Takaisin

12.6. Chick lit -kirjallisuutta luetaan ironisesti ja kriittisesti

Väitös kirjallisuuden alalta

Väittelijä: FM Terhi Nevalainen

Aika ja paikka: 12.6.2015 klo 12, Agora AG100, Joensuun kampus

Uudentyyppistä naisten viihdekirjallisuutta chick litiä luetaan ironisesti ja siitä löydetään laajalti yleistyneiden postfeminististen ruumiillisuus- ja kuluttajuusihanteiden kritiikkiä, käy ilmi filosofian maisteri Terhi Nevalaisen kirjallisuuden alaan kuuluvasta väitöskirjatutkimuksesta.

Chick lit  -kirjallisuudella tarkoitetaan 1990-luvun puolivälin jälkeen yleistynyttä nuorille naisille suunnattua viihdekirjallisuutta, jonka tunnetuimpiin kirjoittajiin kuuluvat ilmiön Bridget Jones  teoksillaan aloittanut Helen Fielding sekä muun muassa Sophie Kinsella ja Marian Keyes. Myös näiden kirjailijoiden teoksia oli mukana Nevalaisen toteuttamassa lukijatutkimuksessa.

Lukupiirin ja tutkimushaastattelujen avulla toteutetussa lukijatutkimuksessa tarkastellaan chick litin lukijoiden merkityksenantoa erityisesti postfeministiseen kulttuuri-ilmiöön liittyvissä piirteissä. Tutkimuksessa postfeminismi määritellään varsinkin populaarikulttuurissa nopeasti yleistyneeksi kulttuuriseksi ilmiöksi, joka sisältää uudentyyppisiä käsityksiä erityisesti sukupuolesta. Chick lit on yksi näistä uusista kulttuurituotteista, joiden sisällön voi katsoa pitkälti vastaavan postfeminististä ajatusmaailmaa. Niiksi piirteiksi, joissa postfeminismin uudet käsitykset selvimmin näkyvät, tutkimuksessa määrittyvät naistoimijuus, ruumiillisuus, kuluttajuus, seksuaalisuus ja ironia.

Lukijatutkimuksesta käy ilmi, että lukijat kaipaavat chick lit  -kirjallisuudelta erityisesti voimaannuttavaksi koettua naispäähenkilön kasvutarinaa. Myös kepeä ironisen lukutavan mahdollistava tyyli on chick litin lukijoille erittäin tärkeä. Mikäli romaanista puuttuu jompikumpi tai molemmat näistä tekijöistä, lukijat kyseenalaistivat teoksen onnistumisen chick lit  -romaanina.

Kasvutarinan kaipuu on yhdistettävissä postfeministiseen naistoimijuuden korostukseen. Tässä suhteessa chick litin lukijoiden suhtautuminen on yhteydessä postfeministiseen ajatteluun. Myös postfeministinen avoin ja subjektiluonteinen naisseksuaalisuuden kuvaus saa lukijoiden hyväksynnän.

Ruumiillisuuteen ja kuluttajuuteen liittyviä teemoja lukijat sen sijaan merkityksellistävät ennakko-oletuksesta poikkeavin tavoin. Lukijat eivät tulkitse chick litiin kuuluvaa runsasta ihanneruumiillisuuden ja merkkikuluttajuuden kuvausta niiden ihannoinniksi, vaan suhtautuvat kuluttajuusideaaliin sitä haastaen ja kyseenalaistaen. Chick litin kuluttajuus- ja ruumiillisuuskuvaukset saatetaan merkityksellistää jopa naisruumista koskevien odotusten kritiikiksi.

Tutkimuksen aineistona on Joensuussa toteutettu 11 kertaa kokoontunut lukupiiri sekä siihen liittyvät tutkimushaastattelut. Lukupiirissä luettiin kymmenen osallistujien valitsemaa chick lit  -romaania. Kaikkiaan tutkimukseen on osallistunut 30 chick lit  -kirjallisuuden lukijaa, joiden ikä-haitari oli 17–69 vuotta ja keski-ikä 32 vuotta. Tutkimukseen osallistuneista naisia oli 28 ja miehiä 2.

Terhi Nevalaisen kirjallisuustieteen alaan kuuluva väitöskirja Pinkit piikkikorot. Chick lit -kirjallisuuden postfeministiset sisällöt ja lukijat niiden merkityksellistäjinä tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Risto Turunen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa www.uef.fi/ajassa/vaitoskuvat