiin, että tämä sääntelykehys on kuitenkin puutteellinen, koska se ei sisällä sääntöjä moniin energiasektorille olennaisiin kysymyksiin. Muun muassa maakaasun kauttakulkua, toimitusvarmuutta sekä hinnoittelumekanismeja ei joko säädetä tai säädetään vain puutteellisesti.

Fossiiliset energialähteet erityisenä kaupankäynnin kohteena

Kahdenkeskeinen maakaasukauppa on erityisen tärkeää sekä Venäjälle että EU:lle, vaikkakin eri syistä. Venäjä on taloudellisesti riippuvainen energiakaupan tuloista, kun taas EU:n on täytettävä energiatarpeensa talousalueensa ulkopuolelta. Toisin kuin monia muita teollisia tuotteita, fossiilisia energiatuotteita kuten öljyä, kaasua ja kivihiiltä voidaan tuottaa ainoastaan siellä, missä esiintymiä on. Tämä antaa maille, joissa esiintymiä on suhteellisen edun, jota ne saattavat hyödyntää myös muun kuin välittömän taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Esimerkiksi Venäjän sisämarkkinoilla valtio säätelee maakaasun hintoja ja EU näkee tämän vääristävän energiaintensiivisten teollisuuden alojen, kuten metalli- ja lannoiteteollisuuden, tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Toisaalta myös pelätään, että Venäjä rajoittaisi maakaasun saatavuutta poliittisten tavoitteiden kiristämiseksi.

Väitöskirjassa tarkastellaan Venäjän ja EU:n välisen maakaasukaupan taloudellista ja geopoliittista roolia sekä arvioidaan sen sääntelyn nykytilaa kansallisella, kahdenkeskeisellä sekä monenkeskisellä tasolla. Tutkimuksessa tarkastellaan maakaasukaupasta riippuvaisia EU:ta ja Venäjää, sillä ne edustavat useita sellaisia kiistanalaisia kysymyksiä, jotka voivat syntyä yleisesti kansainvälisessä energiakaupassa. Koska kahdenkeskeinen sääntely on puutteellista, muodostavat Maailman kauppajärjestön monenkeskiset säännöt nykyisin keskeisen osapuolia sitovan viitekehyksen. Vaikka säännöt ovat sitovia ja koskevat myös kaupankäyntiä energiatuotteilla, osoittaa väitöstutkimus, että näissä on huomattavia puutteita energiakaupan, ja erityisesti maakaasukaupan, sääntelyn kohdalla. Väitöskirjassa tarkastellaan eri vaihtoehtoja sääntelyn kehittämiseksi Maailman kauppajärjestön institutionaalisessa viitekehyksessä. Sen etuna on, että lähes kaikki maailman maat ovat sen jäseniä, mikä mahdollistaisi laajan ja johdonmukaisen sääntelyn kriittiselle energia-alalle.

M.Sc.Tech. LL.M. Moritz Wüstenbergin Eurooppaoikeuden alaan kuuluva väitöskirja EU-Russia Natural Gas Trade: An Investigation into the Need for Regulotory Reform Following Russia's WTOAccessiontarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii Dr. Dylan Geraets (KU Leuven, Belgium and Mayer Brown) sekä kustoksena professori Kim Talus Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/16307?encoding=UTF-8