Takaisin

13.11. Saimaannorpan sopeutumista muuttuvaan ilmastoon voidaan auttaa

Väitös biologian alalta
Väittelijä: FM Miina Auttila
Aika ja paikka: 13.11.2015, 12.00, M101, Metria, Joensuun kampus

Filosofian maisteri Miina Auttila on väitöskirjatutkimuksessaan selvittänyt niitä ekologisia avaintekijöitä, jotka ovat tärkeitä arvioitaessa äärimmäisen uhanalaisen saimaannorpan sopeutumista ilmastonmuutokseen. Lisäksi tutkimuksessa kehitettiin uusia menetelmiä suojeluun ja seurantaan.
 

Lauhat talvet heikentävät pesimäolosuhteita

Norpan kuutti syntyy lumipesään, joka suojaa sitä pedoilta ja kylmältä. Saimaannorpan lisääntymismenestys onkin riippuvainen lumi- ja jääolosuhteista, samoin kuin kannan seuranta, joka perustuu vuotuisiin pesälaskentoihin. Seurannan tarkkuus kärsii heikkolumisina talvina, kun pesiä ei ole tai niitä on vaikea havaita.

Väitöskirjatyössä arvioitiin pesäpoikasten kuolleisuuden syitä ja määrää. Talvisin pesäpaikkoja seurattiin riistakameroilla ja keväällä niiden vedenalainen ympäristö tarkastettiin sukeltamalla. Tarkemman seurannan ansiosta löytyi synnytyspaikkoja joita ei laskennassa ollut havaittu ja poikaskuolleisuus osoittautui suuremmaksi kuin aiemmin on oletettu.

Pienpedot liikkuivat pesien läheisyydessä erityisesti lauhoina talvina ja ensimmäinen suora havainto ketun tappamasta kuutista tehtiin hankkeen aikana. Bakteeriperäisellä bruselloosilla, joka voi aiheuttaa niin sanottua luomistautia, ei havaittu olevan merkitystä poikaskuolleisuuden aiheuttajana ja pesäpoikaskuolleisuuden syyt jäivät edelleen pääosin avoimiksi.


Ensimmäinen kriittinen elinvuosi

Ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset kohdistuvat erityisesti nuorten ikäluokkien selviytymiseen. Tutkimus osoittikin ensimmäisen elinvuoden keskeisen merkityksen saimaannorpan kasvulle ja suojelulle. Imetysaikana kuutin todettiin saavuttavan valtaosan koko ensimmäisen vuoden kasvustaan.

Itsenäisen elämän alku on puolestaan haastava ja vasta myöhään syksyllä kuutti palautuu vieroituksen jälkeisestä ravintostressistä. Suojelun kannalta tulokset tuovat erityisesti esille petojen aiheuttaman uhan poikasille, kun lumiolosuhteet ovat heikot. Kuuttien kunnon myöhäinen palautuminen vieroituksen jälkeen korostaa puolestaan verkkokalastusrajoitusten ajallista laajennustarvetta.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että vieroitettujen kuuttien ja vanhempien norppien ravinto ei merkittävästi eroa toisistaan. Molemmat saalistavat sekä selkävesillä että rantojen ruovikoissa esiintyviä pieniä parvikaloja.


Apukinokset auttavat

Väitöskirjatyön uraauurtavin menetelmäkehitys tehtiin apukinostutkimuksessa, jossa etsittiin tapoja parantaa kuuttien selviytymistä heikkoina lumitalvina. Ennen pesimäkauden alkua norppien pesäluotojen rantoihin kolattiin paksu lumikinos joka jäljitteli tuulen muovaamaa luonnonkinosta.

Norpat hyväksyivät ihmisen kolaamat apukinokset ja niiden sijoittelulla voitiin myös ohjailla pesintää. Apukinoksia hyödynnettiin suojelutyössä, kun Metsähallitus otti menetelmän käyttöön poikkeuksellisen heikkona lumitalvena 2014. Tuona vuonna yli 90 prosenttia kuuteista syntyi apukinoksiin.


Kanta kasvuun

Saimaannorpan sopeutumista ilmastonmuutokseen vaikeuttavat kannan pieni koko ja ihmisen aiheuttama muu ylimääräinen kuolleisuus. Pitkällä tähtäimellä tehokkain keino auttaa saimaannorppaa on turvata mahdollisimman nopea kannan kasvu. Suojelutoimet tulisi kohdistaa norppien selviytymisen kannalta akuuteimpiin tekijöihin kuten kalanpyydyskuolleisuuden pienentämiseen ja pesimäaikaisen häiriön minimoimiseen.

FM Miina Auttilan biologian alaan kuuluva väitöskirja The endangered Saimaa ringed seal in a changing climate- challenges for conservation and monitoring (Uhanalainen saimaannorppa muuttuvassa ilmastossa - suojelun ja kannanseurannan haasteet) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii ylijohtaja, emeritusprofessori Eero Helle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (nyk. Luonnonvarakeskus) ja kustoksena professori Raine Kortet, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/9039?encoding=UTF-8